Pladsanvisning

Skriv dit barn op til børnepasning via Digital pladsanvisning. Du kan ansøge om pasning til dit barn fra det tidspunkt, barnet er født.

Opskrivning

Du skal opskrive dit barn til pasning i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO, eller klub via Digital pladsanvisning

Digital pladsanvisning

Ansøgning om pasning og optagelse på venteliste

Du kan ansøge om pasning til dit barn fra det tidspunkt, barnet er født. Du skal opskrive dit barn elektronisk via digital pladsanvisning. Du logger ind med NemID. Ved det første besøg af Sundhedsplejersken, vil der blive udleveret en guide.

Anciennitetsdato

Hvis du bor i Holbæk Kommune, eller er tilflytter, får dit barn anciennitetsdato på ventelisten fra fødselstidspunktet.

Behovsdato

Når du ansøger om plads til dit barn, skal du angive en behovsdato, det vil sige den dato, hvorfra du ønsker pasning af barnet. Datoen skal altid være til den 1. i måneden, da pladserne bliver ledige hver den 1. Hvis behovet ændrer sig, så du ønsker pasning tidligere eller senere, skal du meddele det til pladsanvisningen så tidligt som muligt og senest 3 måneder før, du ønsker pasning.

Garantidato

Kommunalbestyrelsen har vedtaget pasningsgaranti. Efter modtagelse af digital opskrivning, modtager du en kvittering i digital pladsanvisning. Du vil også i digital pladsanvisning kunne se garantidatoen.

Dit barn er skrevet op i god tid – dvs. mindst 3 måneder før behovet for plads – er garantidatoen lig med behovsdatoen. Dit barn er skrevet op senere end 3 måneder før behovet for pasning, vil garantidatoen være 3 måneder fra modtagelse af ansøgningen. Dit barn kan tidligst tilbydes pasning, når det er 26 uger gammelt.

Det er kommunalbestyrelsens mål, at alle børn som udgangspunkt tilbydes plads i det lokalområde, man bor i. Der kan imidlertid blive behov for at anvise plads uden for lokalområdet, hvis alle pladser er besat. Hvis dit barn har fået en plads uden for lokalområdet, har du dog senere mulighed for at få en plads i lokalområde.

Pasningsgarantien er opfyldt, når der er anvist en plads i Kommunen (bemærk at pasningsgarantien ikke omfatter et bestemt børnehus/dagtilbudstype).

Ønsker om bestemt plads

Du kan anføre ønsker om en bestemt plads, når du ansøger. Hvis du ikke anfører bestemte ønsker, vil dit barn blive skrevet op til de tilbud, der findes i distriktet.

 

Plads

Når dit barn anvises en plads i skoledistriktet, sker det så vidt muligt i overensstemmelse med dit ønske og efter de kriterier, der er fastansat af forældrebestyrelsen i det enkelte distrikt.

Fordeling af pladser

Når dit barn anvises plads i skoledistriktet, beslutter distriktet, hvilket af distriktets børnehuse dit barn skal benytte. Det sker så vidt muligt i overensstemmelse med jeres ønsker og efter de kriterier, der er fastsat af forældrebestyrelsen i det enkelte distrikt. Disse kriterier fremgår af børnehusenes hjemmeside.

Hvis det på grund af pladsmangel er nødvendigt at anvise pladser uden for skoledistriktet, kan dit barn blive overflyttet til det ønskede dagtilbud, så snart det er muligt. Det samme gør sig gældende, hvis barnet tilbydes dagpleje i stedet for integreret institution eller omvendt.

Ansøgning om plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave, skal gøres elektronisk via den digitale pladsanvisning.

Gå til digital Pladsanvisning

Børn, der ønskes flyttet til en anden plads

Kun i særlige tilfælde er det muligt at flytte mellem to børnehuse i samme distrikt. Flytninger sker altid efter dialog mellem forældrene og distriktet.

Særlige situationer

I særlige tilfælde kan alle kriterier springes over til fordel for familier med særlige sociale og pædagogiske behov. Vurderingen er konkret i forhold til den enkelte familie og foretages af: Familiecentret eller Børnekonsulentcentret, herunder sundhedsplejen – alt efter hvem der kender familien bedst

Pasning i anden kommune

Alle børn har ret til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune fra det tidspunkt, der er tilsagn om tilskud fra bopælskommunen og der er plads i pasningskommunen.
Ved optagelse i dagtilbud i en anden kommune fastsættes bopælskommunens tilskud således, at det svarer til den gennemsnitlige kommunale udgift for en tilsvarende plads i bopælskommunen. Forældrebetalingen udregnes og opkræves af bopælskommunen.

Overflytning til børnehave

Overflytning fra dagpleje/vuggestue til børnehave kan ske fra barnet er 2 år og 9 måneder gammelt. Overflytningen vil så vidt mulig ske i den måned, dit barn fylder bliver 3 år. Overflytningen betragtes som en udmelding af vuggestue/dagpleje. Det betyder, at dit barn ikke kan blive i vuggestuen/dagplejen, såfremt du ikke tager imod tilbuddet om en plads i børnehaven. Udmeldelsesdatoen er det tidspunkt, børnehavepladsen tilbydes.

Orlov og pasningsgaranti

Barnet garanteres plads i samme institution, hvis du holder forældreorlov på det indmeldte barn i mindst 8 uger. Denne garanti kan dog ikke gives i dagplejen. Dokumentation skal fremsendes til pladsanvisningen.

Bekræftelse og afslag

Når du modtager tilbud om en plads, skal du snarest og inden 5 dage acceptere eller afvise tilbuddet via den digitale pladsanvisning. Er du med i "en god start" accepteres det, hvis det er din sundhedsplejerske, der meddeler, om pladsen ønskes eller ej.

Hvis du ikke svarer eller siger nej tak til et tilbud, bliver behovsdatoen rykket 3 måneder. Dit barn´s anciennitetsdato bevares.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske via den digitale pladsanvisning inden udgangen af en måned, med en måneds varsel.

Madordning

I nogle dagtilbud er der en madordning. Se hvilke dagtilbud, der er med i ordningen.

Betaling/tilskud

Udgangspunktet er, at der betales for den plads, barnet er tilbudt. Barnet kan også blive passet i en anden kommune.

Betaling

Udgangspunktet er, at der betales for den plads barnet er tilbudt.
- Dagplejetakst (inkl. mad og ekskl. bleer)
- Institutionsplads for børn mellem 0 og 2 år og 8 mdr (ekskl. bleer)
- Institutionsplads for børn fra 2 år og 9 mdr. til skolestart

Se takster her

Økonomisk fripladstilskud

Den aktuelle husstandsindtægt ligger til grund for bevilling af økonomisk friplads. Der skal søges om tilskuddet. Du skal ansøge elektronisk via digital pladsanvisning.

Søskendetilskud

Til familier med mere end ét barn i dagtilbud ydes søskendetilskud. Der betales fuld takst for den dyreste plads*, og søskendetilskud udgør 50 % af betalingen for øvrige pladser. Søskendetilskuddet beregnes automatisk.
*Der er tale om driftstilskuddet.

Tilskud til privat Børnepasning

Hvis du selv ansætter en børnepasser, yder kommunen et økonomisk tilskud til børn i alderen ½ år til og med 5 år. Det er en betingelse, at barnet er skrevet op til en kommunal institution, før du ansætter en privat børnepasser. Børnepasseren godkendes af dagplejelederen i det distrikt, hvor vedkommende bor. Der er loft over tilskuddets størrelse og samtidig kan tilskuddet ikke overstige 75 % af de dokumenterede udgifter til børnepasseren. Tilskuddet betales bagud til forældre.

Der ydes ikke yderligere økonomisk tilskud til privat børnepasning

Ansøg om tilskud til privat børnepasning

Tilskud til pasning af eget barn

Holbæk kommune yder ikke tilskud til pasning af eget barn.

Tilskud ved brug af privatinstitution

Privatinstitutioner fastsætter selv forældrenes egenbetaling. Der gælder således ikke et loft for forældrebetalingen.
Der gives søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud og fripladstilskud af behandlingsmæssige årsager såfremt dette er vurderet nødvendigt.

 

 

Pasning i anden kommune

Alle børn har ret til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune fra det tidspunkt, der er tilsagn om tilskud fra bopælskommunen og der er plads i pasningskommunen.
Ved optagelse i dagtilbud i en anden kommune fastsættes bopælskommunens tilskud således, at det svarer til den gennemsnitlige kommunale udgift for en tilsvarende plads i bopælskommunen. Forældrebetalingen udregnes og opkræves af bopælskommunen.

Plads i SFO og Cirkus Kæphøj

Du kan tilmelde dit barn i SFO fra dag til dag. Pladsanvisningen opskriver og anviser til Cirkus Kæphøj.

Plads i SFO

Du kan melde dit barn ind i SFO fra dag til dag. Du skal opskrive dit barn via digital pladsanvisning. Udmeldelse skal ske via den digitale pladsanvisning inden udgangen af en måned, med en måneds varsel.

Kommende 0.-klasser i SFO

Dit barn kan indmeldes i SFO ved den skole, hvor det er indskrevet. Indmeldelsen kan tidligst ske 1. august. Der betales SFO-takst.

Før-SFO

Enkelte institutioner indskriver kommende 0.-klassebørn før den 1. august. Børn, der er indskrevet til at starte i 0.-klasse på skolen, overflyttes fra børnehave til før-SFO, når ordningen åbnes. Der betales børnehavetakst indtil 30. juni. Pr. 1. juli overflyttes børnene til SFO. Der betales SFO-takst.

Cirkus Kæphøj

Pladsanvisningen opskriver og anviser til Cirkus Kæphøj. Klubben er et tilbud for alle mellem 10-16 år. Du kan læse mere om klubben på www.kaephoj.dk.Der betales særskilt takst.

Du kan se yderligere oplysninger vedrørende pasningstilbud under Dagtilbud.

Fællespasning

Holbæk Kommune tilbyder fællespasning for dit barn i fire udvalgte børnehuse. Du kan vælge hvilket af de fire børnehuse, du ønsker

Børnehusene vil blive lagt i fire lokalområder, som udpeges én gang om året. Valget af de fire børnehuse er med til at sikre, at der er gode fysiske rammer og pædagogiske muligheder, som tilgodeser alle børnene.

Børnehuse der er fællespasning i

Børnehuset Sølyst

Nr. Jernløse Børnehus

Søndre Børnehus

Børnehuset Solgården

Børnehusene modtager børn fra dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO.

Fællespasning tilbydes på alle lukkedage, bortset fra grundlovsdag og juleaftensdag, i tidsrummet 6.00 til 17.00 (fredag dog til 16.45). Tiderne kan blive begrænset, hvis der ikke er tilmeldte børn. Fællespasningsdagene besluttes én gang årligt.

Forventninger

Vi forventer, at forældre og ansatte samarbejder om, at barnet besøger børnehuset, inden fællespasningen finder sted. Det vil ikke kunne forventes, at der er kendte voksne, men du kan være sikker på, at de medarbejdere, der deltager i fællespasningen, vil gøre sit bedste for at tage godt imod dit barn og dig.

Hvordan foregår tilmeldingen til pasning i praksis?

Hvis I har brug for pasning, skal I tilmelde elektronisk.

Information fra børnehuset til dig

I vil modtage et orienteringsbrev fra det børnehus, hvor I har valgt, at jeres barn skal passes. I brevet står der noget om: indretningen af børnehuset, åbningstider, om der er morgenmad, hvornår der spises, og om personalet der er på arbejde og hvilke aktiviteter de forventer at planlægge på de dage, hvor der er fællespasning.

Information fra jer til børnehuset

Når I tilmelder jer fællespasningen elektronisk, udfylder i samtidig diverse oplysning om, kontaktoplysninger mv, disse oplysninger modtager børnehuset.

Tilmeldingsfrister

Fristerne er sat på baggrund af de gældende varslingsregler for ferieafholdelse for medarbejderne.

Har I brug for pasning på enkelte lukkedage?

I vil kunne tilmelde Jeres barn til fællespasning, ca. 2 måneder før lukkedagen. Tilmeldingen lukkes 1 måned før lukkedagen.

Har I brug for pasning i uge 29 og/eller 30?

I vil kunne tilmelde Jeres barn til fællespasning, ca. 4 måneder før uge 29.Tilmeldingen lukkes 3 måneder før uge 29.

Akut behov for pasning

Skulle I være i den situation, at I uventet har brug for pasning efter tilmeldingsfristen er det også muligt, kontakt lederen af jeres eget børnehus eller pladsanvisningen.

Ønsker I mere information om lukkedage og fællespasningen, er I velkommen til at spørge i jeres barns dagtilbud.

 

Takster og tilskud 2016

Her kan du se takster for forældrebetaling og madordning, samt tilskud til økonomisk friplads og tilskud til privatpasning.

Den månedlige forældrebetaling for børn i daginstitutioner, kommunal dagpleje og skolefritidsordninger/klubber er fastsat til nedenstående.

 

Takstændringer pr. 1. august 2016.  

Pr. 1. januar 2016 er taksten pr. måned i 12 mdr.              

 

Takst  

           

Daginstitution

 
Institutionsplads 0 til 2 år og 8 måneder 2.849 kr.
Institutionsplads 2 år og 9 måneder til 6 år 1.679 kr.
Madordning pr.  barn uanset alder    585 kr.
Kommunal dagpleje, incl. kost 2.779 kr.
   

 

Kommunale fritidstilbud til børn i skolealderen    0. - 3. kl          4 kl. og ældre
Heltidsmodul  1.732 kr.  1.113 kr.
Cirkus Kæphøj    1.365 kr.
     

 

Tilskud til privat børnepasning                                                

Tilskud

Max. tilskud til privatbørnepasning 0 til 2 årige 6.253 kr.
Max. tilskud til privatbørnepasning 3 til 5 årige 3.441 kr.

 

 

 

Fripladser

 

Pr. 1. januar 2016 ændres indtægtsgrænsen for bevilling af økonomiske tilskud til daginstitutioner, kommunal dagpleje og klubber/skolefritidsordninger.

 

Indtægtsgrænsen er herefter    
Under 166.401 kr. Udgør egenbetalingen                               0 %
Over   516.800 kr. Udgør egenbetalingen                            100 %

 

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:
•7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.
•58.211 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

 

Den aktuelle indtægt, der ligger til grund for bevilling af økonomisk friplads beregnes fra 1. januar 2016 således:
•Den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst.

 

Yderligere oplysninger omkring økonomisk friplads fås ved henvendelse til pladsanvisningen.

 

Tilskud til privat børnepasning

 

Når du ansætter en børnepasser kan der ydes tilskud til børn i alderen 6 måneder til 5 år.

 

Betingelserne for tilskud til privat børnepasning

 

Pr. 1. januar 2016 yder kommunen 75 % af de dokumenterede udgifter dog max. 6.253 kr. pr. md. for børn i alderen ½ - 2 år og max. 3.441 kr. pr. md. for børn i alderen 3 – 5 år. Der ydes ikke tilskud til pasning af eget barn.

 

Det er en betingelse for at modtage tilskuddet, at forældrene indgår aftale med andre, fx. en enkeltperson eller en privat pasningsordning om at passe barnet mod betaling. Det er en betingelse, at barnet er skrevet op til et kommunalt dagtilbud.

 

Forældrene skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller privat pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Du skal ansøge om tilskud digitalt.

 

Ansøg om tilskud til privat børnepasning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye regler vedrørende fripladstilskud 2016

Information om nye regler til borgere, der modtager økonomisk fripladstilskud. Ændring af fripladsregler til dagtilbud, fritids- og klubtilbud.

Ændring af fripladsregler til dagtilbud, fritids- og klubtilbud pr. 1. januar 2016.

 Nye regler i korte træk, hvis du i forvejen modtager fripladstilskud:

  • Kommunen får automatisk besked fra SKAT hvis husstandsindkomsten ændrer sig.
  • Din forældrebetaling reguleres automatisk, hvis din husstandsindkomst stiger eller falder.
  • Ved varig ændring i husstandsindkomsten, kan du selv ændre indkomsten digitalt, så du får den rigtige opkrævning med det samme.
  • Èn gang om året efterregulerer kommunen dit fripladstilskud.
  • Du har pligt til at oplyse kommunen om indkomstændringer hvis du er selvstændig eller har udenlandsk indkomst.

 

Orienteringsskrivelse udsendes til alle borgere med et aktivt fripladstilskud – skrivelsen kan ses her

 Feedback

Opret et e-mail abonnement

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

Sanne Christiansen

Kontakt

Pladsanvisningen

Ring 72 36 36 36

telefontid: Man-fredag kl. 8.30 - 10.00

Mailadr: Pladsanvisning@holb.dk

Har du brug for hjælp