Vandløb

Her finder du vejledninger om vandløb.

Vandløbsmyndighed

Kommunen er vandløbsmyndighed og varetager opgaver efter vandløbsloven, herunder træffer afgørelser i forbindelse med vandløbsloven.

Vandløbene på din ejendom kan enten være naturlige vandløb, som altid har eksisteret i landskabet eller gravede drængrøfter og afvandingskanaler. Begge typer er omfattet af vandløbslovens bestemmelser. 

Der er tale om et vandløb, når flere end èn enkelt lodsejer har interesse i tilstedeværelsen og vedligeholdelsen, altså når vandløbet løber over flere ejendomme. Alle åbne render, skelgrøfter, rørlagte vandløb m.v. er omfattet af vandløbsloven. Randzonekravet gælder for alle åbne vandløb, også selv om de ikke er vandførende hele året.

Vedligeholdelsen af vandløb

Holbæk Kommune er ansvarlig for vedligeholdelsen af de kommunale vandløb. 

Drænudløb fra vandløb

Holbæk Kommunes udvalg for Klima og Miljø har besluttet, at orientere om hvordan vedligeholdelse af drænudløb til kommunale vandløb må ske og dels at tilbyde kommunens hjælp til at sikre dræns frie udløb.

Friholdelse af drænudløb

For lodsejere er det væsentligt, at deres dræn fungerer og at udledninger til åbne vandløbsstrækninger er både frie for aflejringer og grøde foran udløbet. I de eksisterende vandløbsregulativer beskrives rettigheder og pligter i forhold til dræn forskelligt.

Holbæk Kommunes udvalg for Klima og Miljø har derfor besluttet, at der skal gøres en indsats for dels at orientere om hvordan vedligeholdelse af drænudløb til kommunale vandløb må ske og dels at tilbyde kommunens hjælp til at sikre dræns frie udløb.

Retningslinjer for friholdelse af drænudløb

 • Aflejringer foran et drænudløb må bortgrave, når arbejdet foregår manuelt.
 • "Flytter" vandløbet sig, så drænudløbet "begraves" i aflejringer, kan drænet forlænges ud til vandløbets frie løb.
 • Friholdelse af drænudløb skal udføres og vedligeholdes, så der ikke sker skade på vandløb og skråninger.
 • Grødeskæring sker normalt i slynget strømrende. Når drænudløb er markeret med hvid pind (plast eller træ) på brinken, vil åmændene i forbindelse med grødeskæringen fjerne grødebræmmen helt ind til rørudløbet.

Hvem udfører arbejdet

 • Det er tilladt den enkelte lodsejer at udføre bortgravningen af aflejringer samt forlængelse af dræn - som ovenfor beskrevet.
 • Kommunen tilbyder også - efter anmodning fra lodsejere - at foretage bortgravning af aflejringer foran dræn og forlængelse af dræn, når vandløbet har flyttet sig.

Hvordan skal henvendelse til kommunen ske

 • Drænudløb skal markeres på vandløbskanten med en hvid pind (plast eller træ) på mindst 1 meter over terræn.
 • Yderligere skal lodsejer sende kort med angivelse af drænenes placering samt oplysninger om, hvad der ønskes udført. Henvendelsen skal indeholde oplysninger om matr. nr., lodsejer/kontaktperson og telefonnr. 
 • Anmodning kan sendes pr. e-mail til: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk
  eller sendes til Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Guidelines til opmåling af vandløbGuidelines handler om, hvordan man i praksis opmåler vandløb med henblik på at vurderer om der er behov for senere oprensning.

Sjællandske kommuner, repræsentanter fra landbruget, Danske Vandløb og eksperter har lagt fortidens diskussioner bag sig og udarbejdet nye guidelines eller anbefalinger for opmåling af vandløb. Guidelinen handler om, hvordan man i praksis opmåler vandløb med henblik på at vurdere om der er behov for senere oprensning.

Kommunens vandsynsgrupper

Holbæk Kommune har i samarbejde med lodsejere og naturorganisationer etableret 3 vandsynsgrupper til varetagelse af offentlige vandløb.

Se Organisering og kommissorium for vandsynsgrupperne

Randzoner ved vandløb og søer

Fra den 1. september 2012 er der krav om, at alle åbne vandløb i landzone samt permanente søer med et overfladeareal på mere end 100 m²‚ skal have en randzone på mindst 10 meter.

I randzonerne må der ikke foretages gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbehandling. En sø skal være vandfyldt hele året for at være omfattet af randzonekravet. Randzonekravet gælder for alle åbne vandløb, også selv om de ikke er vandførende hele året.

Randzonelov og kompensationsordning

Det er den enkelte landmand, der er ansvarlig for overholdelse af randzonekravet. Det er Naturstyrelsen, der udfører kontrol med overholdelse af randzoneloven.

Det er Fødevareministeriet der er ansvarlig for randzoneloven og for kompensationsordningen, mens det er Naturstyrelsen der administrerer loven. Det er derfor Naturstyrelsen, der har udarbejdet kompensationskortet ligesom de er ansvarlig for opdatering af kortet.

Spørgsmål til loven eller kompensationskortet eller henvendelse om ændringer til kompensationskortet skal rettes til NaturErhvervsstyrelsens randzoneteam tlf. 33 95 80 00 (bed om randzoneteamet) eller e-mail: arealtilskud@naturerhverv.dk

Har du opdaget fejl på kompensationskortet som f. ex. at et rørlagt vandløb har randzoner eller at et vandløb ikke er markeret med randzoner, skal du selv gøre Naturstyrelsen opmærksom på dette efter ovenfor angivne retningslinjer.

Her finder du link til Naturstyrelsens hjemmeside.

VandstandsloggereHolbæk Kommune har indgået aftale med HydroInform om præsentation på web af vandstande på udvalgte stationer i kommunens vandløb.

Systemet opdateres løbende, således at man på internettet kan se, både hvad vandstanden er lige nu, og hvordan vandstanden har udviklet sig i den foregående periode.

Det er også muligt at aflæse regnmængden på fire af DMIs nedbørsstationer. 

Link til Holbæk Kommunes vandstandsloggere.

Vejledninger om vandløbFeedback

Sidst opdateret

26.04.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Giv et praj

Lovgivning

Offentlige og private vandløb

Offentlige er mørkeblå      Private er lyseblå

Som stort kort - åbnes i nyt vindue