Spring til indhold

Pladsanvisning, takster og tilskud

Du kan selv booke plads i dagpleje, daginstitution eller SFO via "nemPlads". På denne side finder du information om pasningsmuligheder, takster og tilskud. Sagsbehandlingsfrister finder du i højre side.

Plads i dagtilbud

Du kan med fordel vælge et dagtilbud, i det område, du bor i. Skoler og dagtilbud i det enkelte område samarbejder om at sikre det enkelte barn et sammenhængende læringsforløb.

Vælg den rigtige plads

Det er en god ide at kontakte dit dagtilbudsområde, hvis du er i tvivl om, hvad der er bedst at vælge for dit barn, eller hvis sundhedsplejersken har anbefalet det.

Hvis du vælger dagpleje

Finder du ikke en ledig plads hos den dagplejer du helst vil have dit barn passet hos, er du velkommen til at kontakte områdets dagplejeleder. Her kan du få information om, hvornår der evt. kan blive plads til dit barn.

Når du booker plads hos en dagplejer, bør du samtidig booke plads til dit barn i børnehave.

Orlov og pasningsgaranti

Barnet garanteres plads i samme institution, hvis du holder forældreorlov på det indmeldte barn i mindst 8 uger. Denne garanti kan dog ikke gives i dagplejen. Dokumentation skal fremsendes til Pladsanvisningen.

Deltidsplads i dagtilbud i forbindelse med barsel

Fra og med den 1. januar 2019 har forældre, der afholder fravær efter Barselsloven, mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til husstandens børn i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

Tilbuddet gælder for børn i kommunale og selvejende daginstitutioner, dagpleje og private institutioner.

Du kan læse mere om tilbuddet her.

Ansøg om deltidsplads i forbindelse med barsel.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske via børniholbæk.dk med en måneds varsel til den nærmeste 1. eller 15. i en måned.

Madordning

I nogle dagtilbud er der en madordning. Se hvilke børnehuse, der er med i ordningen.

Pasning i anden kommune

Alle børn har ret til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune. Ved optagelse i dagtilbud i en anden kommune fastsættes bopælskommunens tilskud således, at det svarer til den gennemsnitlige kommunale udgift for en tilsvarende plads i bopælskommunen. Forældrebetalingen udregnes og opkræves af bopælskommunen.

Obligatoriske læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder (ordningen er suspenderet pr. 1.12.20)

Med virkning fra den 1. juli 2019 er der indført et nyt tilbud til børn fra udsatte boligområder, som ikke er optaget i en daginstitution eller en dagpleje, når de fylder 1 år. Tilbuddet benævnes ”obligatorisk læringstilbud” og har en varighed af 25 timer om ugen.

I Holbæk Kommune er målgruppen for det obligatoriske læringstilbud børn og deres forældre bosat på følgende adresser i Vangkvarteret:

Agervang 1-31 samt Havevang 2-32 (Lejerbo afdeling 123-0).

Agervang 2-24 samt Engvang 1-23 (Lejebo afdeling 166-0).

Det obligatoriske læringstilbud er et selvstændigt tilbud, der foregår i en af kommunens daginstitutioner.

Formålet med det ny tilbud er, at sikre, at flere børn fra udsatte boligområder kommer i dagtilbud, som blandt andet kan understøtte deres dansksproglige kompetencer og generelle læringsparathed.

Ønsker du ikke, at dit barn skal optages i et obligatorisk læringstilbud, har du som forælder mulighed for selv at varetage indsatsen (jf. Dagtilbudsloven § 44 f, stk. 1, 1. pkt.). Det skal meddeles skriftligt til kommunen via linket nedenfor. Dette skal ske før indsatsen påbegyndes, og før barnet fylder et år og (hvis det ikke allerede er indskrevet i et dagtilbud) skal optages i et obligatorisk læringstilbud.

Orientering til kommunen - Hvis du ønsker at varetage indsatsen selv

Du kan her læse mere om de væsentligste elementer i lovgivningen samt rammerne for, hvordan det obligatoriske læringstilbud er tilrettelagt i Holbæk Kommune.

Rammer for obligatoriske læringstilbud i Holbæk Kommune

NemPlads

NemPlads gør det nemt og overskueligt at vælge og booke en ledig plads til dit barn i dagpleje, vuggestue, børnehave eller SFO/klub.

Gå til NemPlads

Hvad er NemPlads

NemPlads er en løsning, hvor du kan vælge og booke en ledig plads til dit barn i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO/klub. Du er ikke afhængig af ventelister, og det betyder, at du med det samme ved, hvor og hvornår dit barn kan starte.

Du kan ind- og udmelde dit barn og søge friplads. NemPlads sikrer overholdelse af pasningsgaranti og søskendefordel.

Se vores folder om NemPlads

Hvordan gør jeg

Du kan finde NemPlads på din computer på børniholbæk.dk eller via tablet og smartphone. Du kan hente en app i Google Play eller App Store, ved at søge på ”Børn i Holbæk”.

Du skal bruge NemID for at booke plads til dit barn.

Sådan booker du en plads:

  • log ind på børniholbæk.dk med NemID
  • find fanen NemPlads under dit barns navn
  • vælg den dato du ønsker, dit barn skal starte
  • angiv det dagtilbud, du ønsker, at dit barn skal starte i.

Når du har fundet den plads, der passer bedst til jeres behov, skal du huske at klikke på 'Book plads'.

Du vil modtage en bekræftelse, når din booking er gennemført.

Har du brug hjælp til at booke en plads, kan du kontakte Holbæk Kommune på 72 36 36 36 eller henvende dig i Borgercentret, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk.

Betaling og tilskud

Udgangspunktet er, at der betales for den plads barnet benytter. Dit barn kan også blive passet i en anden kommune.

Betaling

Udgangspunktet er, at der betales for den plads, dit barn er tilbudt.
- Dagplejetakst (inkl. mad og ekskl. bleer).
- Institutionsplads for børn mellem 0 og 2 år og 11 mdr. (ekskl. bleer).
- Institutionsplads for børn fra 3 år til skolestart.

Se takster her

Økonomisk fripladstilskud

Den aktuelle husstandsindtægt ligger til grund for bevilling af økonomisk friplads. Der skal søges om tilskuddet via www.børniholbæk.dk.

Søskendetilskud

Til familier med mere end ét barn i dagtilbud ydes søskendetilskud. Der betales fuld takst for den dyreste plads*, og søskendetilskud udgør 50 % af betalingen for øvrige pladser. Søskendetilskuddet beregnes automatisk.
*Der er tale om driftstilskuddet.

Tilskud til privat børnepasning

Hvis du indgår aftale med en privat selvstændig børnepasser, yder kommunen et økonomisk tilskud til børn i alderen ½ år til og med 5 år. Børnepasseren godkendes af dagplejelederen i det område, hvor børnepasseren bor.

Når du aftaler pasning med en privat børnepasser, skal du sammen med børnepasseren indgå en skriftlig pasningsaftale. Derefter skal du digitalt på www.børniholbæk.dk søge om tilskud til privat pasning. Det gør du ved at trykke på fanen ”økonomi” under dit eget navn og derefter trykker på fanen ”privat pasning” – herefter udfylder du ansøgningen.

Du skal være opmærksom på, at start- og stopdato i ansøgningen er den samme som på den aftale du har med den selvstændig private børnepasser. Har du ikke børnepasserens cpr.nr. skal du indsætte 10 ettaller.

Hvis du er sikker på, at du ønsker en privat børnepasning, så er det IKKE nødvendigt, at dit barn er skrevet op til et kommunalt dagtilbud.

Der er loft over tilskuddets størrelse og samtidig kan tilskuddet ikke overstige 75% af de dokumenterede udgifter til børnepasseren.

Se takster her

Tilskuddet betales bagud til dig, og du er selv ansvarlig for at betale den private børnepasser.

Der kan ikke søges om socialpædagogisk friplads eller økonomisk friplads når barnet er i privat børnepasning.

Se desuden kommunens information omkring forskellene på en privat pasningsordning og en plads i et dagtilbud her:

Dagtilbud eller privat pasningsordning?

Jf. vejledning til dagtilbudsloven kap. 756: ”Tilskuddet pr. barn fastsættes på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud. Til deltidspasning nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt i forhold til den tid, barnet passes.

Der gøres opmærksom på, at tilskuddet falder til den måned hvor dit barn fylder 3 år.

Ansøg om tilskud til privat børnepasning

Tilskud til pasning af eget barn

Forældre bosiddende i Holbæk Kommune kan vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Aldersgruppen for tilskuddet er afgrænset til perioden fra barnet er 26 uger gammelt og indtil den måned, hvor barnet fylder 3 år. 

Tilskuddet gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt et år. For at kunne modtage tilskuddet skal ansøgeren have opholdt sig i landet (inkl. Grønland og Færøerne) i 7 ud af 8 år, og man kan ikke samtidig modtage offentligt overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt. Desuden skal ansøgeren have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber kan som minimum være en bestået 9.-klasseprøve i dansk, eller en tilsvarende dokumentation. 

Tilskuddet til pasning af egne børn følger tilskuddet til privat pasning og udgør 75% af nettodriftsudgiften til en plads i kommunens dagpleje. Tilskuddet er skattepligtigt.

Tilskuddet kan søges med start fra henholdsvis den 1. og den 16. i en måned med en ansøgningsfrist på en måned.

Tilskud ved brug af privatinstitution

Privatinstitutioner fastsætter selv forældrenes egenbetaling. Der gælder således ikke et loft for forældrebetalingen.
Der gives søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud og fripladstilskud af behandlingsmæssige årsager, såfremt dette vurderes nødvendigt.

Pasning i anden kommune

Alle børn har ret til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune. Ved optagelse i dagtilbud i en anden kommune fastsættes bopælskommunens tilskud således, at det svarer til den gennemsnitlige kommunale udgift for en tilsvarende plads i bopælskommunen. Forældrebetalingen udregnes og opkræves af bopælskommunen.

 

Plads i SFO og Cirkus Kæphøj

Du kan booke plads til dit barn i SFO elektronisk via nemPlads. Pladsanvisningen opskriver og anviser til Cirkus Kæphøj.

Plads i SFO

Du kan tilmelde dit barn SFO via det elektroniske bookingsystem NemPlads. Du kan få adgang til nemPlads med dit Nem-ID her.

Udmeldelse kan ligeledes ske via nemPlads til den 15. og inden udgangen af en måned, med en måneds varsel.

Tag kontakt til skolens administration, hvis du er i tvivl eller har brug for hjælp til ind- og udmeldelse.

SFO for kommende 0. klasser

Når dit barn er skoleindskrevet og skal gå i SFO (skole-fritidsordning), skal det indmeldes i SFO. Det forudsætter, at du som forælder foretager to handlinger:

  • Du skal udmelde dit barn fra det dagtilbud (privat/kommunalt), hvor det har plads. Udmeldelse skal ske senest en måned før SFO-start; dvs. senest ved udgangen af juni. Ved enkelte skoleafdelinger starter SFO 1. maj (før-SFO). Her skal udmeldelse af dagtilbud ligeledes ske en måned før, det vil sige senest ved udgangen af marts. Udmeldelsen foretages via selvbetjeningsløsningen ’nemPlads’, som du finder her
  • Du skal indmelde dit barn i SFO1 på den skole, hvor det er indskrevet. Det gøres via ’nemPlads'.

Før-SFO

Ved enkelte skoleafdelinger starter SFO 1. maj (før-SFO). Her skal udmeldelse af dagtilbud ligeledes ske en måned før, det vil sige senest ved udgangen af marts. Fra 1.maj betales der SFO-takst. Du finder taksterne her.

Fra SFO 1 til SFO 2

Når dit barn skal begynde i 4. klasse, overgår det til SFO 2 (4.-7.klasse), og der opkræves en lavere takst. 

Skolen sørger for, at dit barn overflyttes til SFO 2 pr. 1. august, og du behøver derfor ikke selv at gøre noget i den forbindelse.

Skal dit barn ikke længere gå i SFO, skal du selv sørge for udmeldingen senest ved udgangen af juni. Udmelding foregår via selvbetjeningsløsningen ’nemPlads.’

Husk også at udmelde dit barn, hvis det for eksempel skifter skoleafdeling (til udskoling) og ikke længere skal gå i SFO. 

Nem-plads

Cirkus Kæphøj

Klubben er et tilbud for alle børn og unge mellem 10-16 år. Du kan læse mere om klubben på kaephoj.dk

Der betales særskilt takst.

Du kan booke plads i Cirkus Kæphøj, når dit barn er fyldt 9 år.

Du kan se yderligere oplysninger vedrørende pasningstilbud under Dagtilbud.

 

Fællespasning

Holbæk Kommune tilbyder fællespasning i fire udvalgte børnehuse. Du kan selv vælge i hvilket af de fire børnehuse, du ønsker dit barn passet.

Fællespasning foregår i fire udvalgte børnehuse med geografisk spredning.

Børnehuse, der er varetager fællespasningen i 2021:

Mørkøv Børnehus – område Skovvejen.

Solgården – område Kildedam.

Solsikken – område Katrinedal.

Eventyrlunden – område Holbæk By.

Børnehusene modtager børn fra dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO.

Fællespasning tilbydes på alle lukkedage, bortset fra grundlovsdag og juleaftensdag, i tidsrummet 6.00 til 17.00 (fredag til 16.45). Tidsrummene kan reduceres ved meget få tilmeldte børn. Se lukkedage her.

Det kan være en god ide, hvis dit barn besøger børnehuset, hvor det er tilmeldt fællespasning, inden start. Tal med lederen i dit barns faste børnehus om muligheden for det. Vi kan ikke garantere, at der er kendte voksne, men du kan være sikker på, at det pædagogiske personale vil gøre sit bedste for at tage godt imod dig og dit barn.

Tilmelding og frister

Hvis du vil benytte dig af tilbuddet om fællespasning, skal du tilmelde dit barn via 'Børn i Holbæk'.

Du kan hente appen ’Børn i Holbæk’ på din mobil (App store/ Play butik). Du skal bruge NemID første gang du logger ind. Når du installerer app’en skal du være logget på Børnholbæk.dk. Nederst på fanen ”Personligt” kan du tilmelde din mobiltelefon og oprette et brugernavn samt adgangskode. 

Tilmelding via webbrowser på PC/tablet/telefon
Gå ind på siden nemboern.holbaek.dk

Vælg ikonet ’Børn i Holbæk’.

Første gang du logger på, skal du anvende dit nem-ID. Herefter kan du komme videre til tilmeldingen. Har du ikke brug for fællespasning, behøver du ikke at gøre noget.

Du kan melde dit barn til fællespasning cirka 8 uger uger før lukkedagen. Tilmeldingen lukkes cirka 6 uger før lukkedagen. Ved behov for fællespasning i uge 29 og 30, er det muligt at tilmelde dit barn ca. 12 uger før uge 29 og tilmeldingen lukker ca. 10 uger før uge 29. 

Akut behov for pasning

Skulle du være i den situation, at du uventet har brug for pasning efter tilmeldingsfristen skal du kontakte lederen i dit barns børnehus.

Ønsker du mere information om lukkedage og fællespasning, er du velkommen til at spørge i dit barns dagtilbud.

 

Takster og tilskud 2021

Her kan du se takster for forældrebetaling i kommunale dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj samt tilskud til privat pasning og privatinstitutioner gældende fra 1. januar 2021.

Takster for de kommunale tilbud – gældende fra 1. januar 2021

Taksterne for forældrebetalingen i dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Den årlige betaling for en plads i dagpleje og daginstitutioner må maksimalt udgøre 25 % af kommunens udgifter til drift af pladsen.

Betalingen for pladser i dagpleje og daginstitutioner (med og uden frokost) samt skolefritidsordninger og Cirkus Kæphøj opkræves i 11 rater. Det betyder, at der ikke opkræves betaling i juli måned.

Fra 1. januar 2021 er følgende takster gældende:

Dagtilbud

Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned
Pr. rate
Dagpleje 3.091 kr.
Daginstitution (børnehus) indtil 3 år 3.436 kr.
Daginstitution (børnehus) fra 3 år og til skolestart 1.890 kr.
Frokost    627 kr.

Deltidsplads i dagtilbud under barsel 30t/uge

Forældre på barsel har mulighed for at søge en deltidsplads i dagpleje samt i en kommunal eller privat daginstitution til familiens øvrige børn under skolealderen.

Se nærmere info på Holbaek.dk

Dagpleje - deltidsplads under barsel      2.106 kr.
Daginstitution (børnehus) deltidsplads under barsel indtil 3 år   2.200 kr.
Daginstitution (børnehus) deltidsplads under barsel fra 3 år og til skolestart   1.210 kr.

 

SFO og Cirkus Kæphøj

Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned  

pr. rate

SFO1 (0-3 klasse) 1.957 kr. 
SFO2 (4-7 klasse)    917 kr.
 Cirkus Kæphøj 1.644 kr.

Tilskud til private pasningsordninger og til pasning af eget barn, samt til private daginstitutioner og før-SFO ved private skoler gældende fra 1. januar 2021

Tilskud til private pasningsordninger og private institutioner m.fl. udbetales i 12 rater om året.

Bemærk at tilskuddet til de private tilbud er fastsat på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud. Ved deltidspasning nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt i forhold til den tid, barnet passes.

Private pasningsordninger

Tilskuddet udbetales til forældre, der benytter en privat pasningsordning som et alternativ til en plads i dagpleje eller daginstitution. Kommunen yder 75% af de dokumenterede udgifter, dog max nedenstående:

Tilskud til privat pasning i 2021 (pr. måned i 12 mdr.)                           Pr. måned
Tilskud til privat pasning pr. barn, 0 - 2 år max.   6.376 kr.
Tilskud til privat pasning pr. barn, 3 - 5 år max.   3.561 kr.

Tilskuddet er fastsat på grundlag af udgiften til fuldtidstilskud

Tilskuddet falder til den første i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Tilskuddet udbetales altid bagud.

Forældre skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller privat pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Du kan søge om tilskud digitalt via Borger.dk og Børn i Holbæk (NemPlads). Ansøgningen skal modtages senest en måned før barnet starter i ordningen.

Ønsker du at skifte fra en privat pasningsordning til dagpleje eller daginstitution, kan du gøre det via NemPlads. Husk at give Pladsanvisningen besked om ophøret. 

Tilskud til pasning af eget barn

Du kan søge tilskud til pasning af eget barn i alderen fra 26 uger og indtil 3 år. Tilskudsperioden skal mindst udgøre 8 uger og kan maksimalt varer et år. 

Tilskuddet svarer til det maksimal tilskud til en privat pasningsordning for aldersgruppen 0-2 år og udgør 6.376 kr. pr. måned.

Private daginstitutioner

Tilskuddet udbetales til godkendte private daginstitutioner. Der gives tilskud til børn bosat i Holbæk Kommune. Tilskuddet udbetales pr. måned i 12 måneder. 

Tilskud til plads i privat daginstitution Pr. måned
Samlet tilskud pr. barn under 3 år  10.105 kr.
Heraf driftstilskud     9.284 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,1 % af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)       311 kr.
Heraf bygningstilskud (4,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)       510 kr.
   
Samlet tilskud pr. barn over 3 år   5.379 kr.
Heraf driftstilskud    4.978 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,1 % af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)      176 kr.
Heraf bygningstilskud (3,2% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)      225 kr.
   
Tilskud til deltidsplads under barsel i privat daginstitution* Pr. måned
Samlet tilskud pr. barn under 3 år   6.305 kr.
Heraf driftstilskud   5.793 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,5 % af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    194 kr.
Heraf bygningstilskud (4,1% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    318 kr.
   
Samlet tilskud pr. barn over 3 år   3.331 kr.
Heraf driftstilskud   3.082 kr.
Heraf administrationsbidrag (2,5 % af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    109 kr.
Heraf bygningstilskud (3,2% af samlet bruttodriftsudgift pr. barn)    140 kr.

 * Forældre på barsel har mulighed for at søge en deltidsplads i dagtilbud til familiens øvrige børn under skolealderen. Se nærmere info på Holbaek.dk.

Før-SFO ved private skoler

Tilskuddet svarer til tildelingen til kommunale skolefritidsordninger.

Tilskud til privat før-SFO pr. måned

 

3.259 kr.

 Fripladser   

Indtægtsgrænsen i indeværende år (2021) er:

Under 185.701 kr.

udgør egenbetalingen:

   0%

Over 576.800 kr.

udgør egenbetalingen:

100%

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:

  • 7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første barn i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.
  • 64.967 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Yderligere oplysninger omkring økonomisk friplads fås ved henvendelse til Pladsanvisningen.  

 Feedback

Opret et e-mail abonnement

Sidst opdateret

13.04.2021

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Dagtilbud og skoler

Holbæk Kommune er inddelt i fire dagtilbuds- og skoleområder.

Åbn kortet via linket og se hvilke dagtilbud og folkeskoler, der ligger i dit område:
Kort med dagtilbud og folkeskoler 

Via linket får du mulighed for at taste din adresse ind øverst og kan derved se, i hvilket skoledistrikt I bor, og hvilken skoleafdeling der ligger nærmest jeres bopæl.

 

De lilla symboler på kortet er børnehuse/ dagpleje, og de blå er skoleafdelinger. 

Har du brug for hjælp?

Har du ikke NemID og har du brug for hjælp til at booke plads til dit barn, så kontakt Borgerservice, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk på tlf. 72 36 36 36.

Åbningstider for Borgerservice:

Mandag - onsdag 10.00 - 13.00

Torsdag  10.00 - 17.30

Fredag    10.00 - 13.00.

 

Kontakt Pladsanvisningen

Telefon: 72 36 36 36
Telefontid: Mandag-fredag kl. 8.00 - 13.00

Send os en sikker mail her

Sender du os en sikker mail, skal du vælge 'Børn' som emne, og notere i emnefeltet, at den er til Pladsanvisningen.

Sagsbehandlingsfrister