Der findes to forskellige typer plejeorlov.

Orlov til Pasning af nærtstående med alvorlig sygdom Serviceloven § 118 og Orlov til pasning af døende serviceloven § 119

Orlov til Pasning af  nærtstående med alvorlig sygdom

Efter denne paragraf kan man få orlov, hvis man har en nær pårørende som har en kronisk varig lidelse, der gør, at man har et pasningsbehov på over 37 timer pr. uge, eller man skal forblive indlagt på en døgninstitution. Man ansættes af Holbæk Kommune på månedsløn.

Læs mere i Servicelovens § 118

Orlov til pasning af døende

Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs,og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller ophold i plejehjem, plejebolig el.lign. Det er endvidere en betingelse, at den syge er indforstået med etableringen af plejeforholdet.

Man ansættes på bagud betalt timeløn ( lønperiode fra den 1. til den 30 i næste måned )

Lønudbetalingen vil være i bank ,mellem den 10-15 i hver måned

Læs mere i Servicelovens § 119

Læs mere om de 2 orlovstyper på Borger.dk

Du kan læse mere om begge ordninger, og om hvordan vi gør i Holbæk kommune

Ret til at holde orlov til pasning af døende

Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en døende.

En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under orlov, får en refusion, der svarer til plejevederlaget. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.

Hvem kan blive hjælper?

Hvis du har en pårørende, som er alvorligt syg eller har et varigt handicap, kan du blive ansat som hjælper af kommunen i op til seks måneder til at passe den syge. Betingelserne er:

  • at sygdommen eller handicappet er kronisk eller langvarig
  • at alternativet til pasning i hjemmet er et døgnophold uden for hjemmet
  • at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
  • at den syge eller handicappede har sin egen bolig, og fx ikke bor på døgninstitution eller i en plejebolig
  • at begge parter - den syge og dig - er enige om pasningsforholdet
  • at kommunen vurderer, at du er i stand til at varetage opgaven
  • at du har tilknytning til arbejdsmarkedet

Orlovsperiode og løn

Hvis du bliver bevilliget orlov til at passe en pårørende, kan du efter aftale med din arbejdsgiver dele pasningen op i kortere perioder af mindst en måneds varighed. Pasningsperioden kan også forlænges med op til tre måneder efter fornyet ansøgning.

Under orloven bliver du ansat af den kommune, som den nærtstående bor i, og får en løn på 21.546 per måned (2016). Du kan dog ikke få et beløb, der er større end det, du får udbetalt fra arbejdsgiver. Du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lign.Feedback

Sidst opdateret

29.08.2017

Ansvarlig redaktør

Anette Trier

Lovgivning

Reglerne om pasning af nærtstående er beskrevet i § 118 i Serviceloven.

Reglerne om plejevederlag er beskrevet i § 119 i Serviceloven.

De aktuelle satser fremgår af den årlige vejledning.