Byggesagsbehandling

Alt efter hvilket byggeri du skal igang med, kan der være forskellige regler og procedure for byggesagsbehandlingen. Vi forsøger her at give dig et overblik.

Dispensation

Fælles for alle byggerier er, at hvis du ikke kan overholde byggelovgivningen, og ønsker at få dispensation, skal du søge skriftligt. Husk at begrunde din ansøgning om dispensation.

Her kan du søge om dispensation til byggeri

Carporte, garager og udhuse

Anmeldelse

Følgende byggearbejder kan udføres efter anmeldelse:

 • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester, når det samlet areal på bygningen/bygningerne er over 35 m² og højst er 50 m².
 • Tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt til teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester, når arealet efter tilbygningen er over 35 m² og højst er 50 m².
 • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, som opføres i forbindelse med byggeri omfattet af Bygningsreglementets kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1, på over 20 m² og højst 50 m².

  Uddrag af Bygningsreglementets kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1: Sammenbyggede enfamilieshuse med mere end 2 boliger. Bestemmelsen finder også anvendelse, selv om en del af boligen anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig.

Byggetilladelse

Er byggeriet større end 50 m² skal der indhentes byggetilladelse. Du skal søge byggetilladelse/anmelde byggeriet, fordi kommunen skal sikre, at byggeriet overholder reglerne i Bygningsreglement og lokalplaner m.m.

De almindeligste bestemmelser, der skal overholdes, er:

Carporte og udhuse m.m. der opføres på helårsgrunde (enfamiliehuse, rækkehuse), må placeres ved naboskel.

Følgende regler gælder for bygninger, der opføres nærmere skel end 2,5 m.:

 • Den maksimale højde må højst være 2,5 m.
 • Den maksimale samlede længde, af de sider der vender mod skel, må højst være 12 m. Bemærk, at højden måles fra laveste punkt af oprindeligt terræn.

De første 35 m² småbygning tæller ikke med i bebyggelsesprocenten.

Carporte og udhuse på sommerhusgrunde
Disse bygninger må ikke opføres nærmere naboskel end 2,5 m. Fra 2,5 m og indtil 5 m ind på grunden må højden maksimalt være 2,5 m. Den maksimale samlede længde må højst være 12 m.

Enfamiliehuse

Der skal søges om byggetilladelse til:

 • enfamiliehuse
 • rækkehuse
 • stuehuse til landbrug
 • tilbygninger til enfamiliehuse og rækkehuse 
 • ændret anvendelse af bygningerne

Du skal søge om byggetilladelse, fordi kommunen skal sikre, at byggeriet overholder reglerne i Bygningsreglementet, samt lokalplaner, m.m.

Til nogle byggearbejder skal der vedlægges statisk beregning. Spørg i Vækst og Bæredygtighed, om det berører dit projekt.

De almindeligste bestemmelser, der skal overholdes, er:

 • Bygningen skal placeres mindst 2,5 m fra naboskel
 • Maksimal højde er 8,5 m
 • Bebyggelsesprocenten må normalt være højst 30% - dog kan der være angivet andet i en lokalplan - I de fleste områder er der lokalplaner, der beskriver tilladelige byggematerialer, tilladelig placering på grunden m.m.

Byggeriet må ikke startes uden byggetilladelse og er det ikke startet inden et år fra tilladelsens dato, bortfalder den.

Landbrugsbyggeri

Der skal fra 1. januar 2009 søges om byggetilladelse til opførelse af avls- og driftsbygninger.

Landbrugsbyggeri der stadig skal anmeldes:

 • gylletanke
 • gyllelaguner
 • møddingspladser
 • ensilagepladser
 • foderpladser
 • vaskepladser
 • siloer til korn- og foderopbevaring og lign.

Byggearbejderne skal anmeldes til kommunen, fordi kommunen skal sikre, at byggeriet overholder reglerne i Bygningsreglementet og evt. Planloven.

Landbrugsbyggeri, gyllebeholdere m.m., som medfører ændringer i ejendommens dyrehold, skal udover byggeloven også behandles efter miljøloven. Inden byggeriet kan gå i gang skal kommunens miljøafdeling vurdere, om byggeprojektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsen.

En byggemeddelelse eller en byggetilladelse gælder 1 år og bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden for dette år.

De almindeligste bestemmelser, der skal overholdes ved landbrugsbyggeri, er følgende:

 • Bygninger skal placeres mindst 2,5 m fra naboskel.
 • Maksimal højde for driftsbygninger er 12,5 m og for siloer op til 20 m. 
 • Bygninger skal opføres højst 20 m fra andre bygninger, idet landbrugsbyggeri skal fremtræde som liggende i en samlet bebyggelse.  Overholdes denne afstand ikke, kræves der landzonetilladelse i forhold til Planloven, hvor der tages stilling til, hvorvidt det ansøgte kan godkendes.
 • Driftsbygninger skal brandcelle/eventuelt brandsektionopdeles, og bygningerne skal opføres med afstande mellem bygningerne på mindst 5 m. og op til 10 m, alt efter hvilken beklædning der bruges til ydervægge.

Landzoneansøgning

Hele Danmark er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner.

I landzone kræves landzonetilladelse til opførelse af nyt byggeri, udstykning og ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Dog må der uden landzonetilladelse opføres byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv. F.eks. kan driftsbygninger til landbrug opføres uden landzonetilladelse, hvis de opføres i tilknytning til de eksisterende bygninger.

Her kan du læse mere om byggeri i landzone

Når der er givet en landzonetilladelse og klagefristen er udløbet, kan sagen byggesagsbehandles.

Sommerhuse

I forbindelse med opførelse af sommerhuse eller tilbygninger til sommerhuse skal der søges om byggetilladelse. Du skal søge om byggetilladelse, fordi kommunen skal sikre, at byggeriet overholder reglerne i Bygningsreglement samt lokalplaner, deklarationer m.m.

Reglerne gælder for sommerhuse beliggende i et område, som i kommuneplanen er udlagt til sommerhusområde.

Carporte, udhuse og overdækkede terrasser på sommerhusgrunde er specielt beskrevet under: Carporte og udhuse.

De almindeligste bestemmelser, der skal overholdes ved sommerhuse, er: - Bygningen skal placeres mindst 5 m. fra naboskel - Maksimal højde er 5 m. til tagryg og højst 3 m. i sidehøjde (facadehøjde) - Bebyggelsesprocenten må normalt være højst 15% - Der må kun bygges i én etage

Byggeriet må ikke startes uden byggetilladelse og er det ikke startet inden et år fra tilladelsens dato, bortfalder den.

Større byggerier

Større byggerier omfatter:

Erhvervsbyggeri (industri, butikker m.m.) lejligheder i flere plan, institutioner m.m.

Til disse byggearbejder skal der søges om byggetilladelse. Du skal søges om byggetilladelse, fordi kommunen skal sikre, at byggeriet overholder reglerne i Bygningsreglementet samt lokalplaner m.m.

I nogle tilfælde skal byggesagen også brandteknisk sagsbehandles hos Beredskabet i kommunen, miljøsagsbehandles eller behandles af eksterne så som f.eks Arbejdstilsynet.

Byggeriet må ikke startes uden byggetilladelse og er det ikke startet inden et år fra tilladelsens dato, bortfalder den.Feedback

Sidst opdateret

12.05.2016

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Digitale kort

På det digitale kort kan du finde oplysninger om daginstitutioner, skoler, lokalplaner og mange andre informationer der har en geografisk relation.
Gå til det digitale kort