Vandløb

Her finder du vejledninger om vandløb.

Der er tale om et vandløb, når vandet løber over flere ejendomme, og flere lodsejere dermed kan have interesse i vandløbet og vedligeholdelsen af det. Vandløbene kan enten være naturlige vandløb, som altid har eksisteret i landskabet, eller gravede drængrøfter og afvandingskanaler. Begge typer er omfattet af vandløbsloven. 

Holbæk Kommune er vandløbsmyndighed og varetager opgaver efter vandløbsloven. Det er også os, der træffer afgørelser i forbindelse med vandløbsloven.

Randzonekravet gælder for alle åbne vandløb, også selvom de ikke er vandførende hele året.

 

Vedligeholdelsen af vandløb

Holbæk Kommune er ansvarlig for vedligeholdelsen af de kommunale vandløb. 

 

Se status for grødeskæringen på kort 

Drænudløb fra vandløb

Holbæk Kommunes udvalg for Klima og Miljø har besluttet, at orientere om hvordan vedligeholdelse af drænudløb til kommunale vandløb må ske og dels at tilbyde kommunens hjælp til at sikre dræns frie udløb.

Friholdelse af drænudløb

For lodsejere er det væsentligt, at deres dræn fungerer og at udledninger til åbne vandløbsstrækninger er både frie for aflejringer og grøde foran udløbet. I de eksisterende vandløbsregulativer beskrives rettigheder og pligter i forhold til dræn forskelligt.

Holbæk Kommunes udvalg for Klima og Miljø har derfor besluttet, at der skal gøres en indsats for dels at orientere om hvordan vedligeholdelse af drænudløb til kommunale vandløb må ske og dels at tilbyde kommunens hjælp til at sikre dræns frie udløb.

Retningslinjer for friholdelse af drænudløb

 • Aflejringer foran et drænudløb må bortgrave, når arbejdet foregår manuelt.
 • "Flytter" vandløbet sig, så drænudløbet "begraves" i aflejringer, kan drænet forlænges ud til vandløbets frie løb.
 • Friholdelse af drænudløb skal udføres og vedligeholdes, så der ikke sker skade på vandløb og skråninger.
 • Grødeskæring sker normalt i slynget strømrende. Når drænudløb er markeret med hvid pind (plast eller træ) på brinken, vil åmændene i forbindelse med grødeskæringen fjerne grødebræmmen helt ind til rørudløbet.

Hvem udfører arbejdet

 • Det er tilladt den enkelte lodsejer at udføre bortgravningen af aflejringer samt forlængelse af dræn - som ovenfor beskrevet.
 • Kommunen tilbyder også - efter anmodning fra lodsejere - at foretage bortgravning af aflejringer foran dræn og forlængelse af dræn, når vandløbet har flyttet sig.

Hvordan skal henvendelse til kommunen ske

 • Drænudløb skal markeres på vandløbskanten med en hvid pind (plast eller træ) på mindst 1 meter over terræn.
 • Yderligere skal lodsejer sende kort med angivelse af drænenes placering samt oplysninger om, hvad der ønskes udført. Henvendelsen skal indeholde oplysninger om matr. nr., lodsejer/kontaktperson og telefonnr. 
 • Anmodning kan sendes pr. e-mail til: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk
  eller sendes til Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Grødeskæring af vandløb

Grødeskæring er en almindelig årlig vedligeholdelse af vandløb. Ved grødeskæringen fjerner entreprenørerne en del af de vandplanter (grøde), der er i vandløbet.

Vi grødeskærer en til tre gange om året for at få vandet til at strømme hurtigere gennem vandløbet.

Her kan du se den foreløbige grødeskæringsplan for dit vandløb på et kort

Grødeskæring er ikke det samme som oprensning. Vi oprenser kun vandløbet, hvis vi har opmålt bundkoten (bundhøjden) til at være højere end den, der er fastsat i vandløbsregulativet. I vandløbsregulativerne står beskrevet, hvordan vores entreprenører skal vedligeholde vandløbene mht. tidspunkt, metode, bundkote og strømrendebredde mv.

Her kan du finde regulativer for offentlige vandløb

Når grødeskæringen går i gang, er det vigtigt, at du som lodsejer ved et offentligt vandløb gør dig bekendt med regulativet og følger huskelisten:

 • Du skal tåle kørsel med maskiner i arbejdsbæltet langs vandløbet. Arbejdsbæltet er normalt på 5-8 meter
 • Fjern alle hegn og lignende, som kan forhindre vores åmænd i at færdes frit langs vandløbet
 • Opsæt en markering ved drænudløb, indtag til mulepumper og lignende så entreprenørernes åmænd nemt kan få øje på dem
 • Når grødeskæringen er overstået, skal du fjerne grøden fra vandløbskanten og sprede den ud i et højst 10 cm tykt lag. Grøden må ikke spredes ud i 2 meter-bræmmen

Guidelines til opmåling af vandløbGuidelines handler om, hvordan man i praksis opmåler vandløb med henblik på at vurderer om der er behov for senere oprensning.

Sjællandske kommuner, repræsentanter fra landbruget, Danske Vandløb og eksperter har lagt fortidens diskussioner bag sig og udarbejdet nye guidelines eller anbefalinger for opmåling af vandløb. Guidelinen handler om, hvordan man i praksis opmåler vandløb med henblik på at vurdere om der er behov for senere oprensning.

Kommunens vandsynsgrupper

Holbæk Kommune har i samarbejde med lodsejere og naturorganisationer etableret 3 vandsynsgrupper til varetagelse af offentlige vandløb.

Se Organisering og kommissorium for vandsynsgrupperne

Kvælstof- og fosforvådområder

Kvælstof- og fosforvådområder er med til at reducere mængden af kvælstof- og fosforudledning til de danske kystvande, fjorde og søer, hvor næringsstofferne skaber miljøproblemer.

Muligheden for tilskud til vådområdeordninger

Vådområdeordningerne er tilskudsordninger til at genskabe naturlige vandforhold de steder i landskabet, som er velegnede til det, for derved at mindske kvælstof- og fosforudledningen til eksempelvis indre fjorde. Vådområdeprojekter placeres på lavtliggende landbrugsarealer, som omdannes til natur.

Indsatsen sker i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv og er en del af det danske landdistriktsprogram 2016-20, der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Ordningen er dermed medfinansieret af EU.

Det er kommunerne og Naturstyrelsens lokale enheder, i tæt samarbejde med staten, som gennemfører projekterne ved indgåelse af frivillige aftaler med lodsejerne i et område.

Du kan læse mere om dine muligheder som lodsejer for at være med i et vådområdeprojekt, og hvilke fordele, der kan være forbundet med at etablere et vådområde på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

Gå til Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

Aktuelle projekter

Holbæk Kommune søger gennem Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Midler til forundersøgelser og realisering af Kvælstof og fosforvådområder rundt i kommunen.

Projekttitel: Løvenborg
Ordning: Kvælstof- og fosforvådområde
Fokusområde: Kvælstofreduktion – Forundersøgelse
Tilskud: 112.800,00 kr.
Projektperiode: 4. oktober 2016 til 4. oktober 2018
Rådgiver: Naturrådgivningen A/S

Projektets indhold og effekt

Forundersøgelsesprojektet har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse af Løvenborg vådområdeprojekt, herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsmæssige forhold samt en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af vådområdeprojektet.

Projektet har til formål at reducere afstrømningen af kvælstof fra Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord til kystvandene i Holbæk Fjord og Isefjorden på en omkostningseffektiv måde. Samtidig ønskes den naturlige vandbalance i projektområdet genskabt.

Holbæk Kommune har peget på muligheden for at etablere et vådområde i det lavtliggende engområde Ellinge Enghave, som afvandes til Tuse Å, der løber langs områdets vestlige side.

Holbæk Kommune ønsker undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde med en kvælstoffjernelse på min. 90 kg N/år/ha projektområde, hvilket er kravet ved etablering af vådområder efter vandområdeplanen. Projektet skal være omkostningseffektivt samtidig med, at forringelser af værdifulde biotoper og miljøtilstanden i vådområder skal undgås. Projektet skal udformes på en måde, som sikrer, at arealer uden for det endelige projektområde sikres den for dyrkning nødvendige afvanding.

Læs resultatet af undersøgelsen her

Randzoner ved vandløb og søer

Fra den 1. september 2012 er der krav om, at alle åbne vandløb i landzone samt permanente søer med et overfladeareal på mere end 100 m²‚ skal have en randzone på mindst 10 meter.

I randzonerne må der ikke foretages gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbehandling. En sø skal være vandfyldt hele året for at være omfattet af randzonekravet. Randzonekravet gælder for alle åbne vandløb, også selv om de ikke er vandførende hele året.

Randzonelov og kompensationsordning

Det er den enkelte landmand, der er ansvarlig for overholdelse af randzonekravet. Det er Naturstyrelsen, der udfører kontrol med overholdelse af randzoneloven.

Det er Fødevareministeriet der er ansvarlig for randzoneloven og for kompensationsordningen, mens det er Naturstyrelsen der administrerer loven. Det er derfor Naturstyrelsen, der har udarbejdet kompensationskortet ligesom de er ansvarlig for opdatering af kortet.

Spørgsmål til loven eller kompensationskortet eller henvendelse om ændringer til kompensationskortet skal rettes til NaturErhvervsstyrelsens randzoneteam tlf. 33 95 80 00 (bed om randzoneteamet) eller e-mail: arealtilskud@naturerhverv.dk

Har du opdaget fejl på kompensationskortet som f. ex. at et rørlagt vandløb har randzoner eller at et vandløb ikke er markeret med randzoner, skal du selv gøre Naturstyrelsen opmærksom på dette efter ovenfor angivne retningslinjer.

Her finder du link til Naturstyrelsens hjemmeside.

VandstandsloggereHolbæk Kommune har indgået aftale med HydroInform om præsentation på web af vandstande på udvalgte stationer i kommunens vandløb.

Systemet opdateres løbende, således at man på internettet kan se, både hvad vandstanden er lige nu, og hvordan vandstanden har udviklet sig i den foregående periode.

Det er også muligt at aflæse regnmængden på fire af DMIs nedbørsstationer. 

Link til Holbæk Kommunes vandstandsloggere.

Vejledninger om vandløb

VandrådHvad er vandrådets opgave?

Ifølge bekendtgørelse om vandråd kan vandrådet rådgive kommunerne om de opgaver med vandløb, der skal udføres. Kommunerne skal inddrage vandrådet, når de skal vurdere ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udvælge vandløb, som bør undersøges for, om de er kunstige eller stærkt modificerede.

Vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord

Sekretariatskommunen Lejre Kommune har i samarbejde med kommunerne i oplandet, oprettet vandrådet for hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord.

Se vandrådets medlemmer her

Har du spørgsmål til vandrådet kan du skrive til vandloeb@holb.dkFeedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Giv et praj

Du kan downloade vores gratis app 'Giv et praj - Holbæk Kommune' i App Store eller i Google Play.

Du kan også sende os et praj via dette link. 

 

Lovgivning

Offentlige og private vandløb

Offentlige er mørkeblå      Private er lyseblå

Som stort kort - åbnes i nyt vindue