Spring til indhold

Dagtilbud eller privat pasningsordning

Orientering til forældre om de væsentligste forskelle mellem et dagtilbud og en privat pasningsordning

Ifølge dagtilbudsloven §81 skal en kommune inden den godkender en pasningsaftale om privat pasning, orientere forældrene om forskellen mellem privat pasning og et dagtilbud.

Som det fremgår af nedenstående, så adskiller en privat pasningsordning sig på en række områder fra de øvrige tilbud til børn indtil skolealderen, der betegnes som ’dagtilbud’ (daginstitution eller dagpleje).

  • Den private pasningsordning er en privat virksomhed. Den er godkendt af kommunen og kommunen fører tilsyn med den. Men den private børnepasser er ikke ansat af kommunen.
  • Forældre, der vælger en privat pasningsordning, skal selv sørge for vikar ved sygdom og ferie medmindre, at den private pasningsordning har en aftale om ”gæstepladser” hos en anden privat pasningsordning. Tilsvarende har forældre heller ikke krav på alternativ pasning i forbindelse med eventuelle lukkedage i den private pasningsordning.
  • Den private pasningsordnings arbejde med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i et dagtilbud. Der er dog ikke et krav om, at den private pasningsordning skal udarbejde en pædagogisk læreplan.
  • Der stilles ikke krav om en pædagogisk grunduddannelse eller kompetenceudvikling af den private børnepasser i en privat pasningsordning.
  • Hvis der er bekymring for et barns udvikling, så kan kommunens pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) vejlede forældrene og den private pasningsordning. Men der kan til forskel fra et dagtilbud ikke ydes direkte støtte til barnet i den private pasningsordning
  • Den private pasningsordning ikke forpligtet til at give forældrene indflydelse f.eks. via en forældrebestyrelse og/eller et forældreråd (som det er tilfældet i dagtilbuddene).
  • Den private pasningsordning kan i modsætning til et dagtilbud opsige barnet i pladsen. Opsigelsesvarslet fremgår af den pasningsaftale, der indgås mellem den private pasningsordning og forældrene. Hvis den private pasningsordning opsiger pladsen, så har forældrene krav på plads i et kommunalt tilbud.
  • Der gives ikke fripladstilskud til privat pasning.


Feedback

Sidst opdateret

27.06.2023

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen