Høring om nye skole- og dagtilbudsdistrikter

Byrådet har besluttet at sende et forslag om en ny distriktsstruktur for skoler og dagtilbud i høring. En eventuel ny struktur kommer ikke til at ændre på antallet af skoleafdelinger, børnehuse og dagplejere.

Hvis forslaget om nye skole- og dagtilbudsdistrikter bliver vedtaget, vil det betyde, at der fra 1. august 2016 vil være fire skoledistrikter og fire dagtilbudsdistrikter.

Forslaget handler konkret om at følgende distrikter bliver lagt sammen:
• Sofielund og Isefjord
• Kildevangen og Elverdam
• Engskov og Tornved
• Katrinedal og Tuse Næs


Når skoledistrikterne bliver lagt sammen, er der tale om skolesammenlægninger og dermed en ny skolestruktur og tilsvarende en ny dagtilbudsstuktur. Det vil sige, at de otte skoler bliver til fire skoler. Og de otte nuværende dagtilbud bliver til fire dagtilbud. Men forslaget om ny struktur ændrer ikke på antallet af skoleafdelinger og antallet af børnehuse/dagpleje.

 

Du kan læse alle høringssvarene herunder.

 

Se høringssvar

 

Forslag om nye skole- og dagtilbudsdistrikter

Færre distrikter, men ikke færre afdelingerSkoleområdet og dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune er i dag opdelt i otte distrikter, hvor der i hvert distrikt er én skole, som består af en eller flere skoleafdelinger og et dagtilbud med et eller flere børnehuse.

Forslaget betyder, at henholdsvis skole- og dagtilbudsstrukturen ændres, således at kommunen fremover opdeles i fire skole- og dagtilbudsdistrikter frem for de nuværende otte distrikter.

Når skoledistrikterne bliver lagt sammen, vil der være tale om skolesammenlægninger og dermed en ny skolestruktur. Det vil sige, at antallet af selvstændige skoler og dagtilbud ændres fra henholdsvis otte skoler og dagtilbudsdistrikter til henholdsvis fire skoler og dagtilbudsdistrikter. Men forslaget om ny struktur ændrer ikke på antallet af skoleafdelinger og antallet af børnehuse/dagpleje.

Konkret betyder forslaget, at:

Distrikt 1

Holbæk by udgør et geografisk distrikt svarende til en sammenlægning af Sofielundskolen og Isefjordskolen. Skolen i distriktet vil bestå af de tre skoleafdelinger beliggende i distriktet.

På tilsvarende vis vil dagtilbuddet i det nye distrikt bestå af de børnehuse og dagplejere, som i dag er beliggende i distrikt Sofielund og distrikt Isefjord.

Distrikt 2

Er en sammenlægning af distrikt Kildevangen og Elverdam. Skolen vil bestå af de seks skoleafdelinger, som i dag udgør Kildevangens skole og Elverdamsskolen.

På tilsvarende vis vil dagtilbuddet i det nye distrikt bestå af de børnehuse og dagplejere, som i dag er beliggende i distrikt Kildevangen og distrikt Elverdam.

Distrikt 3

Er en sammenlægning af distrikt Engskov og Tornved. Skolen vil bestå af fem skoleafdelinger, som i dag udgør Engskovskolen og Tornvedskolen.

På tilsvarende vis vil dagtilbuddet i det nye distrikt bestå af de børnehuse og dagplejere, som i dag er beliggende i distrikt Engskov og distrikt Tornved.

Distrikt 4

Er en sammenlægning af distrikt Katrinedal og distrikt Ved Tuse Næs. Skolen vil bestå af de fire skoleafdelinger beliggende i distriktet.

På tilsvarende vis vil dagtilbuddet i det nye distrikt bestå af de børnehuse og dagplejere, som i dag er beliggende i distrikt Katrinedal og distrikt Ved Tuse Næs.

Se uddybning nedenfor med oversigt over hvilke skoleafdelinger og børnehuse, som indgår i hvert af de fire ny distrikter.

Oversigt over skoleafdelinger og børnehuse i de nye distrikterHvilke skoler lægges sammen og hvilke dagtilbud lægges sammen?

Nedenfor er en oversigt over de skoleafdelinger og børnehuse, som er beliggende i forslagets fire nye distrikter:

Distrikt 1
Sammenlægning af Isefjord og Sofielund

Skoleafdelinger i distriktetBørnehuse i distriktet*
Afdeling Bjergmarken
Afdeling Holbæk
Orø skole- og børnehus
Elverhøj
Slotsparken
Søndre børnehus
Eventyrlunden
Villa Kulla
Skovhuset
Munkevænget
Sofiehaven
Holbæk Have
Stormøllen
Bispehøjen
Karensmindevej

Distrikt 2
Sammenlægning af Kildevangen og Elverdam

Skoleafdelinger i distriktetBørnehuse i distriktet*
Afdeling Vipperød
Afdeling Ågerup
Afdeling Tølløse
Afdeling Stestrup
Afdeling St. Merløse
Afdeling Ugerløse
Vipperød Børnegård
Ågerup børnehus
Midgård, Tølløse
Solgården, Tølløse
Stestrup Børnegård, Stestrup
Huset, St. Merløse
Elletoften, Ugerløse

Distrikt 3
Sammenlægning af Engskov og Tornved

Skoleafdelinger i distriktetBørnehuse i distriktet*
Afdeling Nr. Jernløse
Afdeling Undløse
Afdeling Knabstrup
Afdeling Jyderup
Afdeling Kildebjerg
Spirrekassen, Regstrup
Nr. Jernløse Børnehus
Undløse Børnehus
Kirsebærhaven, Knabstrup
Sølyst, Jyderup
Nyt børnehus i Jyderup (Mariendal og Troldhøjen)
Det ny Frydendal, Mørkøv

Distrikt 4
Sammenlægning af Katrinedal og Ved Tuse Næs

Skoleafdelinger i distriktetBørnehuse i distriktet*
Afdeling Gislinge
Afdeling Svinninge
Afdeling Udby
Afdeling Tuse
Solsikken, Gislinge
Pilehytten, Svinninge
Elverbo, Svinninge
Tusenfryd, Tuse
Hagested børnehus
Troldemosen, Udby

*Der er dagpleje i alle nuværende distrikter undtagen Kildevang (de dagplejere som bor i distrikt Kildevangen er en del af dagplejen i Isefjord distriktet)

Børn og forældrePrincipper for børnenes placering på de enkelte afdelinger i distriktet ændres ikke ved forslaget. Byrådet har formuleret rammerne i styrelsesvedtægten (hvor blandt andet afstand mellem børnenes bopæl og skoleafdeling er et kriterium). Skolebestyrelsen fastlægger principper for børnenes placering. Det er skolelederen som i sidste ende træffer afgørelsen om, i hvilken klasse (og dermed afdeling) barnet skal gå.

Forældre tilbydes i dag som udgangspunkt plads til deres barn i et dagtilbud inden for det distrikt, hvor man bor. Ved beslutning om ny distriktsstruktur vil pasningsgarantien tage udgangspunkt i de nye distrikter. Fordelingen af pladser sker dog så vidt muligt i overensstemmelse med forældrenes ønsker.

Ændring i antal ledere og bestyrelserÆndringer i antal skolebestyrelser og forældrebestyrelser

Antallet af skolebestyrelser ændres fra otte til fire svarende til antal skoler. Ligeledes reduceres antal forældrebestyrelser i dagtilbud fra otte til fire. I en overgangsperiode kan bestyrelserne fra de skoler og dagtilbud som sammenlægges fungere sammen indtil udløbet at de enkelte medlemmers valgperiode.

Ændringer i antal skoleledere og distriktsledere

Forslaget betyder, at der bliver færre skoleledere og dagtilbudsledere, da antallet af selvstændige skoler og dagtilbud bliver mindre. Hvis forslaget vedtages, vil der fremover være fire skoleledere og fire dagtilbudsledere svarende til antal skoler og dagtilbud.

Hvad er de økonomiske konsekvenser?Ny distriktsstruktur vil betyde en budgetreduktion på 4,4 mio. kr. årligt på skole og dagtilbudsområdet fra 2017 og frem. I 2016 vil budgetreduktionen udgøre 5/12 af beløbet (dvs. de fem måneder fra 1. august til 31. december 2016). Budgetreduktionen svarer til, at skoler og dagtilbud vil blive tildelt midler svarende til fire distrikter i stedet for otte. Tilsvarende vil området have færre udgifter til ledelse, da antallet af skole- og distriktsledere reduceres.

Hvornår vil en ny distriktsstruktur træde i kraft?For skolernes vedkommende følger den ændrede struktur skoleåret, og forslaget har derfor virkning fra den 1. august 2016. For dagtilbud ændres strukturen ligeledes med virkning fra 1. august 2016.

Hvornår tages der politisk stilling til forslaget?Efter høringen er slut, behandler Udvalget for Børn høringssvarene og indstiller til byrådet om forslaget skal vedtages. Udvalget for Børn behandler forslaget efter endt høring d. 27. oktober 2015. Byrådet træffer beslutning om ny struktur for skoler og dagtilbud d. 11. november 2015. Hvis forslaget besluttes vil en ny struktur træde i kraft fra 1. august 2016.

BaggrundByrådet besluttede med budget 2015 at igangsætte et omstillingsprojekt med det formål at finde løsninger, som sikrer mere læring og bedre trivsel for børn og unge for færre midler. Økonomisk skal projektet bidrage med løsninger til, hvordan udgiften til dagtilbud og skoler inden 2018 kan reduceres med 21 mio. kr. ved blandt andet at mindske udgifter til ledelse og administration.

Der har fra februar til juni 2015 været nedsat to omstillingsgrupper "Bæredygtige skoler og dagtilbud" og "Større og bedre udskolinger". Her har byrådspolitikere sammen med borgere, medarbejdere og ledere drøftet, hvordan børn og unge bedre rustes til at tage en ungdomsuddannelse – og hvordan vi bedst sikrer, at skoler og dagtilbud er fagligt og økonomiske bæredygtige. Et af de input, som kom frem i forårets arbejde var at organisere skoler og dagtilbud i få, men større distrikter. Det vil give mulighed for at reducere udgift til ledelse og optimere administration samt øge de nye områders faglige og økonomiske robusthed.

Høringssvar til nye skole- og dagtilbudsdistrikterFeedback

Sidst opdateret

20.04.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Referat fra byrådsmøde