Spring til indhold

Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Skovvejens Skole

Dato: 25.11.2020
Navn: Gitte Holmgreen Hansen
Institution/forening: Skovvejens Skole

Skolebestyrelsen ved Skovvejens Skole er splittet, når det kommer til forslaget om en ny skolestruktur i Holbæk Kommune, og det vil dette høringssvar bære præg af.
Alle bakker op om de intentioner, der gives udtryk for i høringsmaterialet: En bedre skole, højere kvalitet, mere nærvær, men et flertal i bestyrelsen har mere end vanskeligt ved at se, hvordan en strukturel ændring kan bidrage til andet end uklarhed, øget uro, mindsket fokus og risiko for ledelses- og elevflugt.
Et mindretal i bestyrelsen tror imidlertid på, at en strukturændring kan have en positiv effekt.
Bekymringspunkter:
Økonomi: Der er ikke i nærheden af at være afsat tilstrækkeligt med midler til at indfri ambitionerne / intentionerne bag strukturforslaget. Alle er glade for, at det fremover lader til at blive muligt at budgettere uden at gå i underskud, men budgetter i balance giver jo i sig selv intet kvalitetsløft. I realiteten er der i forslaget afsat 10 mio. kr. til kvalitetsudvikling (herunder tolærerordning). De skal fordeles ud på 11 skoler med i alt 18 matrikler – og giver ikke ret mange tolærer timer på hver enkelt matrikel i sidste ende.
I høringsmaterialet hedder det blandt andet, at man skal fastholde og udvikle samarbejdsrelationer og læringsmiljøer på tværs af skolerne. En absolut prisværdig tanke, som vi kun kan bakke op omkring, men igen er det vanskeligt at se realiseret uden tilstrækkelig økonomi og ledelse. Hvilket automatisk leder os over i næste bekymringspunkt.
Ledelse: 4 skoler bliver til 11, men der tilføres tilsyneladende ikke mere ledelseskraft. Det er et alvorligt bekymringspunkt, og skolebestyrelsens flertal har meget vanskeligt ved at se, hvordan det på nogen måder kan harmonere med ønsket om mere nærledelse. Faktisk er der en udbredt frygt i skolebestyrelsens flertal for, at vi ender i en situation med flere ledelsesopgaver og færre ledelseskræfter.
Samme del af bestyrelsen er desuden meget bekymrede for, om den uro, strukturændringen medfører, vil resultere i, at flere ledere på skoleområdet i kommunen søger væk. Det er i forvejen overordentligt vanskeligt at rekruttere kvalificerede ledere til området, hvilket adskillige runder med genopslag af ledelsesjobs i de sidste par år meget klart vidner om.
Administration: Skoledrift er blevet en højt specialiseret administrativ opgave, og efter flere års drift er det lykkedes os på Skovvejens Skole at opbygge et specialiseret og velfungerende administrativt center. Det er svært at se, hvordan denne opgave kan løftes lokalt på i fremtiden 3 skoler, uden det vil give et markant dyk i kvaliteten. Der er aktuelt ikke nogen model for, om og i givet fald hvordan administrationen for Skovvejens Skole er tænkt ind i den kommende skolestruktur – igen er bekymringen, at det vil resultere i medarbejderflugt / -sivning, og uoverskuelige udfordringer med at skulle rekruttere kvalificeret personale til denne opgave.
Som nævnt indledningsvis taler dette høringssvar på vegne af skolebestyrelsens flertal. En anden del af bestyrelsen føler ikke, at svaret er dækkende for deres synspunkter.
Her udtrykkes der forståelse for, at der kan opstå bekymring om både økonomi, ledelse og administration, men den deles imidlertid ikke: Et mindretal i bestyrelsen udtrykker således tillid til, at de eksisterende ledere også vil kunne løse opgaven i fremtiden ud fra devisen, at mere ledelse ikke nødvendigvis giver bedre ledelse.
Afslutningsvis tillader vi os at gøre opmærksomme på, at ikke bare skolebestyrelsen ved Skovvejens Skole, men samtlige skolebestyrelser i Holbæk Kommune gentagne gange har ønsket sig arbejdsro og tid til at se, om ændringer på skolestrukturen i Holbæk Kommune har nogen effekt. Rent faktisk er det kun godt og vel et år siden, at vi fik et løfte om og håndslag på, at vi i denne omgang nok skulle få ro og tid til at se evt. effekter af den eksisterende struktur.
Vi kan konstatere, at det tilsyneladende er svært at overholde. Ikke desto mindre gentager vi ønsket også i dette høringssvar: Lad nu de nye skoler få noget arbejdsro!

På et flertal i bestyrelsens ved Skovvejens Skoles vegne
Ulf Joel Jensen,
SkolebestyrelsesformandFeedback

Sidst opdateret

07.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen