Spring til indhold

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur fra MED-udvalget på Skovvejens Skole

Dato:
Navn: Gitte Holmgreen Hansen
Institution/forening: Skovvejens Skole

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur fra MED-udvalget på Skovvejens Skole

MED-udvalget bakker op om de gode intentioner der fremgår af udspillet til en nye skolestruktur: En bedre skole, højere kvalitet og mere nærvær.

MED-udvalget har dog nogen bekymringer i forhold til følgende:

Økonomi
Set i lyset af at skolernes økonomi igennem en årrække har været presset, så er det som udgangspunkt positivt at området tilføres flere penge. Dog vil et budget i balance ikke i sig selv give et kvalitetsløft.
I budget 2021 er der afsat 10 millioner til direkte kvalitetsforbedringer, fx to-voksen-ordninger, flere vejledere og kompetenceudvikling. MED-udvalget vurderer ikke, at 10 millioner kroner som skal fordeles blandt alle skolerne, vil medføre den ønskede kvalitetsforbedring. Det reelle beløb til den enkelte skole, vil ikke give mulighed for ret mange to-voksen-ordninger. Herudover er vi nysgerrige på, hvordan pengene skal fordeles mellem skolerne og om hver enkelt skole får indflydelse på, hvordan pengene skal bruges?

Når vi snakker om et kvalitetsløft i folkeskolen, så er vi usikre på, hvad Udvalget for Børn og Skole forbinder med et kvalitetsløft? Vi vurderer at det er vigtigt, at medarbejdere og ledere på skolerne får mulighed for at byde ind med, hvad vi oplever, vil være et kvalitetsløft i skolerne – og hvad de ekstra penge skal bruges til.

Tildelingsmodel til folkeskolerne
Det fremgår af høringsmaterialet, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til folkeskolerne og at der er en opmærksomhed på, at den nuværende tildelingsmodel er sårbar i forbindelse med fald i elevtallet. Det er positivt at der lægges op til en ændring i modellen. Fremadrettet vil det være hensigtsmæssigt, hvis tildelingsmodellen er bygget op omkring en klassetildeling, så skolerne med de små klasser er mindre sårbare, når eleverne flytter.

Ledelsesstruktur
Med den nye skolestruktur vil der fremover være 11 skoler i stedet for 4 skoler, men som udgangspunkt tilføres der ikke yderligere ledelseskraft.
MED-udvalget har svært ved at se, hvordan det harmonerer med ønsket om mere nærledelse på skolerne. De pædagogiske ledere på skolerne løber allerede i dag stærkt for at nå deres opgaver. Hvis de tilføres yderligere opgaver, som i dag løses af områdelederen, så er det svært at få øje på hvordan det skal understøtte mere nærledelse.

MED-udvalget vil herudover gerne pointere, at når ledelsesopgaverne fordeles, så er det vigtigt at der tages højde for lederens faglighed. Således at lederne på skolerne er uddannet lærere og lederne i SFO er uddannet pædagoger. Det giver lederne og medarbejderne et bedre udgangspunkt i forhold til faglig sparring og understøttelse af kerneopgaven.

SFO
I høringsmaterialet er SFO ikke nævnt. Vi vurderer at SFO er en vigtig del af skolen og undrer os over, at de ikke er nævnt. Hvad er visionen for SFO i den nye skolestruktur?

Administration
På Skovvejens Skole er det lykkes at opbygge et velfungerende og specialiseret administrativt center, hvor medarbejderne kan løfte komplekse opgaver og i det daglige understøtter ledelsen i udførelsen af kerneopgaven. Hvis den nye skolestruktur skal have bedst mulighed for at lykkes, er det vigtigt at bevare den kvalitet og fleksibilitet som det administrative center har i dag. Vi vil derfor opfordre til, at de nuværende administrative centre fortsætter.

Specialområdet
MED-udvalget undrer sig over, at specialområdet stort set ikke er nævnt i høringsmaterialet.
På Skovvejens Skole har vi etableret nogle velfungerende specialtilbud, og vi er bekymret for hvilken betydning en ny skolestruktur kan have for dem – vil der fx blive skåret i den undervisning, som vi vurderer eleverne i tilbuddene, har behov for?
I specialtilbuddene går der primært elever fra vores egne lokalområder, men der er også elever fra andre områder i kommunen. Hvilken betydning vil den nye struktur få for de elever? Kan de fortsætte i deres nuværende tilbud?

Undløse Skole- Behandlingshjem har igennem en årrække været tilknyttet Skovvejens Skole, og vi vurderer at det vigtigt, at den tilknytning bevares i den nye skolestruktur, så Undløse Skole- Behandlingshjem fremover er en del af Nr. Jernløse, Undløse og Knabstrup skole. Tilknytningen til almenområdet er væsentlig og understøtter arbejdet med at få børnene tilbage i den almene skole. Herudover er der allerede et veletableret samarbejde mellem skolerne i området, ledelsen og administrationen.

/MED-udvalget, Skovvejens SkoleFeedback

Sidst opdateret

08.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen