Pladsanvisning

Du kan selv booke plads til dit barn i dagpleje, daginstitution eller SFO på en let og overskuelig måde. Den hedder NemPlads - en del af "Børn i Holbæk".

NemPlads

NemPlads gør det nemt og overskueligt at vælge og booke en ledig plads til dit barn i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO/klub.

Gå til NemPlads

Hvad er NemPlads

NemPlads er en løsning, som gør det nemt og overskueligt at vælge og booke en ledig plads til dit barn i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO/klub. Du er ikke længere afhængig af ventelister, og det betyder, at du med det samme ved, hvor og hvornår dit barn kan starte.

Du kan ind- og udmelde dit barn og søge friplads. NemPlads sikrer overholdelse af pasningsgaranti og søskendefordel.

Book allerede nu en plads til dit barn fra og med 1. juni 2016 til børnehave og SFO. 

Hvor finder jeg NemPlads

Du kan finde NemPlads på din computer på www.børniholbæk.dk eller via tablet og smartphone. Du kan hente en app i Google Play eller App Store, ved at søge på ”Børn i Holbæk”. Du skal bruge NemId for at booke plads til dit barn.

Du vil modtage en bekræftelse, når din bookning er gennemført.

Har du brug for hjælp til at booke plads, kontakt da Holbæk kommune på 7236 3636 eller henvend dig i Borgercentret, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk.

Sådan booker du en plads

  • log på www.børniholbæk.dk med NemID
  • find fanen NemPlads under dit barns navn
  • vælg den dato du ønsker, dit barn skal starte
  • angiv det dagtilbud, du ønsker, at dit barn skal starte i

Når du har funden den plads, der passer bedst til jeres behov, skal du huske at klikke på 'Book plads'

Plads

Du kan med fordel vælge et dagtilbud i dit bopælsdistrikt. Skoler og dagtilbud er organiseret i samme distrikter, og de samarbejder hele tiden om at sikre sammenhæng og rød tråd i barnets læring.

Vælg den rigtige plads

Det er en god ide at kontakte dit dagtilbudsdistrikt, hvis du er i tvivl om, hvad der er bedst at vælge for dit barn eller hvis sundhedsplersken har anbefalet det.

Overflytning til børnehave

Overflytning fra dagpleje/vuggestue til børnehave kan ske fra barnet er 2 år og 9 måneder gammelt. Overflytningen vil så vidt mulig ske i den måned, dit barn fylder bliver 3 år. Overflytningen betragtes som en udmelding af vuggestue/dagpleje. Det betyder, at dit barn ikke kan blive i vuggestuen/dagplejen, såfremt du ikke tager imod tilbuddet om en plads i børnehaven. Udmeldelsesdatoen er det tidspunkt, børnehavepladsen tilbydes.

Orlov og pasningsgaranti

Barnet garanteres plads i samme institution, hvis du holder forældreorlov på det indmeldte barn i mindst 8 uger. Denne garanti kan dog ikke gives i dagplejen. Dokumentation skal fremsendes til pladsanvisningen.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske via NemPlads inden udgangen af en måned, med en måneds varsel.

Madordning

I nogle dagtilbud er der en madordning. Se hvilke dagtilbud, der er med i ordningen.

Pasning i anden kommune

Alle børn har ret til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune. Ved optagelse i dagtilbud i en anden kommune fastsættes bopælskommunens tilskud således, at det svarer til den gennemsnitlige kommunale udgift for en tilsvarende plads i bopælskommunen. Forældrebetalingen udregnes og opkræves af bopælskommunen.

Betaling/tilskud

Udgangspunktet er, at der betales for den plads, barnet benytter. Barnet kan også blive passet i en anden kommune.

Betaling

Udgangspunktet er, at der betales for den plads barnet er tilbudt.
- Dagplejetakst (inkl. mad og ekskl. bleer)
- Institutionsplads for børn mellem 0 og 2 år og 8 mdr (ekskl. bleer)
- Institutionsplads for børn fra 2 år og 9 mdr. til skolestart

Se takster her

Økonomisk fripladstilskud

Den aktuelle husstandsindtægt ligger til grund for bevilling af økonomisk friplads. Der skal søges om tilskuddet. Du skal ansøge elektronisk via digital pladsanvisning.

Søskendetilskud

Til familier med mere end ét barn i dagtilbud ydes søskendetilskud. Der betales fuld takst for den dyreste plads*, og søskendetilskud udgør 50 % af betalingen for øvrige pladser. Søskendetilskuddet beregnes automatisk.
*Der er tale om driftstilskuddet.

Tilskud til privat Børnepasning

Hvis du selv ansætter en børnepasser, yder kommunen et økonomisk tilskud til børn i alderen ½ år til og med 5 år. Det er en betingelse, at barnet er skrevet op til en kommunal institution, før du ansætter en privat børnepasser. Børnepasseren godkendes af dagplejelederen i det distrikt, hvor vedkommende bor. Der er loft over tilskuddets størrelse og samtidig kan tilskuddet ikke overstige 75 % af de dokumenterede udgifter til børnepasseren. Tilskuddet betales bagud til forældre.

Der ydes ikke yderligere økonomisk tilskud til privat børnepasning

Ansøg om tilskud til privat børnepasning

Tilskud til pasning af eget barn

Holbæk kommune yder ikke tilskud til pasning af eget barn.

Tilskud ved brug af privatinstitution

Privatinstitutioner fastsætter selv forældrenes egenbetaling. Der gælder således ikke et loft for forældrebetalingen.
Der gives søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud og fripladstilskud af behandlingsmæssige årsager såfremt dette er vurderet nødvendigt.

 Pasning i anden kommune

Alle børn har ret til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune. Ved optagelse i dagtilbud i en anden kommune fastsættes bopælskommunens tilskud således, at det svarer til den gennemsnitlige kommunale udgift for en tilsvarende plads i bopælskommunen. Forældrebetalingen udregnes og opkræves af bopælskommunen.

 

Plads i SFO og Cirkus Kæphøj

Du kan booke plads til dit barn i SFO fra dag til dag. Pladsanvisningen opskriver og anviser til Cirkus Kæphøj.

Plads i SFO

Du kan bokke plads til dit barn i SFO fra dag til dag. Du skal opskrive dit barn via NemPlads. Udmeldelse skal ske via NemPlads inden udgangen af en måned, med en måneds varsel.

Kommende 0.-klasser i SFO

Dit barn kan indmeldes i SFO ved den skole, hvor det er indskrevet. Indmeldelsen kan tidligst ske 1. august. Der betales SFO-takst.

Før-SFO

Enkelte institutioner indskriver kommende 0.-klassebørn før den 1. august. Børn, der er indskrevet til at starte i 0.-klasse på skolen, overflyttes fra børnehave til før-SFO, når ordningen åbnes. Der betales børnehavetakst indtil 30. juni. Pr. 1. juli overflyttes børnene til SFO. Der betales SFO-takst.

Cirkus Kæphøj

Klubben er et tilbud for alle mellem 10-16 år. Du kan læse mere om klubben på www.kaephoj.dk.Der betales særskilt takst.

Du kan booke plads i Cirkus Kækphøj, når dit barn er fyldt 9 år.

Du kan se yderligere oplysninger vedrørende pasningstilbud under Dagtilbud.

Fællespasning

Holbæk Kommune tilbyder fællespasning for dit barn i fire udvalgte børnehuse. Du kan vælge hvilket af de fire børnehuse, du ønsker

Børnehusene vil blive lagt i fire lokalområder, som udpeges én gang om året. Valget af de fire børnehuse er med til at sikre, at der er gode fysiske rammer og pædagogiske muligheder, som tilgodeser alle børnene.

Børnehuse der er fællespasning i

Børnehuset Sølyst

Nr. Jernløse Børnehus

Søndre Børnehus

Børnehuset Solgården

Børnehusene modtager børn fra dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO.

Fællespasning tilbydes på alle lukkedage, bortset fra grundlovsdag og juleaftensdag, i tidsrummet 6.00 til 17.00 (fredag dog til 16.45). Tiderne kan blive begrænset, hvis der ikke er tilmeldte børn. Fællespasningsdagene besluttes én gang årligt.

Forventninger

Vi forventer, at forældre og ansatte samarbejder om, at barnet besøger børnehuset, inden fællespasningen finder sted. Det vil ikke kunne forventes, at der er kendte voksne, men du kan være sikker på, at de medarbejdere, der deltager i fællespasningen, vil gøre sit bedste for at tage godt imod dit barn og dig.

Hvordan foregår tilmeldingen til pasning i praksis?

Hvis I har brug for pasning, skal I tilmelde elektronisk.

Information fra børnehuset til dig

I vil modtage et orienteringsbrev fra det børnehus, hvor I har valgt, at jeres barn skal passes. I brevet står der noget om: indretningen af børnehuset, åbningstider, om der er morgenmad, hvornår der spises, og om personalet der er på arbejde og hvilke aktiviteter de forventer at planlægge på de dage, hvor der er fællespasning.

Information fra jer til børnehuset

Når I tilmelder jer fællespasningen elektronisk, udfylder i samtidig diverse oplysning om, kontaktoplysninger mv, disse oplysninger modtager børnehuset.

Tilmeldingsfrister

Fristerne er sat på baggrund af de gældende varslingsregler for ferieafholdelse for medarbejderne.

Har I brug for pasning på enkelte lukkedage?

I vil kunne tilmelde Jeres barn til fællespasning, ca. 2 måneder før lukkedagen. Tilmeldingen lukkes 1 måned før lukkedagen.

Har I brug for pasning i uge 29 og/eller 30?

I vil kunne tilmelde Jeres barn til fællespasning, ca. 4 måneder før uge 29.Tilmeldingen lukkes 3 måneder før uge 29.

Akut behov for pasning

Skulle I være i den situation, at I uventet har brug for pasning efter tilmeldingsfristen er det også muligt, kontakt lederen af jeres eget børnehus eller pladsanvisningen.

Ønsker I mere information om lukkedage og fællespasningen, er I velkommen til at spørge i jeres barns dagtilbud.

 

Takster og tilskud 2016

Her kan du se takster for forældrebetaling og madordning, samt tilskud til økonomisk friplads og tilskud til privatpasning.

Den månedlige forældrebetaling for børn i daginstitutioner, kommunal dagpleje og skolefritidsordninger/klubber er fastsat til nedenstående.

 

Takstændringer pr. 1. august 2016.  

Pr. 1. januar 2016 er taksten pr. måned i 12 mdr.              

 

Takst  

           

Daginstitution

 
Institutionsplads 0 til 2 år og 8 måneder 2.849 kr.
Institutionsplads 2 år og 9 måneder til 6 år 1.679 kr.
Madordning pr.  barn uanset alder    585 kr.
Kommunal dagpleje, incl. kost 2.779 kr.
   

 

Kommunale fritidstilbud til børn i skolealderen    0. - 3. kl          4 kl. og ældre
Heltidsmodul  1.732 kr.  1.113 kr.
Cirkus Kæphøj    1.365 kr.
     

 

Tilskud til privat børnepasning                                                

Tilskud

Max. tilskud til privatbørnepasning 0 til 2 årige 6.253 kr.
Max. tilskud til privatbørnepasning 3 til 5 årige 3.441 kr.

 

 

 

Fripladser

 

Pr. 1. januar 2016 ændres indtægtsgrænsen for bevilling af økonomiske tilskud til daginstitutioner, kommunal dagpleje og klubber/skolefritidsordninger.

 

Indtægtsgrænsen er herefter    
Under 166.401 kr. Udgør egenbetalingen                               0 %
Over   516.800 kr. Udgør egenbetalingen                            100 %

 

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:
•7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.
•58.211 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

 

Den aktuelle indtægt, der ligger til grund for bevilling af økonomisk friplads beregnes fra 1. januar 2016 således:
•Den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst.

 

Yderligere oplysninger omkring økonomisk friplads fås ved henvendelse til pladsanvisningen.

 

Tilskud til privat børnepasning

 

Når du ansætter en børnepasser kan der ydes tilskud til børn i alderen 6 måneder til 5 år.

 

Betingelserne for tilskud til privat børnepasning

 

Pr. 1. januar 2016 yder kommunen 75 % af de dokumenterede udgifter dog max. 6.253 kr. pr. md. for børn i alderen ½ - 2 år og max. 3.441 kr. pr. md. for børn i alderen 3 – 5 år. Der ydes ikke tilskud til pasning af eget barn.

 

Det er en betingelse for at modtage tilskuddet, at forældrene indgår aftale med andre, fx. en enkeltperson eller en privat pasningsordning om at passe barnet mod betaling. Det er en betingelse, at barnet er skrevet op til et kommunalt dagtilbud.

 

Forældrene skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller privat pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Du skal ansøge om tilskud digitalt.

 

Ansøg om tilskud til privat børnepasning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye regler vedrørende fripladstilskud 2016

Information om nye regler til borgere, der modtager økonomisk fripladstilskud. Ændring af fripladsregler til dagtilbud, fritids- og klubtilbud.

Ændring af fripladsregler til dagtilbud, fritids- og klubtilbud pr. 1. januar 2016.

 Nye regler i korte træk, hvis du i forvejen modtager fripladstilskud:

  • Kommunen får automatisk besked fra SKAT hvis husstandsindkomsten ændrer sig.
  • Din forældrebetaling reguleres automatisk, hvis din husstandsindkomst stiger eller falder.
  • Ved varig ændring i husstandsindkomsten, kan du selv ændre indkomsten digitalt, så du får den rigtige opkrævning med det samme.
  • Èn gang om året efterregulerer kommunen dit fripladstilskud.
  • Du har pligt til at oplyse kommunen om indkomstændringer hvis du er selvstændig eller har udenlandsk indkomst.

 

Orienteringsskrivelse udsendes til alle borgere med et aktivt fripladstilskud – skrivelsen kan ses her

 Feedback

Opret et e-mail abonnement

Sidst opdateret

01.06.2016

Ansvarlig redaktør

Sanne Christiansen

Kontakt

Pladsanvisningen

Ring 72 36 36 36

telefontid: Man-fredag kl. 8.30 - 10.00

Mailadr: Pladsanvisning@holb.dk

Har du brug for hjælp

Er du tilflytter og skal have adgang til booking af plads til dit barn i Holbæk kommune, skal du kontakte pladsanvisningen. Se telefontider og kontaktoplysninger ovenfor.

 

Har du ikke NemID eller har du brug for hjælp til at booke plads til dit barn, så kontakt Borgerservice, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk. Tlf.: 72363636

Åbningstider for Borgerservice:

Mandag - onsdag 10.00 - 13.00

Torsdag  10.00 - 17.30

Fredag    10.00 - 13.00