Spring til indhold

Høringssvar fra Holbæk Lærerkreds

Dato: 02.12.2020
Navn: Hans Junker
Institution/forening: Holbæk Lærerkreds

Høringssvar fra Holbæk Lærerkreds vedr. forslaget om ny skolestruktur i Holbæk Kommune

Helt overordnet synes vi, at det er meget positivt, at der med forslaget om en ny skolestruktur lægges op til en større lokal forankring, som vil få betydning både mht.
• tydelig nærledelse
• oplevelsen af mere direkte medarbejderinvolvering og medarbejderindflydelse i beslutningsprocesserne
• kortere vej fra tanke til handling

I den sammenhæng er det vigtigt, at følgende forhold iagttages:
• der skal skabes de nødvendige rammer og muligheder for tydelig nærledelse, så der bliver tale om en reel forandring og ikke blot et politisk udtrykt ønske
• når ledelsesopgaverne fordeles, er det af afgørende betydning, at der tages højde for den enkelte leders faglighed, således at de ledere, der skal lede lærere er læreruddannede og lederne i SFO er pædagoguddannede. Det giver såvel ledere som lærere/pædagoger et bedre udgangspunkt i forhold til faglig sparring og understøttelse af kerneopgaven
• det skal via en ny og mere klassebaseret tildelingsmodel sikres, at der på alle de nye skoler er tilstrækkelig økonomi til at realisere intentionerne mht den nye skolestruktur. Her er der et specielt opmærksomhedspunkt omkring ”Landskolen” (St. Merløse, Ugerløse og Stestrup), der som den eneste skole ikke har nogen overbygning
• det er positivt, at der lægges op til, at der fremadrettet ved fald i antal elever kun reguleres i skolernes økonomi med halvdelen af det beløb, der reguleres med i dag. Den nuværende model har nemlig forudsat, at skolerne kan oprette færre klasser i takt med et faldende elevtal, men her har erfaringerne godtgjort, at kun halvdelen af indtægtstabet vil kunne indhentes i form af færre oprettede klasser
• der skal skabes rum for og tid til, at den nye skolestruktur – som i et vist omfang vil betyde nye ledelsessammensætninger på skolerne – kommer godt fra start ved at de nye skoler kan fokusere på deres nye selvstændige rolle uden fra start at skulle underlægges fælleskommunale initiativer
• specialundervisningsområdet/inklusion er både indholdsmæssigt og økonomisk en meget vigtig del af arbejdet i skolerne. Vi ser positivt på, at der i forslaget lægges op til en øget central styring i forhold til budgettet. Vi vil dog endnu en gang understrege betydningen af grundlaget for at lykkes på dette område er, at der fokuseres på indholdsmæssig kvalitet og mulighed for at kunne løfte opgaven i mindst lige så høj grad som det økonomiske aspekt
• MED-strukturen er ikke nævnt i høringsmaterialet, men vi går ud fra, at antallet af MED-udvalg følger antallet af skoler, så der fremadrettet vil være 11 MED-udvalg
• Det er endvidere vigtigt, at såvel fritidsdelen i SFO som det administrative personales vilkår indtænkes i den nye skolestruktur, ligesom vi gerne vil pege på muligheden for at indtænke servicemedarbejderne (”pedeller” og rengøringsmedarbejdere) i den nye skolestruktur, så der, hvis skolerne ønsker dette, bliver en øget mulighed for at medarbejderne indenfor serviceområdet tilknyttes den enkelte skole med de fordele omkring øget lokalkendskab og mindre bureaukrati, som det fører med sig

Mange hilsner fra
Holbæk Lærerkreds v/Hans Junker, formandFeedback

Sidst opdateret

07.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen