Spring til indhold

Takster og tilskud 2023

Her kan du se takster for forældrebetaling i kommunale dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj samt tilskud til privat pasning og privatinstitutioner gældende fra 1. januar 2023.

Takster for de kommunale tilbud – gældende fra 1. januar 2023

Taksterne for forældrebetalingen i dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Den årlige betaling for en plads i dagpleje og daginstitutioner må maksimalt udgøre 25 % af kommunens udgifter til drift af pladsen.

Betalingen for pladser i dagpleje og daginstitutioner (med og uden frokost) samt skolefritidsordninger og Cirkus Kæphøj opkræves i 11 rater. Det betyder, at der ikke opkræves betaling i juli måned.

Fra 1. januar 2023 er følgende takster gældende:

Dagtilbud

Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned
Pr. rate
Dagpleje 3.271 kr.
Daginstitution (børnehus) indtil 3 år 3.662 kr.
Daginstitution (børnehus) fra 3 år og til skolestart 2.002 kr.
Frokost  649 kr.

Deltidsplads i dagtilbud under barsel 30t/uge

Forældre på barsel har mulighed for at søge en deltidsplads i dagpleje samt i en kommunal eller privat daginstitution til familiens øvrige børn under skolealderen.

Se nærmere info på Holbaek.dk

Dagpleje - deltidsplads under barsel      2.228 kr.
Daginstitution (børnehus) deltidsplads under barsel indtil 3 år   2.346 kr.
Daginstitution (børnehus) deltidsplads under barsel fra 3 år og til skolestart   1.282 kr.

 

SFO og Cirkus Kæphøj

Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned  

pr. rate

SFO1 (0-3 klasse) 1.844 kr. 
SFO2 (4-7 klasse)    865 kr.
 Cirkus Kæphøj 1.550 kr.

Tilskud til private pasningsordninger og til pasning af eget barn, samt til private daginstitutioner og før-SFO ved private skoler gældende fra 1. januar 2023

Tilskud til private pasningsordninger og private institutioner m.fl. udbetales i 12 rater om året.

Bemærk at tilskuddet til de private tilbud er fastsat på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud. Ved deltidspasning nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt i forhold til den tid, barnet passes.

Private pasningsordninger

Tilskuddet udbetales til forældre, der benytter en privat pasningsordning som et alternativ til en plads i dagpleje eller daginstitution. Kommunen yder 75% af de dokumenterede udgifter, dog max nedenstående:

Tilskud til privat pasning i 2023 (pr. måned i 12 mdr.)                           Pr. måned
Tilskud til privat pasning pr. barn, 0 - 2 år max.   6.746 kr.
Tilskud til privat pasning pr. barn, 3 - 5 år max.   3.791 kr.

Tilskuddet er fastsat på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud.

Tilskuddet falder til den første i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Tilskuddet udbetales altid forud.

Forældre skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller privat pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Du kan søge om tilskud digitalt via Holbaek.dk selvbetjeningsløsning - vælg ansøgning om tilskud til privat pasning. Ansøgningen skal modtages senest en måned før barnet starter i ordningen, og der kan kun startes til den 1. eller den 16. i en måned.

Ansøgningen skal modtages senest en måned før barnet starter i ordningen.

Ønsker du at skifte fra en privat pasningsordning til dagpleje eller daginstitution, før den slutdato der er angivet i din kontrakt med den private pasningsordning, skal du skriftligt opsige pladsen hos den private pasningsordning, hvorefter den private pasningsordning giver Forældrebetalingen besked om ophøret.

Tilskud til pasning af eget barn

Du kan søge tilskud til pasning af eget barn i alderen fra 26 uger og indtil den måned hvor barnet fylder 3 år.

Tilskuddet svarer til det maksimale tilskud til en privat pasningsordning for aldersgruppen 0-2 år og udgør 6.746 kr. pr. måned.

Tilskuddet skal senest søges 1. måned før start, og man kan starte til den 1. eller 16. i en måned. Stopdato skal altid være til den 15. eller 30/31. i en måned.
Tilskudsperioden skal mindst udgøre 8 uger og maksimalt vare 1 år.
Tilskud udbetales bagud til ansøgers Nemkonto.

Private daginstitutioner

Tilskuddet udbetales til godkendte private daginstitutioner. Der gives tilskud til børn bosat i Holbæk Kommune. Tilskuddet udbetales pr. måned i 12 måneder. 

Tilskud til plads i privat daginstitution Pr. måned
Samlet tilskud pr. barn under 3 år 10.542 kr.
Heraf driftstilskud   9.687 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,5 % af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)       324 kr.
Heraf bygningstilskud (4,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)       531 kr.
   
Samlet tilskud pr. barn over 3 år   5.555 kr.
Heraf driftstilskud    5.142 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,5 % af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)      181 kr.
Heraf bygningstilskud (3,2% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)      232 kr.
   
Tilskud til deltidsplads under barsel i privat daginstitution* Pr. måned
Samlet tilskud pr. barn under 3 år   6.750 kr.
Heraf driftstilskud   6.203 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,5 % af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    207 kr.
Heraf bygningstilskud (4,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    340 kr.
   
Samlet tilskud pr. barn over 3 år   3.557 kr.
Heraf driftstilskud   3.293 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,5 % af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    116 kr.
Heraf bygningstilskud (3,2% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    148 kr.

 * Forældre på barsel har mulighed for at søge en deltidsplads i dagtilbud til familiens øvrige børn under skolealderen. Se nærmere info på Holbaek.dk.

Før-SFO ved private skoler

Tilskuddet svarer til tildelingen til kommunale skolefritidsordninger.

Tilskud til privat før-SFO pr. måned

 

3.414 kr.

 Fripladser 

Størrelsen af den økonomiske friplads er afhængig af forældrenes indtægt. Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør hvert år en fripladsskala, som fastlægger indtægtsgrænserne for økonomisk fripladstilskud.

Indtægtsgrænsen i indeværende år (2023) er:

Under 193.501 kr.

udgør egenbetalingen:

   0%

Over 601.200 kr.

udgør egenbetalingen:

100%

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:

  • 7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første barn i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.
  • 67.719 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Yderligere oplysninger omkring økonomisk friplads fås ved henvendelse til Forældrebetaling.Feedback

Sidst opdateret

07.07.2023

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen