Spring til indhold

Høringssvar fra medarbejderne ved Knabstrup Skole

Dato: 03.12.2020
Navn: Knabstrup Skole
Institution/forening: Knabstrup Skole

Høringssvar fra medarbejderne ved Knabstrup Skole

Vi hilser i medarbejdergruppen forslaget til ny skolestruktur velkommen. Vi er meget positive omkring tankerne om nærhed og lokal forankring.

Flere ressourcer til folkeskolen:
Det er positivt, at der afsættes flere ressourcer og at tanken er, at der er mulighed for lokal udmøntning. På Knabstrup skole arbejder vi faseopdelt. I dette skoleår, har vi 4 faser. Ofte har en lærer derfor 2 årgange alene. Vi ser frem til muligheden for flere tolærertimer.
Vores elevtal har over de seneste år været stigende, og vi forventer en yderligere stigning ifm byggeri af Alkeshave i Knabstrup.

Ny struktur:
Vi er meget positive over, at vi i den nye struktur fortsat skal samarbejde med Jernløse og Undløse. Et samarbejde vi har rigtig gode erfaringer med fra tiden som Engskovskolen og som vi har savnet under den seneste struktur.

Nærledelse:
Vi har i dette skoleår haft en fast pædagogisk leder på skolen, hvilket vi er meget glade for. Det er tydeligt hvad det betyder for os i dagligdagen og for forældres og elevers mulighed for kommunikation. Det er i langt højere grad muligt for os som personale at have fokus på vores hovedopgave - undervisning og elever - når der er en daglig leder, der har det overordnede overblik over skolen, og tager sig af kontakt til f.eks PPR, kommune, planlægning og afholdelse af KF-møder, netværksmøder mv., og som sikrer, at vi får den samme grad af informationer fra ledelseslaget, som der naturligt er adgang til på større skoler, og på den måde ikke sætter os “bagud” hvad angår deltagelse i møder, kurser og arrangementer.

Elevråd og skolebestyrelser:
Vi forventer at den nye struktur betyder, at skolebestyrelsen kommer tættere på den enkelte matrikel, hvilket er positivt.

Et skolevæsen- fælles kvalitetsudvikling:
Vi har brug for at kompetenceudvikling tager udgangspunkt i det behov, der er på den enkelte skole, og ikke et overordnet tilbud fra centralt hold.
Vi ønsker at fortsætte fagudvalg på tværs af de tre matrikler, så vi kan sikre, at der er en rød tråd i undervisningen, der kan samle en overbygning på den store matrikel, der har et fælles fagligt grundlag fra indskoling og mellemtrin.
Læringsnetværk skal erstattes af læringscentre på skolerne,
hvor IT, skolebibliotek og vejledere arbejder tæt sammen om at understøtte undervisningen og skolens fortsatte udvikling.
Vi oplever at der over de seneste år har foregået en centralisering med fokus på konsulentbistand. Vi ønsker at ressourcerne tildeles skolerne og prioriteres lokalt.
Vi har brug for øget tilstedeværelse af en pedel, der kender skolebygningernes forhold og “særheder”, og hurtigt kan løse praktiske problemer og/eller tilkalde hjælp til større opgaver, så skolen fungerer og fremstår indbydende for alle brugere.

Økonomi:
Vi er glade for at kunne læse i forslaget til ny skolestruktur, at der kigges på tildelingsmodellen ifht. at sikre de små skolers overlevelse, f.eks i forhold til et mere sikkert økonomisk grundlag ved elevnedgang. På en lille skole-afdeling med færre elever, er der ved en tildelingsmodel, der går på elevtal, naturligt nok ikke mange lærertimer til to-lærertimer (trods sammenlagte klasser), øvrige opgaver som AKT og særlig tilrettelagt undervisning. Vi ønsker, at vi kan tilbyde tilsvarende muligheder for vores elever på vores lille matrikel, som der kan tilbydes på en større matrikel med større børnetal, og dermed flere timer til eksempelvis VAKS-kurser og lignende tidskrævende indsatser. Vi vil gerne kunne tildele fagligt og socialt udfordrede elever de samme muligheder for understøttende tiltag, som større matrikler kan.

Administrative centre:
Med forslaget om at beholde 4 administrative centre, bliver vi bekymret for om den nærhed, der ellers ligger i forslaget om ny skolestruktur, kommer til sin ret.

Venlig hilsen
Personalet
Knabstrup SkoleFeedback

Sidst opdateret

08.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen