Kompetenceudvikling

På denne side finder du aktuelle kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere i Holbæk Kommune.

Aktionslæring

I 2015 blev der iværksat et større kompetenceudviklingsforløb på dagtilbudsområdet i samarbejde med UCSJ. Forløbet sætter fokus på arbejdet med aktionslæring og narrativ fortælling i praksis, tæt knyttet til arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Hvad er aktionslæring?

Aktionslæring (AL) er en metode til at udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde så rammerne for arbejdet kan give de bedste betingelser for læring. Som fagperson lærer man noget nyt om sin praksis og kan udvikle den ved at foretage sig noget andet, end man plejer. Medarbejder og leder træner evnen til undersøge og reflektere over de måder, man organiserer og udfører det pædagogiske arbejde på.

Her kan du læse Nyhedsbrev I og Nyhedsbrev II fra kompetenceudviklingsforløbet. 

Kompetence- og effektmål

Der er konkrete kompetence- og effektmål knyttet til forløbet i aktionslæring (AL). Målene er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af chef, konsulenter og områdeledere i Holbæk i et tæt samarbejde med UCSJ's konsulenter og undervisere. 

Du finder målene ved at klikke på linket herunder:

Kompetence- og effektmål

Aktionslæring og forløbsskema -Ligheder og forskelle 

Her kan du se en undervisningsvideo, der tydeliggør forskelle og ligheder mellem aktionslæring og arbejdet med forløbsskemaer..

Slides til videoen: Aktionslæring og forløbsskema - ligheder og forskelle 

Aktionslæringsskema 

Her finder du et tomt aktionslæringsskema. Klik på linket for at komme til skemaet, der kan hentes ned på din computer eller printes.

Aktionslæringsskema

Litteratur til alle deltagere

Aktionslæring i pædagogisk praksis – Susanne Krogh og Søren Smidt (2014) Forlaget Dafolo.

Narrativ organisationsudvikling – at forme fælles mening og handling. Michala Schnoor (2013)– Dansk Psykologisk Forlag

Daginstitutioners betydning for børns udvikling – M. N. Christoffersen, A-K Højen-Sørensen, L. Laugesen (2014) – SFI Denne rapport skal downloades af alle deltagerne selv. Klik på linket RAPPORT for at komme SFI.

40 veje til bedre trivsel i dagtilbud – metoder fra praksis – Tekst - og dataindsamling Heidi Skipper, Trine Kjær (2012) – DCUM. Opslagsværket ligger i alle børnehuse.

Litteratur til lederne

Læringsledelse - løft til læring i skolen - Mads Hermansen (2007), Samfundslitteratur.

Lederen som teamcoach – Thorkil Molly-Søholm, Andreas Juhl., Jakob Nørlem, Jacob Storch og Asbjørn Molly-Søholm (2010) – L & R BUSINESS (kun til lederne)

Aktionslæringens DNA – en håndbog om aktionslæringens teori og metode – Benedicte Madsen m.fl. (2013) – SYSTIME.

ICDP – uddannelse i relationskompetence

Børneindsatsens medarbejdere tilbyder løbende uddannelse i ICDP til medarbejdere og ledere på tværs af dagtilbud, skoler, SSP m.fl. Her på siden kan du læse lidt mere om, hvad ICDP går ud på.

Hvad er ICDP? 

ICDP ("International Child Development Programme"), er en metode, der bygger på et anerkendende og relations- og ressourceorienteret menneskesyn. Metoden er udviklet i Norge af Henning Rye og Karsten Hundeide og har til hensigt at skærpe og udvikle det pædagogiske personales bevidsthed om relationsdannelse og relationskompetencer i mødet med det enkelte barn.

ICDP-programmets 8 samspilstemaer

ICDP-programmet tager afsæt i 8 basale elementer eller samspilstemaer, som kan anvendes som grundlag for samtale, refleksion over og analyse af, hvordan de kommer til udtryk i din egen praksis. Du kan se temaerne her.

Grundkursus
Grundkursus (niveau 1) har som formål at introducere til metoden, den teoretiske forståelse i metoden og give fagpersonen udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil. Endvidere er formålet at give fagpersonen udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til eget samspil med børn, forældre og kolleger.

Vejlederkursus
Vejlederkursus (niveau 2) bygger oven på niveau 1, og har yderligere som formål at gøre fagpersonen i stand til at igangsætte og fastholde læreprocesser (ICDP forløb) i forhold til andre fagpersoner, kolleger, forældre mv.

Hvert niveau består af 6 hele undervisningsdage og mellemliggende forberedelse.

Kontaktoplysninger
For nærmere information og tilmelding kontakt leder Lasse Gulstad Larsen i Børneindsatsen. Mail: lasgl@holb.dk Telefon: 72 36 71 96.

Datoer for planlagte hold:

Hold N niveau 1: 

 1. september 2017
 2. oktober 2017
 3. november 2017
 4. december 2017
 5. januar 2018
 6. februar 2018

 Hold O niveau 1:

 1. august 2017
 2. september 2017
 3. oktober 2017
 4. november 2017
 5. december 2017
 6. januar 2018

Hold P niveau 2:

 1. oktober 2017
 2. november 2017
 3. december 2017
 4. januar 2018
 5. februar 2018
 6. april 2018

 

Diplom i sprogvejlederuddannelse

Her kan du læse om diplomuddannelsen som sprogvejleder og få viden om de enkelte moduler.

I 2016 gennemførte 47 pædagoger fra dagtilbudsområdet og 2 medarbejdere fra Børneindsatsen det første ud af tre moduler på uddannelsen som sprogvejleder. Modul 1 havde fokus på den grundlæggende viden om børns sprogtilegnelse. Du kan se uddannelsesplanen fra modul 1 her.

I 2017 fortsætter 27 pædagoger på modul 2 og 3. Modul 2 fokuserer på sprogstimulerende aktiviteter i praksis, og modul 3 på vejledning af kollegaer og forældre. Du kan se uddannelsesplanen for modul 2 her. Uddannelsesplanen for modul 3 vil blive lagt op her, når den er klar.

Uddannelsen gennemføres i samarbejde med UCSJ (University College Sjælland) og er tilrettelagt, så det foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis. I børnehuse og dagplejen har de studerende på det første modul blandt andet brugt elementer fra uddannelsen i de igangværende AL-forløb.

Aktuelt arbejdes der med, at få etableret fælles sproglige læringsnetværk med deltagelse af skolernes læsevejledere og sprogvejlederne fra dagtilbudsområdet. Læringsnetværkene skal især arbejde med, hvordan samspillet mellem dagtilbud og skole omkring understøttelsen af børns sproglige udvikling kan udbygges. Eksempelvis indeholder de sprogscreeninger, der gennemføres i 0.klasse, vigtig viden for dagtilbuddene, som kan anvendes til at målrette indsatserne.

Der er udarbejdet en kontrakt til brug for de pædagogiske ledere og de medarbejdere, der deltager i uddannelsen. Kontrakten kan bruges til at sikre, at den pædagogiske leder får understøttet den enkelte medarbejder i forløbet på den bedste måde, og at medarbejderen får mulighed for at omsætte og dele sin viden med resten af personalegruppen. Du kan se kontrakten her.Feedback

Sidst opdateret

17.05.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen