Takster og tilskud 2017

Her kan du se takster for forældrebetaling i dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj.

Byrådet har på sit møde d. 25. januar besluttet at ændre taksterne i daginstitutioner og SFO pr. 1. maj. Forældrebetalingen for daginstitutionspladserne udgør i alt 25 % af kommunens årlige udgifter til drift af en plads. For skolefritidsordninger fastsætter byrådet betalingen i forbindelse med budgetlægningen.

Forældrebetaling i dagtilbud, SFO og Cirkus Kæphøj 2017Takstændringen skal jf. dagtilbudsloven varsles med 3 måneders varsel og træder derfor i kraft pr. 1. maj 2017

Betalingen for pladser i dagpleje, daginstitutioner med og uden frokost, skolefritidsordninger og Cirkus Kæphøj opkræves i 11 rater. Der bliver således ikke opkrævet betaling for juli måned. Den årlige betaling for en plads i dagpleje og daginstitutioner svarer til 25 % af kommunens udgifter til drift af pladsen. Ligesom beregningsgrundlaget for pladser i SFO og Cirkus Kæphøj, og for daginstitutionernes frokostordning er uændrede.

Prisen for frokostordningen ændres pr. 1. april i forbindelse med overgang til ny ordning. Taksten frem til 1. april svarer til 1/12 af den årlige pris for hidtidige frokostordning, mens den nye takst svarer til 1/11 af den årlige pris for den nye ordning.

Prisen for pladser i daginstitutioner ændres, som varslet ovenfor pr. 1. maj 2017.

Dagtilbud i 11 måneder  Årlig betaling 11 Rater
Dagpleje            31.141            2.831
Daginstitution: 0-2 år og 8 mdr.            33.348            3.092
Daginstitution: 2 år og 9 mdr. til 6 år             19.701            1.816
Frokost (ændres 1. april 2017)              6.820               620 

 

SFO og Kæphøj i 11 måneder          Årlig betaling   11 Rater
SFO1 (0-3 klasse)            19.200           1.794
SFO2 (4-7 klasse)               9.600              897
Cirkus Kæphøj             16.742            1.522

Der opkræves ikke som tidligere varslet særskilt betaling for pasning i daginstitutioner og SFO i uge 27-3

 

Tilskud til private pasningsordninger, - institutioner og før SFO ved private skoler.

I tilknytning til beregningen af tilskud og takster for de kommunale tilbud fastsættes takster for tilskud til private pasningsordninger, private institutioner m.fl. Disse tilskud udbetales stadig i 12 rater om året. Du kan læse mere om vilkårene for private pasningsordninger her.

Private pasningsordninger

Tilskuddet udbetales til forældre, der benytter en privat pasningsordning som et alternativ til en plads i dagpleje eller daginstitution. Kommunen yder 75% af de dokumenterede udgifter, dog max nedenstående:

Tilskud til privat pasning, pr. måned i 12 mdr.                          

2017 

Tilskud til privat pasning pr. barn, 0 - 2 år max. 

 6.371 

Tilskud til privat pasning pr. barn, 3 - 5 år max.

 3.592 

Tilskuddet falder til den første i den måned,hvor barnet fylder 3 år. Tilskuddet udbetales altid bagud.
Forældre skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller privat pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Du kan søge om tilskud digitalt via Borger.dk og Børn i Holbæk (NemPlads). Ansøgningen skal modtages senest en måned før barnet starter i ordningen. 
Der ydes ikke tilskud til pasning af eget barn. Ønsker du at skifte fra en privat pasningsordning til dagpleje eller daginstitution, kan du gøre det via NemPlads. Husk at give Pladsanvisningen besked om ophøret. 

Private daginstitutioner

Tilskuddet udbetales til godkendte private daginstitutioner. Der gives tilskud til børn bosat i Holbæk Kommune.

Tilskud pr. måned i 12 måneder                    

 

Samlet tilskud pr. barn under 3 år                                                

8.743 

Heraf driftstilskud 

8.076 

Heraf administrationsbidrag (2,1%) 

   226 

Heraf bygningstilskud (4,1%)

   441 

Samlet tilskud pr. barn over 3 år  

4.537

Heraf driftstilskud  

4.237 

Heraf administrationsbidrag (2,1%)  

   119 

Heraf bygningstilskud (3,2%) 

   181 

Tilskud til før-SFO ved private skoler

Tilskuddet svarer til tildelingen til kommunale skolefritidsordninger.

Tilskud til privat før-SFO                                                               

 

Tildeling

3.028 

Fripladser

Pr. 1. januar 2017 ændres indtægtsgrænsen for bevilling af økonomisk tilskud til daginstitutioner, kommunal dagpleje og klubber/skolefritidsordninger (SFO).

Indtægtsgrænsen er herefter

Under 170.701 kr.                           

udgør egenbetalingen 

                         0% 

Over   528.200 kr.

udgør egenbetalingen 

                      100% 

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:
® 7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første barn i hjemmet hos forældrene eller den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.
® 59.492 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger.


Yderligere oplysninger omkring økonomisk friplads, fås ved henvendelse til Pladsanvisningen.Feedback

Sidst opdateret

17.05.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen