Fordebat: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 og Lokalplanforslag nr. 1.51

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for opførelse af nye boliger og butikker på hjørnet af Smedelundsgade og Rosen. Igangsættelse sker på baggrund af en ansøgning fra privat projektudvikler, og projektet forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan

Planområdet omfatter et areal på ca. 0,5 ha og er beliggende i bymidten i Holbæk by. Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 kommer til at udlægge området til centerformål, herunder boliger og detailhandel med tilhørende parkering. Lokalplanforslag nr. 1.51 kommer til at fastsætte bestemmelser om områdets anvendelse og indretning, herunder trafikale forhold, maksimale bygningshøjder, bygningers placering og udformning m.v.

Der er udarbejdet et projektforslag, der forudsætter nedrivning af den eksisterende bebyggelse på hjørnet af Smedelundsgade og Rosen. Samtidig sikres en bevaring af den eksisterende bevaringsværdige ejendom, ”Komediegården”, der indgår i det nye projekt. Projektet indplacerer ny bebyggelse, med detailhandel i stueplan, og boliger i de øvre plan. Bebyggelsen placeres som randbebyggelse ud mod Smedelundsgade og Rosen, med tilpasning til eksisterende gadeprofil og bygningstypologi. I projektet er endvidere skitseret indplacering af ny bagvedliggende boligbebyggelse, herunder et punkthus i op til 7 etager, hvilket forudsætter udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg.

Det videre forløb

Idéer og forslag
I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Holbæk Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning.

Det videre forløb
Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Holbæk Kommune senest fredag den 24. februar 2017. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Plan og åben land, 0899 Kommuneservice.

Offentligt møde

Du er velkommen til offentligt forfasemøde den 9. februar 2017, kl. 19.00 til 20.30, på Holbæk Bibliotek, hvor projektidéerne præsenteres.

Læs mere om planprocessen Feedback

Sidst opdateret

20.02.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offenliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Har du spørgsmål

kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk