Pædagogiske redskaber

Her kan du finde en række af de aktiviteter og udviklingsprojekter vi arbejder med på dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune.

Siden indeholder inspirationsmateriale fra aktiviteter, udviklingsprojekter og frivillige indsatser. Du kan samtidig orientere dig om, hvad vi arbejder på i forhold til kompetenceudvikling og finde relevante fagartikler.  

Kompetenceudvikling 2016/2017

På denne side finder du aktuelle kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere i Holbæk Kommune.

Inklusion i dagtilbud og skole

I Holbæk arbejder vi med et fælles inklusionsgrundlag. Alle skal opleve at være en del af et fællesskab.

Modtagelse af flygtningebørn og deres familier

Når familierne har fået asyl, bliver de visiteret til en kommune, hvor de bliver omfattet af et tre-årigt integrationsprogram. Børn i førskolealderen vil i løbet af få uger starte i daginstitution.

Handleplaner i dagtilbud

Fælles handleplans skabelon for dagtilbud. Vi har nu revideret skabelonen til handleplaner på børn i udsatte positioner. Handleplanen skal benyttes, når der er bekymring for et barns udvikling, læring og trivsel.

Forebyggelse af seksuelle krænkelser - dialogmateriale

Vi har i Holbæk udarbejdet et dialog materiale, om forebyggelse af grænseoverskridende adfærd og seksuelle krænkelser af børn i dagtilbud.

Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, særligt når det handler om så alvorlige emner som vold og seksuelle overgreb.

Forebyggelse af Magtanvendelser

Procedurer og retningslinjer for medarbejdere på 0-18 års området

Billeder og video i dagtilbud og skole

På denne siden finder du den fælles vejledning for børne og unge området i Holbæk.

12 råd om forældrekommunikation

Forældre er det vigtigste i forhold til børns trivsel, udvikling og læring. Derfor er det afgørende, at det pædagogiske personale, der er tæt på barnet, kan kommunikere den viden vi har om barnet på videre til forældrene på en hensigtsmæssig måde.

Sikkerhed for børn der sover i dagtilbud

Herunder finder du vejledning om børn der sover i dagtilbud,samt retningslinjer for brug af soveseler.

Den pædagogiske læreplan - redskaber og inspiration

Her finder du redskaber, der kan understøtte arbejdet med den pædagogiske læreplan. Vi opdaterer siden løbende i takt med, at vi udvikler eller finder relevante værktøjer til arbejdet i praksis.

Sprog og læsestrategi

Strategi for sprog - og læseudvikling sætter rammer og retning for de nye sprog- og læsekompetencer, som gør børn i stand til at opnå personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse i samfundet. Strategien er gældende for hele læring og trivsel.

Vejledning om børn der hentes uden tilladelse

Herunder findes en vejledning til ledere og medarbejdere i tilfælde af, at et barn forsøges afhentet uden tilladelse

Dokumenter i samarbejde med Børneindsatsen

Pr. januar 2017 er ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel trådt i kraft. Nedenstående skabeloner benyttes i samarbejdet med Børneindsatsen.


Feedback

Sidst opdateret

07.11.2016

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Sprogvurdering

I løbet af det næste år har vi særligt fokus på at sprogvurdere alle 3-årige børn. Læs mere om sprogvurdering