Spring til indhold

Høringssvar: "Forslag til nye skolestruktur" - Administrativt center Skovvejen

Dato: 16.11.2020
Navn: Administrativt center Skovvejen
Institution/forening: Skovvejens Skole

Høringssvar til ”Forslag til ny skolestruktur”
fra medarbejderne i Administrativt Center Skovvejen

I høringsmaterialet er der belyst gode intentioner omkring et kvalitetsløft til elever og lærere på skolerne, samt øget lokal frihed med større inddragelse af skolebestyrelse, elever og forældre.
Som et administrativt center der arbejder på tværs af Område Skovvejens skoler, Undløse Skole-Behandlingshjem og dagtilbud, stiller vi os undrende over for flere faktorer og er bekymrede for de konsekvenser en ny struktur vil medføre – uagtet de gode intentioner.

Nærledelse, større lokal frihed eller medarbejderflugt?
Holbæk Kommune arbejder ud fra en strategi om nærledelse. Ideen er god og spændende at arbejde med, men vi mener ikke den kommer ud at leve i praksis.
Skovvejens Skole er i dag et område bestående af fem skoler og Undløse Skole-Behandlingshjem. Nu skal området splittes op i følgende model:

• Jyderup Skole
• Kildebjergskolen
• Nr. Jernløse Skole, Undløse Skole, Knabstrup Skole og Undløse Skole-Behandlingshjem

Sammenhængskraften i at løfte mellem flere ledere og på tværs af skoler vil gå tabt for Jyderup Skole og Kildebjergskolen, og bevares i Nr. Jernløse, Undløse, Knabstrup og Undløse Skole-Behandlingshjem. Undløse Skole-Behandlingshjem vel og mærke, hvis de fortsat skal tænkes ind i en tilknytning til Nr. Jernløse, Undløse og Knabstrup Skole.

Opgavebyrden bliver større og omfanget af nye opgaver – særligt de mere tunge, kommer til at fylde for ledelsen, og der vil dermed ske en naturlig afvigelse af strategien. Med det udkast der er lavet på ledelsesfordelingen på Skovvejens Skole, ser vi det som en udfordring på Kildebjergskolen og Jyderup Skole at drive nærledelse samt udleve intentionen om, at døren i højere grad står åben for medarbejderne, end den gør i dag.

Lederne skal med den nye struktur se sig selv i en ny stilling, som nu også har administrativ karakter, såfremt de bliver skoleledere. De søgte og betrådte en pædagogisk lederstilling og er stærke indenfor dette felt – har passion og interesse med sig. Der vil med den nye skolestrukturs nedlukning af områdelederne, skabes flere opgaver lokalt – bl.a. på økonomi og visitering. Hvordan sikrer vi, at ledelsen besidder både interesse og kompetence til at løse de nye opgaver, f.eks. økonomiopgaver? Vil der blive stillet uddannelse eller kurser til rådighed? I nuværende model har ledelsesgruppen stor gavn af at sparre med hinanden – udvikle sammen og samarbejde om bl.a. elevers placering. Hvor bliver den gunstige sparring af i et nedlagt skoleområde?

Der kan desuden være en strategisk fordel i den fysiske placering af nuværende områdeleder, da denne i forvejen besidder administrativ erfaring.

Som administrativt center i en ny struktur, ser vi en voksende opgavebyrde i de administrative centre. Vi vil med den nye model modtage langt flere arbejdsopgaver fra ledelsen – nu fra tre skoler. Samme opgave, som skal løses tre gange. Det være sig opgaver ledelsen ikke når i en i forvejen travl hverdag og i en ny hverdag med nye opgaver og opgaver der har karakter af klassiske sekretæropgaver, som ikke i dag varetages af administrationen. Vi vil som administrativt center være med til at kvalitetsløfte og opretholde høj faglig kvalitet samt understøtte den pædagogiske ledelse. Det gør vi allerbedst som tværgående team, hvor vi bruger egne kompetencer, specialistviden, uddannelse, erfa-grupper og interesse for kerneopgaven – ikke ved at arbejde i en sekretærrolle som generalist.
Kan en ny struktur på administrativt niveau desuden betyde flyt af opgaver, hvor medarbejderen følger med opgaven? Her tænker vi på centralisering af opgaver eller andre skolematrikler, hvor den eksakte medarbejderkompetence kan benyttes? Vi er i dag i en udviklende rolle vi selv er med til at justere, og dermed sikres arbejdstrivsel og glæde ved opgaven.

Lokale skolebestyrelser
Vi er bekendte med, at Skovvejens skolebestyrelse i 2019 enstemmigt ønskede sig arbejdsro og ingen strukturelle ændringer. Nu er roen midlertidig slut, da en så stor forandring som en strukturændring er – og med den tidshorisont der er sat i sigte, medfører uro, usikkerhed og en risiko for, at dygtige kompetencer går ud ad døren i denne usikre periode, hvor der er mange spørgsmål der ikke findes svar på. Inklusion og involvering af ledelses – og administrativt niveau har været meget lille.
I høringsmaterialet fremgår det, at man ønsker at involvere elever og forældre i højere grad end nu. Man vil med den nye struktur nedsætte lokale skolebestyrelser, hvilket kan gøre det nemmere at rekruttere forældre til skolen. ”Den lokale frihed” – hvordan skal den markedsføres? Vi er nysgerrige på, hvilke aktiviteter der sættes i gang for at få både elever og forældre mere i spil i skolens hverdag – det vil være en stor gevinst.

Økonomi
Med en opdeling af området, vil skolerne få hver sin pengepung. De hårdest ramte skoler skal vende hver en femøre, fremfor i dag – et solidarisk løft. Vi er bekymrede for, om det taler ind i barnets tarv, at skolerne kan ”kæmpe” om eleverne og den økonomi der er koblet til det enkelte barn.
I dag har vi på Skovvejens Skole endvidere et fælles økonomiudvalg, der sammen vurderer indkøbsbehovet på alle vore skoler – dette forsvinder og budgetterne justeres ud fra andre faktorer.

Den administrative leders rolle kontra de pædagogiske/skolelederne – hvilke beføjelser ligger i stillingen?
I dag er den administrative leder et samlingspunkt for administrationen i kvalitetssikring og effektivisering af opgaver. Et talerør og et filter – en opbakning og med forståelse for de opgaver vi sidder med. Hvordan vil en mulig ny administrativ lederstilling se ud? Vil stillingen helt falde bort og administrationen skal i stedet referere til en pædagogisk leder eller er skoleleder?
Opgaven for den administrative leder vil ændre sig mærkbart med tre forskellige økonomier og tre skoleledere, der måske arbejder i hver sin retning. Et øget pres og en anderledes stilling, end den stilling der er i dag.

Undløse Skole-Behandlingshjem
Da skolehjemmet ikke er en del af folkeskolen, er den ikke nævnt i høringsmaterialet. I dag er skolehjemmet tilknyttet Skovvejen, hvilket giver rigtig god mening for den administrative understøttelse. Bl.a. set ud fra det faktum, at skolehjemmet som Holbæk Kommunes eneste kommunale skole-behandlingshjem, sender flere og flere børn og unge ud i folkeskolen efter endt ophold.Feedback

Sidst opdateret

08.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen