Spring til indhold

Trafiksikkerhed

Vi arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden. Her kan du se oplysninger om hvordan vi arbejder med trafiksikkerhed, og få information om kommunens værktøjer til at forbedre fremkommeligheden og undgå ulykker.

Holbæk Kommune deltager hvert år i trafikkampagner

Bedre trafiksikkerhed opnås ikke alene ved at ændre på den fysiske udformning, den menneskelige adfærd skal også påvirkes.

Holbæk Kommune deltager, som led i trafiksikkerhedsarbejdet, i landsdækkende trafikkampagner som Rådet for Sikker Trafik står for.

På Rådet for Sikker Trafik hjemmeside kan du se:

Aktuelle landsdækkende kampagner

 

Trafiksikkerhedsrapport

I rapporten kan du se status for trafiksikkerheden på kommunens veje. Planen er desuden kommunalbestyrelsens plan for prioritering af indsatser til forbedring af trafiksikkerheden.

På vores planportal kan du se:

Trafiksikkerhedsrapport for Holbæk Kommune

Rapporten indeholder en status for trafiksikkerheden på kommunens veje. Den er lavet på baggrund af politiregistrerede trafikuheld og en tryghedsundersøgelse, hvor skolerne har været inviteret til dialog, og alle kommunens borgere har kunnet komme med input via internettet.

Gældende hastigheder

Hastigheder på vejnettet

Her finder du digitalt kort over gældende hastigheder - åbnes i et nyt vindue

Trafiktællinger og hastighedsmålinger

Holbæk Kommune tæller trafikken på mange veje, for at kunne vurdere trafikmængde, hastighed og trafikkens sammensætning.

Du kan vælge imellem at se:

  • Antal køretøjer pr. døgn
  • Antal cykler pr. døgn
  • Antal lastbiler pr. døgn
  • Hastighed

Opdater tallene på kortet, ved at klikke på "Vis tallene", hver gang du ønsker at se andre temaer.

Når målestedet på kortet er hvidt, er det fordi der ikke er zoomet langt nok ind på kortet. Målingen og året for målingen kan først ses, når der zoomes ind på kortet.

Klik på en cirkel, så kommer målingerne frem.

Kort med trafikmålinger

Tilgængelighedsplan for Holbæk Kommune

Tilgængelighedsplanen for Holbæk Kommune har til formål at forbedre tilgængeligheden på offentlige arealer og pladser. Det skal være muligt for alle at færdes her.

Holbæk Kommune og Handicaprådet har fået udarbejdet en tilgængelighedsplan som er godkendt af det daværende byråd i juni 2011. Det er blevet en strategisk 9 punkts handlingsplan, hvor indsatserne løbende kan justeres og målrettes de steder, hvor man får mest for pengene. Arbejdet udmærker sig ved, at kommunen gør en stor indsats i forhold til at inddrage borgerne i en spørgeundersøgelse.

De fem kommuner havde tidligere hver især, og på forskelligt ambitionsniveau arbejdet med at forbedre forholdene for ældre og for syns- og bevægelseshæmmede i trafikken. For at få et samlet overblik, og et redskab til at prioritere indsatsen på tilgængelighedsområdet tog Holbæk Kommunes Handicapråd og Teknik og Miljø i 2009 initiativ til, at der blev udarbejdet en samlet plan for arbejdet med tilgængelighed i kommunen. Udover, at der er meget forskellig standard med hensyn til fortove, stier og tilgængelighed i de enkelte bysamfund, er der behov for at skabe et samlet overblik over hvor "skoen trykker" – også hvad angår tilgængelighed.

Tilgængelighedsplanen

 

Hvad mener borgerne om tilgængelighed?

Ved en optælling efter den internetbaserede spørgeundersøgelse var der udpeget 143 steder, hvor tilgængeligheden burde forbedres. Heraf er ca.:

30 % problemer med fortovets bredde, hældning eller ujævne belægninger
20 % omhandler busstoppestederne i kommunen
25 % omhandler krydsning af vejen (midterheller og manglende ramper)

De brugergrupper, der er størst repræsenteret i undersøgelsen er kørestolsbrugere, brugere med gangstativ, rollator eller stok og personer, der kører med barnevogn. Selvom der ikke er mange synshandicappede, der har svaret, vedrører 15 % af de udpegede steder synshandicappede. Problemerne er typisk manglende ledelinjer og lydfyr.

I Holbæk By er mange af borgernes ønsker til forbedringer knyttet til handels- og sivegaden Ahlgade. Her opleves bl.a. problemer med manglende handicapparkering, smalle fortove, vareudstilling og skilte der spærrer ganglinjer samt besværlig adgang til butikker og serveringssteder. Typiske problemer i de mindre byer omhandler parkering på fortovene, mulighed for handicapparkering, for smalle gangbaner og problemer ved busstoppesteder.

Hvad vil kommunen?

Arbejdet med tilgængelighedsplanen har skabt overblik over tilgængelighedsproblemerne i kommunen og giver konkrete anvisninger til løsning af tilgængelighedsproblemer i den udarbejdede handlingsplan, såvel anlægsmæssigt som økonomisk. Derudover skal arbejdet med planen påvirke holdningerne hos alle i Holbæk Kommune samt give en plan for tilgængelighed i fremtiden.

Sideløbende med tilgængelighedsplanen er der udarbejdet et katalog med standard tilgængelighedsløsninger. I kataloget beskrives løsninger for f.eks. udformning af midterheller, fodgængerovergange, busstoppesteder mm., som ønskes anvendt i Holbæk Kommune. Ved at anvende standardiserede løsninger vil kommunen på sigt blive mere genkendelig for kommunens borgere, og det vil være nemmere at færdes i kommunen, specielt for blinde og svagsynede, da løsninger som f.eks. ledelinjer og opmærksomhedsfelter er de samme over hele kommunen.

Giv os et praj

Du har mulighed for giv os et praj om et sted med dårlig tilgængelighed i selvbetjeningsløsningen til højre.

Relevante links:

 

2 minus 1 veje skal skabe mere tryghed for fodgængere og cyklister

De såkaldte 2 minus 1 veje har de senere år vundet frem herhjemme og skaber mere tryghed i trafikken. Er du i tvivl om hvordan du skal bruge vejen, kan du se en film om, hvordan du kører på vejen.

I Holbæk Kommune er der etableret de såkaldte 2 minus 1 veje flere steder:

Bygaden i Gislinge

Ringstedvej i Gudmandstrup

Bukkerupvej, Jernbanevej og Tadrevej i Soderup

På en 2 minus 1 vej er der kun ét spor for bilisterne, selvom der er trafik i begge retninger. Vejtypen anlægges derfor kun på veje med begrænset trafik. 

Se filmen Hvad er 2-minus-1-veje? Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen