Parkering

I Holbæk Kommune er der forskellige tidsbegrænsninger for parkering. Der er reserveret pladser til lastbiler og tunge køretøjer i næsten alle byer i kommunen.

Signaturforklaring på kortene

For at se signaturforklaring på kortene herunder, skal du klikke på ikonet ved siden af print-ikonet.

Når kortet åbner, ser man Holbæk by, men du kan flytte kortet eller zoome ud/ind.

Er der uoverensstemmelser mellem kortene og skiltene på parkeringspladserne, er det skiltningen der gælder!

Tidsbegrænsninger for køretøjer under 3500 kg

På kortet kan man se hvor længe man må parkere på de forskellige parkeringspladser i kommunen. 

Kort - med tidsbegrænsninger

Hvor må de forskellige typer køretøjer holde?

På kortet man se parkeringspladser for invalidekøretøjer, motorcykler, taxi, flextrafik, af- og pålæsning og køretøjer under og over 3500 kg.

Kort - med parkering for typer af køretøjer

Lokal parkeringsbekendtgørelse

Byrådet i Holbæk Kommune har 1. marts 2015 vedtaget en lokal parkeringsbekendtgørelse, som trådte i kraft den 2. november 2015.

Ved parkering af et køretøj skal man først og fremmest være opmærksom på de almindelige bestemmelser i færdselsloven.

Den lokale parkeringsbekendtgørelse gælder inden for alle byzonetavler.

I bekendtgørelsen er der desuden supplerende regler for parkering af trailer, campingvogne, lastbiler og andre køretøjer, der er større end normale personbiler.

Bekendtgørelse - Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

 

Handicapparkeringspladser

Vækst og Bæredygtighed behandler ønsker om etablering af handicapparkeringspladser på offentlige veje og på private fællesveje.

Der er på de offentlige veje og pladser anlagt flere invalideparkeringspladser, både til brug ved private ejendomme og i forbindelse med indkøbscentre og lignende.

Kort gennemgang af regler for parkering med handicapparkeringsskilte

 • Parkering er tilladt i indtil 15 minutter på steder, hvor alene af- og pålæsning er tilladt og steder med parkeringsforbud og gader i det omfang ærindekørsel er det tilladt.
 • Man må ikke overtræde standsningsforbuddet, selv om du har et handicap parkerings skilt.
 • Parkering er tilladt i indtil 1 time på steder, hvor 15 eller 30 minutters parkering.
 • Tidsubegrænset parkering er tilladt på steder med 1, 2 eller 3 timers parkering.
 • Husk at det personlige parkeringskort skal ligge fuld synligt i forruden for kontrol.

Hvem betaler for etablering af handicapparkeringsplads?

På kommuneveje etablerer kommunen handicapparkeringspladser og betaler for opsætningen.  På private fællesveje afholdes udgifterne af ansøgeren eller ejeren af vejen efter reglerne i privatvejsloven. Dette kræver, at du har alle vejejernes accept af etablering af en handicapparkeringsplads.

Se privatvejsloven.

Kort over kommuneveje og private fællesveje

Ansøgning om handicapparkeringsplads

Foruden ansøgning, skal vi til sagsbehandlingen bruge et kort hvor p-pladsen er indtegnet i forhold til vej og bygninger.  Der skal forventes en sagsbehandlingstid på 14 dage, under forudsætning af at alle nødvendige oplysninger er på plads, men det kan altid betale sig at ansøge i god tid.  I tilfælde af forhold, som kræver politiets godkendelse, må der forventes længere sagsbehandlingstid. Send oplysningerne på e-mail til Vækst og Bæredygtighed.

Nedlæggelse af handicapparkeringsplads

Hvis du har kendskab til en handicapparkeringsplads, der ikke længere bliver brugt, vil vi meget gerne høre om det.  Det vil være en stor hjælp, hvis du kan oplyse, hvem der plejer at bruge pladsen, og hvorfor pladsen ikke længere benyttes.

Handicapparkeringskort

Hvis en parkeringsplads er afmærket med et kørestolssymbol er den reserveret til handicappede bilister. For at benytte pladsen skal man have et handicapparkeringskort liggende synligt i forruden.

Det er Danske Handicaporganisationer der udsteder parkeringskort.

Parkeringspladser til el-biler

Der er mulighed for, at oplade el-biler flere steder på parkeringspladserne i Holbæk bymidte.

Ladestandere til el-biler

Holbæk Kommune har fokus på at fremme bæredygtighed og klimavenlige tiltag, også på transportområdet. 

Firmaet Clever har offentlige ladestandere på følgende parkeringspladser

 • ved Musikhuset Elværket, Havnevej-Syd, er der ladestandere på fire p-pladser
 • ved Føtex
 • ved Holbæk Sygehus, er der én ladestander

CLEVER's kort med ladestandere

Firmaet E.ON har offentlige ladestandere på følgende parkeringspladser

 • overfor Holbæk Station ved Bysøstræde, er der ladestandere på fire p-pladser
 • Havnepladsen, er der ladestandere på seks p-pladser

E.ON's kort med ladestandere

Skiltning

Reserveret Til El Biler

Vær opmærksom på at dette skilt angiver, at parkeringspladserne er forbeholdt el-biler, og kun må benyttes til standsning og parkering af el-biler. Det er ikke tilladt for andre typer biler at parkere der.

Hvis du holder på en plads forbeholdt el-biler, kan det medføre en afgift.

Tomgangsregulativ

Stop motoren og tænk på miljøet

Bilisterne i Holbæk Kommune er fra 1. marts 2012 omfattet af et tomgangsregulativ. Det betyder, at det ikke er tilladt at lade et motorkøretøj holde i tomgang i mere end 1 minut. Herved sparer bilisterne i kommunen miljøet for luftforurening og støjbelastning.

Hvorfor højst 1 minuts tomgang?

Biler i tomgang forurener mere end når de er i fart. Det skyldes, at en motor er bygget til at forbrænde optimalt under kørsel. Når bilen holder i tomgang, kan motoren ikke udnytte brændstoffet på samme måde, og der bliver ledt giftige gasser og flere partikler ud i luften via udstødningen.

Tomgang koster en liter brændstof i timen

Det koster masser af brændstof og dermed penge at lade motoren være tændt, når bilen, bussen eller lastbilen holder stille. Undersøgelser viser, at en moderne bil, der holder stille, bruger mellem en halv og en hel liter benzin i timen. Det svarer til at køre mellem 9 og 15 kilometer. En taxa der har motoren i ulovlig tomgang en time pr. døgn, koster nemt 3.000 - 4.000 kr. ekstra om året i brændstof.

Sluk bilen ved tomgang i mere end 1 minut, f.eks. i følgende situationer:

 • når du af- eller pålæsser varer
 • når du sætter passagerer af eller tager dem på
 • når du holder ind til siden for at bruge telefon, tjekke kort eller lignende
 • når du som taxachauffør venter foran gadedøre, ved taxaholdeplads på stationen mv.
 • når du holder pause
 • når du venter på en ledig parkeringsplads

Der er meget at vinde for alle parter - ikke mindst miljøet. Der bliver renere luft, støjpåvirkningen reduceres og der er sund økonomi i det for både transportbranchen og private bilister.

Undtagelse fra reglen

Tomgang mere end 1 minut er udelukkende tilladt:

 • når du holder i kø i trafikken
 • når det af hensyn til brugen af køretøjet efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning
 • når køretøjet fungerer som udrykningskøretøj med lyssignaler i gang eller når hensynet til passagerernes helbred nødvendiggør opvarmning
 • når der foretages komprimering af affald
 • når tomgang er påkrævet ved reparation og/eller justering af motoren
 • når der skabes trykluft, eller lignende specielle tilfælde hvor der kræves motorkraft for at betjene udstyr i forbindelse med udførelse af en arbejdsopgave.

Overtrædelse af reglerne kan straffes med en bøde.

Tomgangsregulativet

Parkeringsafgift og parkeringsbøder

Hvis du overtræder de lokale parkeringsbestemmelser, kan politiet eller kommunen kræve en standsnings- eller parkeringsafgift. Opkrævningen bliver sendt til den, der er registreret som ejer af bilen.

Parkeringsafgiften skal betales senest ti dage efter, at du har modtaget den. Ellers vil sagen komme for fogedretten, og det koster yderligere. Ønsker du at få udsat betalingen, skal du sende din anmodning til Centralregisteret for Parkeringsafgifter.

Parkering på private parkeringspladser


Et privat selskab kan beslutte, at du skal betale for at parkere på deres grund. Der skal gøres opmærksom på kravet om betaling ved skiltning. Et privat selskab kan udover at kræve betaling for parkering også kræve ekstra betaling, hvis du fx ikke har stillet p-skiven eller har placeret bilen uhensigtsmæssigt.

Hvis du vil klage over en parkeringsafgift


Hvis du vil klage over en parkeringsafgift, skal den sendes til den myndighed, som har udstedt afgiften. Det kan være politiet, kommunen eller det private firma, der udsteder parkeringsafgifter på en privat parkeringsplads.

Parkeringsbøde


Hvis en parkering er til fare for andre eller forhindrer andre trafikanters færdsel, kan politiet give en egentlig parkeringsbøde i stedet for en parkeringsafgift.

Hvis du vil klage over en parkeringsbøde, skal det ske til politiet. Får du ikke medhold i klagen, kan sagen afgøres i fogedretten.

Ansøg om parkeringstilladelse for borgere med handicap

Personer med handicap kan få et parkeringskort ved at søge om det hos Danske Handicaporganisationer.

Du kan læse mere om reglerne, hvad det koster, og hvordan du får et parkeringskort i artiklen Transport for personer med handicap.

Parkeringsregler på offentligt område

Parkering på fortov m.m.

Inden for tættere bebygget område - dvs. inden for byzone skiltene - må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på:

 • fortov
 • cykelsti
 • gangsti
 • yderrabat
 • midterrabat
 • helleanlæg
 • og lign.

Kommunen har dog mulighed for at tillade parkering på fortov med to hjul. Det skal fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller ved særlig skiltning.

Uden for tættere bebygget område kan du med køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standse eller parkere helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet.

Er dit køretøj havareret, må det kun holde samme sted i 18 timer, inden det efterfølgende anses for at være parkeret, og der evt. kan udstedes en parkeringsafgift.

Det er forbudt at standse eller parkere mindre end fem meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane.

Kommunen kan lempe krav

Ønsker kommunen at have mere lempelige generelle regler for parkering, skal kommunen lave en parkeringsbekendtgørelse. Den skal ligge centralt på kommunens hjemmeside og samtidig offentliggøres på én samlet hjemmeside.

Parkeringsafgifter
 • afgiften for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads er 1.020 kr.
 • afgiften for at parkere foran en ind- og udkørsel, fx ved porte er 1.020 kr.

Kommunen eller politiet kan pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan du højst pålægges tre parkeringsafgifter for den samme overtrædelse.

Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til tre parkeringsafgifter.Feedback

Opret et e-mail abonnement

Sidst opdateret

09.01.2017

Ansvarlig redaktør

Birthe Wulf Fruelund

Kontakt Parkeringsservice

Telefon: 72 36 36 36

Telefontider  
mandag, tirsdag og onsdag 08.00 - 16.00
torsdag 08.00 - 17.30
fredag 08.00 - 13.00

 

E-mail: parkering@holb.dk