Takster og tilskud 2017

Her kan du se takster for forældrebetaling i dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj.

Nyt om forældrebetaling i dagtilbud, SFO og Cirkus Kæphøj 2017

I november 2016 blev det varslet, at betalingen for pladser i dagpleje, daginstitutioner med og uden frokost, skolefritidsordninger og Cirkus Kæphøj vil blive opkrævet i 11 rater i stedet for som hidtil i 12 rater.  Beslutningen om 11 måneders betaling, var en del af byrådets beslutning om, at oprette sommermoduler i daginstitutioner og SFO med særskilt betaling. Udvalget ”Læring og Trivsel for børn og Unge” besluttede på sit møde d. 10. januar 2017, at der alligevel ikke oprettes sommermoduler i uge 27, 28, 29 30. Det betyder at forældrebetalingen for juli måned skal indregnes i den sædvanlige forældrebetaling og de gældende takster vil derfor blive ændret pr. 1. maj 2017.


Byrådet tager endelig stilling til takstændringen, herunder antallet af opkrævningsterminer på sit møde d. 25. januar 2017, hvorefter ændringen vil blive varslet med 3 måneders varsel.

Takster 2017

Forældrebetalingen opkræves, indtil ændringerne træder i kraft i nedenstående rater.

Dagtilbud i 11 måneder                                              Takst pr. måned 
Dagpleje                   2.831
Daginstitution: 0-2 år og 8 mdr                   2.960
Daginstitution: 2 år og 9 mdr. til 6 år                    1.747
Frokost indtil 1. april                      598
SFO og Kæphøj i 11 måneder                                     Takst pr. måned 
SFO1 (0-3 klasse)                   1.660
SFO2 (4-7 klasse)                      830
Cirkus Kæphøj                   1.522

Varsling om ændring af taksterne offentliggøres senest 1. februar 2017.

Tilskud til private pasningsordninger, - institutioner og før SFO ved private skoler.

I tilknytning til beregningen af tilskud og takster for de kommunale tilbud fastsættes takster for tilskud til private pasningsordninger, private institutioner m.fl. Disse tilskud udbetales stadig i 12 rater om året. Du kan læse mere om vilkårene for private pasningsordninger her.

Private pasningsordninger

Tilskuddet udbetales til forældre, der benytter en privat pasningsordning som et alternativ til en plads i dagpleje eller daginstitution. Kommunen yder 75% af de dokumenterede udgifter, dog max nedenstående:

Tilskud til privat pasning, pr. måned i 12 mdr.                           2017 
Tilskud til privat pasning pr. barn, 0 - 2 år max.   6.371 
Tilskud til privat pasning pr. barn, 3 - 5 år max.  3.592 

Tilskuddet falder til den første i den måned,hvor barnet fylder 3 år. Tilskuddet udbetales altid bagud.
Forældre skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller privat pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Du kan søge om tilskud digitalt via Borger.dk og Børn i Holbæk (NemPlads). Ansøgningen skal modtages senest en måned før barnet starter i ordningen. 
Der ydes ikke tilskud til pasning af eget barn. Ønsker du at skifte fra en privat pasningsordning til dagpleje eller daginstitution, kan du gøre det via NemPlads. Husk at give Pladsanvisningen besked om ophøret. 

Private daginstitutioner

Tilskuddet udbetales til godkendte private daginstitutioner. Der gives tilskud til børn bosat i Holbæk Kommune.

Tilskud pr. måned i 12 måneder                      
Samlet tilskud pr. barn under 3 år                                                 8.743 
Heraf driftstilskud  8.076 
Heraf administrationsbidrag (2,1%)     226 
Heraf bygningstilskud (4,1%)    441 
Samlet tilskud pr. barn over 3 år   4.537
Heraf driftstilskud   4.237 
Heraf administrationsbidrag (2,1%)      119 
Heraf bygningstilskud (3,2%)     181 

Tilskud til før-SFO ved private skoler

Tilskuddet svarer til tildelingen til kommunale skolefritidsordninger.

Tilskud til privat før-SFO                                                                 
Tildeling 3.028 

Fripladser

Pr. 1. januar 2017 ændres indtægtsgrænsen for bevilling af økonomisk tilskud til daginstitutioner, kommunal dagpleje og klubber/skolefritidsordninger (SFO).

Indtægtsgrænsen er herefter

Under 170.701 kr.                            udgør egenbetalingen                           0% 
Over   528.200 kr. udgør egenbetalingen                        100% 

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:
® 7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første barn i hjemmet hos forældrene eller den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.
® 59.492 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger.


Yderligere oplysninger omkring økonomisk friplads, fås ved henvendelse til Pladsanvisningen.

 

 Feedback

Sidst opdateret

26.04.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen