Tilsyn med dagtilbud

Holbæk kommune har pligt til at føre tilsyn med alle daginstitutioner - både kommunale og private.

Tilsynet 

Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Det er kommunen, der fører tilsyn med både kommunale og private dagtilbud. I Holbæk Kommune føres det daglige tilsyn med børnehusene af distriktetsleder, mens det lovpligtige tilsyn foretages i samarbejde mellem distriktslederen, den pædagogiske leder og en tilsynskonsulent fra børne- og ungesekretariatet.

Tilsynet skal sørge for, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring inden for de rammer, der er sat i Dagtilbudsloven samt de politiske mål, Holbæk Kommunes byråd har sat for børneområdet.

Ved tilsynet foretages en vurdering af det enkelte børnehus' pædagogik, hygiejniske og sikkerhedsmæssige forhold samt fysiske rammer.

Målet med tilsynet

Vi tilstræber, at tilsynet får et udviklingsorienteret fokus. Tilsynet skal give leder og medarbejdere et indblik i kvaliteten i børnehuset, og sætte fokus på hvor de pædagogiske udviklingsmuligheder findes.

Tilsynet skal samtidig give forældrebestyrelsen og det politiske niveau et indblik i det samlede distrikt og orientere om særlige muligheder og udfordringer.

Tilsynsrapporten beskriver dels faktuelle oplysninger om børnehuset og dels det pædagogiske grundlag, samarbejdsrelationer og de særlige forhold, der gør sig gældende i det enkelte børnehus. 

Hvis du vil vide mere, kan du her se, hvilke spørgsmål det enkelte børnehus skal besvare inden tilsynet:

Tilsynsskema for kommunale institutioner

Tilsynskema for private institutioner

Anbefalinger, indskærpelse og påbud

Alle børnehuse modtager under tilsynet, og i den efterfølgende tilsynsrapport, en eller flere forpligtende anbefalinger. De forpligtende anbefalinger skal ses som de særlige fokusområder, det enkelte børnehus skal arbejde videre med i de kommende år. Distriktetsleder følger løbende op på arbejdet med anbefalingerne, og samtidig bliver der samlet op på anbefalingerne ved det næste tilsyn. 

Tilsynskonsulenten kan udover de forpligtende anbefalinger gøre brug af to muligheder for at påtale eventuelle uhensigtsmæssigheder i børnehuset:

Indskærpelse

Indskærpelser sker primært, hvis de politiskbestemte strategier ikke efterleves, eller hvis personale og/eller ledelse på anden vis misligholder deres ansvar eller forpligtigelse i forhold til ansættelsesaftalen.

Påbud

Påbud sker i tilfælde af, at gældende lovgivning (Dagtilbudslovens bestemmelser) ikke overholdes.

I begge tilfælde vil chef for dagtilbud og læring, tilsynskonsulenten, distriktslederen og den pædagogiske leder i fællesskab følge op på indskærpelsen eller påbud og udarbejde en handleplan for børnehusets fremtidige virke.

Efter tilsynet udarbejdes en tilsynsrapport, der er tilgængelig på distriktets hjemmeside.

Nyt initiativ på tilsynet 2015/16

Som et nyt initiativ er det efter drøftelse med distriktsledergruppen besluttet, at der i forbindelse med tilsynsrunden 2015-16 tilføjes et nyt element, hvor der deltager en pædagogisk leder fra et andet børnehus i tilsynet.

Ideen udspringer af EVAs rapport (2015) om tilsyn i dagtilbud. Et af de temaer, der er problematiseret i rapporten er spørgsmålet om uvildighed i tilsynet.

Tilsynet i mange kommuner udføres af den/de samme konsulenter, som i hverdagen laver udviklingsopgaver i de enkelte børnehuse/dagpleje. Der er derfor en risiko for, at konsulent til en hvis grad kommer til at føre tilsyn med indsatser, som konsulenten selv har været med til at iværksætte. 

I Holbæk Kommune varetages tilsynet af en tilsynskonsulent (pædagogisk – administrativ konsulent), der primært servicerer distriktslederniveauet og ikke den enkelte enhed (børnehus og dagpleje). Problemet er derfor ikke så udtalt i Holbæk, men alligevel er det et vigtigt aspekt.

Overvejelserne ud fra ovenstående har ”født” ideen om, at tilsynet udvideres med deltagelse af en pædagogisk leder fra et andet børnehus. Dels med henblik på, at ”to sæt øjne ser mere end et” og dels for at understøtte det udviklingsorienterede fokus, som er centralt for tilsynet.

Den deltagende pædagogiske leder skal udover selve tilstedeværelsen på tilsynet fungere som sparringsparter og yde feedback med afsæt i egen lederrolle både under og efter tilsynet.

Det ligeledes tanken, at den deltagende pædagogiske leder får noget med hjem via en systematisk bearbejdning og opsamling af sine iagttagelser og refleksioner fra tilsynet.  

Vi styrker dermed vidensdelingen på tværs af distrikter og børnehuse (”in-house”). 

Du kan læse mere om konceptet her: 

Pædagogiske ledere med på tilsyn

Herunder finder du relevalte links om tilsyn

Læs mere om tilsyn med dagtilbud (pdf)

Du kan også læse mere om de generelle bestemmelser på KL's hjemmeside, hvor grunlæggende information og dialog om tilsyn uddybes.

Gå til KL's hjemmesideFeedback

Sidst opdateret

10.02.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Lovgivning om tilsyn i dagtilbud

Kommunernes tilsynsforpligtigelse ifølge retsikkerhedsloven §16 og Dagtilbudsloven §5.

Kommunalbestyrelsen skal jævnfør Dagtilbudsloven §5 stk. 2 fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.