Takster og tilskud 2017

Her kan du se takster for forældrebetaling i dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj.

 

Byrådet har på sit møde d. 21. juni 2017 besluttet at ændre taksterne i daginstitutioner (børnehuse) samt i tilskuddet til plads i private institutioner pr. 1. september 2017. Taksterne for dagpleje og SFO samt tilskud til privat pasning er uændrede.

Ændringerne i taksterne for daginstitutioner (børnehuse) samt i tilskuddet til plads i private institutioner er varslet og træder i kraft pr. 1. september 2017.

Både nuværende og de kommende takster fremgår af nedenstående.

Betalingen for pladser i dagpleje, daginstitutioner med og uden frokost, skolefritidsordninger og Cirkus Kæphøj opkræves i 11 rater. Der bliver således ikke opkrævet betaling for juli måned.

Taksterne for forældrebetalingen i dagtilbud, SFO og klubtilbuddet Cirkus Kæphøj fastsættes af Byrådet. Den årlige betaling for en plads i dagpleje og daginstitutioner må maksimalt udgøre 25 % af kommunens udgifter til drift af pladsen.

 

Nye takster for plads i daginstitutioner gældende fra 1. september 2017

Dagtilbud

Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned

 Pr. rate

Dagpleje

 2.831 kr.

Daginstitution: 0-2 år og 8 mdr.

 2.858 kr.

Daginstitution: 2 år og 9 mdr. til 6 år 

 1.692 kr.

Frokost

    620 kr.

 

SFO og Kæphøj i 11 måneder

Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned     

 Pr. rate

SFO1 (0-3 klasse)

 1.794 kr.

SFO2 (4-7 klasse) 

    897 kr.

Cirkus Kæphøj 

 1.522 kr.

  

Tilskud til private pasningsordninger, - institutioner og før SFO ved private skoler.

I tilknytning til beregningen af tilskud og takster for de kommunale tilbud fastsættes takster for tilskud til private pasningsordninger, private institutioner m.fl. Disse tilskud udbetales i 12 rater om året. Du kan læse mere om vilkårene for private pasningsordninger her.

Private pasningsordninger

Tilskuddet udbetales til forældre, der benytter en privat pasningsordning som et alternativ til en plads i dagpleje eller daginstitution. Kommunen yder 75% af de dokumenterede udgifter, dog max nedenstående:

Tilskud til privat pasning pr. måned i 12 mdr.                          

2017 

Tilskud til privat pasning pr. barn, 0 - 2 år max. 

 6.371 kr.

Tilskud til privat pasning pr. barn, 3 - 5 år max.

 3.592 kr.

 

Tilskuddet falder til den første i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Tilskuddet udbetales altid bagud.
Forældre skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller privat pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Du kan søge om tilskud digitalt via Borger.dk og Børn i Holbæk (NemPlads). Ansøgningen skal modtages senest en måned før barnet starter i ordningen. 

Der ydes ikke tilskud til pasning af eget barn. Ønsker du at skifte fra en privat pasningsordning til dagpleje eller daginstitution, kan du gøre det via NemPlads. Husk at give Pladsanvisningen besked om ophøret. 

Private daginstitutioner

Tilskuddet udbetales til godkendte private daginstitutioner. Der gives tilskud til børn bosat i Holbæk Kommune.

Tilskud til privat daginstitution pr. måned i 12 måneder

 Nuværende

Pr. 1. september 2017

Samlet tilskud pr. barn under 3 år                                                

8.743 kr. 

8.496 kr.

Heraf driftstilskud 

8.076 kr.

 7.847 kr.

Heraf administrationsbidrag (2,1%) 

   226 kr. 

    220 kr.

Heraf bygningstilskud (4,1%)

   441 kr.

    429 kr. 

Samlet tilskud pr. barn over 3 år  

4.537 kr.

4.409 kr.

Heraf driftstilskud  

4.237 kr. 

  4.118 kr.

Heraf administrationsbidrag (2,1%)  

   119 kr.

     115 kr.

Heraf bygningstilskud (3,2%) 

   181 kr.

     176 kr.

 

Tilskud til før-SFO ved private skoler

Tilskuddet svarer til tildelingen til kommunale skolefritidsordninger.

Tilskud til privat før-SFO pr. måned                                                               

 

Tildeling

3.028 kr.

 

Fripladser

Pr. 1. januar 2017 ændres indtægtsgrænsen for bevilling af økonomisk tilskud til daginstitutioner, kommunal dagpleje og klubber/skolefritidsordninger (SFO).

Indtægtsgrænsen er herefter

Under 170.701 kr.                           

udgør egenbetalingen 

                         0% 

Over   528.200 kr.

udgør egenbetalingen 

                      100% 

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:
® 7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første barn i hjemmet hos forældrene eller den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.
® 59.492 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger.


Yderligere oplysninger omkring økonomisk friplads, fås ved henvendelse til Pladsanvisningen.

 Feedback

Sidst opdateret

03.10.2017

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen