Tilsyn med dagtilbud

Holbæk kommune har pligt til at føre tilsyn med alle daginstitutioner - både kommunale og private.

Tilsynet 

Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Det er kommunen, der fører tilsyn med både kommunale og private dagtilbud. I Holbæk Kommune føres det daglige tilsyn med børnehusene af områdelederen, mens det lovpligtige tilsyn foretages i samarbejde mellem områdelederen, den pædagogiske leder og en tilsynskonsulent fra Fagcenteret.

Tilsynet skal sørge for, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring inden for de rammer, der er sat i Dagtilbudsloven samt de politiske mål, Holbæk Kommunes byråd har sat for børneområdet.

Ved tilsynet foretages en vurdering af det enkelte børnehus' pædagogik, hygiejniske og sikkerhedsmæssige forhold samt fysiske rammer.

Målet med tilsynet

Udgangspunktet for et tilsyn er et udviklingsorienteret fokus. Tilsynet skal give leder og medarbejdere indblik i den faglige og pædagogiske kvalitet i børnehuset, og sætte fokus på, hvor der er udviklingsmuligheder.

Tilsynet skal samtidig give forældrebestyrelsen og det politiske niveau et indblik i kvaliteten af dagtilbuddene i det samlede område og orientere om særlige muligheder og udfordringer.

Tilsynsrapporten beskriver dels faktuelle oplysninger om børnehuset og dels det pædagogiske grundlag, samarbejdsrelationer og de særlige forhold, der gør sig gældende i det enkelte børnehus. 

 

Anbefalinger, indskærpelse og påbud

Alle børnehuse modtager under tilsynet og i den efterfølgende tilsynsrapport nogle anbefalinger. Anbefalingerne skal ses som de særlige fokusområder, det enkelte børnehus skal arbejde videre med. Områdelederen følger løbende op på arbejdet med anbefalingerne, og samtidig bliver der samlet op på ved næste tilsyn. 

Tilsynskonsulenten kan gøre brug af to muligheder for at italesætte eventuelle uhensigtsmæssigheder i børnehuset:

Indskærpelse

Indskærpelser sker primært, hvis de politisk bestemte strategier ikke efterleves, eller hvis personale og/eller ledelse på anden vis misligholder deres ansvar eller forpligtigelse i forhold til ansættelsesaftalen.

Påbud

Påbud sker i tilfælde af, at gældende lovgivning (Dagtilbudslovens bestemmelser) ikke overholdes.

I begge tilfælde vil chef for læring og trivsel, tilsynskonsulenten, områdelederen og den pædagogiske leder i fællesskab følge op på indskærpelser eller påbud og udarbejde en handleplan for børnehuset.

Efter tilsynet udarbejdes en tilsynsrapport, der er tilgængelig på børnehusets hjemmeside.

 

Pædagogisk leder fra andet børnehus deltager i tilsynet 

Ideen om involvering af leder fra et andet børnehus udspringer af EVAs rapport (2015) om tilsyn i dagtilbud. Et af de temaer, der er problematiseret i rapporten er spørgsmålet om uvildighed i tilsynet.

I mange kommuner udføres tilsynet af den/de samme konsulenter, som i hverdagen laver udviklingsopgaver i de enkelte børnehuse/dagpleje. Der er derfor en risiko for, at konsulent kommer til at føre tilsyn med indsatser, som han/hun selv har været med til at iværksætte. 

I Holbæk Kommune varetages tilsynet af en tilsynskonsulent (lærings– og udviklingskonsulent), der primært 'supporterer' områdelederne og ikke den enkelte enhed (børnehus/dagpleje). Problematikken er derfor ikke så udtalt i Holbæk, men alligevel et vigtigt aspekt. Tilsynet i Holbæk kommune er derfor blevet udvidet med deltagelse af en pædagogisk leder fra et andet børnehus for at få flere øjne på tingene og for at understøtte det udviklingsorienterede fokus, som er centralt i tilsynet.

Den deltagende pædagogiske leder skal, udover at være til stede, fungere som sparringspartner og give feedback med afsæt i sin egen position som leder både under og efter tilsynet.

Det er tanken, at den pædagogiske leder får 'noget med hjem' via en systematisk bearbejdning og opsamling af sine iagttagelser og refleksioner fra tilsynet. ligesom vidensdelingen i og på tværs af områderne og dagtilbuddene styrkes og understøttes. 

Du kan læse mere om tilsynskonceptet her: 

Pædagogiske ledere med på tilsyn

Herunder finder du relevante links om tilsyn:

Læs mere om tilsyn med dagtilbud (pdf)

Du kan også læse mere om de generelle bestemmelser på KL's hjemmeside, hvor grundlæggende information og dialog om tilsyn uddybes.

Gå til KL's hjemmesideFeedback

Sidst opdateret

13.06.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Lovgivning om tilsyn i dagtilbud

Kommunernes tilsynsforpligtigelse ifølge retssikkerhedsloven §16 og Dagtilbudsloven §5.

Kommunalbestyrelsen skal jævnfør Dagtilbudsloven §5 stk. 2 fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.