Spring til indhold

Høringssvar fra Stestrup Lokalforum til ny skolestruktur

Dato: 03.12.2020
Navn: Bella Marckmann
Institution/forening: Stestrup Lokalforum

Stestrup Lokalforum har hermed fornøjelsen af at afgive høringssvar til forslaget om ny skolestruktur.
Indledningsvis vil vi gerne rose Holbæk kommune for at fokusere på kvalitet i skolerne og for at være bevidst om, at kvalitet også koster penge. Desuden er vi glade for at se, at der er fokus på fastholdelse af et godt kommunalt skoletilbud i alle kommunens lokalområder. Skolen er et uundværligt samlingspunkt og meget væsentlig for at fastholde vores landområder som attraktive bosætningsområder.
Når det er sagt, har vi også nogle bekymringer ved det fremsatte forslag. Vi håber, at vores høringssvar kan medvirke til, at forslaget tages op til genovervejelse som led i det igangværende arbejde med frisættelse af Holbæk kommunes folkeskoler, jf statsministerens åbningstale.

Vores bekymringer kan grupperes under følgende punkter:

1. Stestrup skole fortsat del af en skole på flere matrikler. Ifølge forslaget skal Stestrup fortsat skal være del af matrikelskole sammen med Ugerløse og St Merløse skoler. Dette vil formentlig være en forbedring frem for den nuværende struktur, men vi er bekymrede for, at nogle problemer ikke løses på denne måder. Særligt vil vi understrege vigtigheden af tilstedeværende, lokal ledelse på alle afdelinger og løbende opmærksomhed på kommunikation, og engagement i dialog mellem skolens bestyrelse, ledelse, personale, forældre og elever. Fx er det meget vigtigt, at det er tydeligt, hvor man som forældre kan henvende sig, hvis man er bekymret for sit barns trivsel eller læring.
Alternativ: landsbymodel. Vi vil gerne minde om, at Stestrup skole og børnegård tidligere har været drevet sammen under den såkaldte landsbymodel. Dette oplevede vi lokalt som en succes. Vi opfordrer til, at man i kommunen undersøger muligheden for at genindføre landsbymodellen med fælles lokal ledelse af skole og dagtilbud som alternativ til en skole på flere matrikler.

2. Foreslået omkonfigurering af skoledistrikter. I forslaget fremgår det, at Soderup fremover foreslås som en del af Tølløse skoledistrikt i stedet for Stestrup, hvor Soderup historisk har hørt til. Stestrup Lokalforum opfordrer til, at Soderup fortsat skal høre til Stestrup skoledistrikt, da det giver bedst mening også i forhold til de øvrige lokale samarbejdsrelationer i lokalforum, foreninger mv. Vi er også bekymrede for, at det vil gøre det vanskeligere at opretholde elevtallet i skolen, hvis distriktet bliver mindre.

3. Skolernes økonomi. I forslaget står det, at en tildelingsmodel for skolernes økonomi ventes udarbejdet senere. Vi gør opmærksom på, at en skolestrukturs succes står og falder med den valgte tildelingsmodel. Især de små skoler har været meget sårbare under den nuværende model. Hvis der fortsat skal være et attraktivt kommunalt skoletilbud i kommunens landområder kræver det, at der udarbejdes en tildelingsmodel, som sikrer de små skolers bæredygtighed, også når der er små årgange i klasserne. Det betyder, at der skal være et højere grundbeløb pr skole og pr klasse, og at det elevafhængige beløb skal udgøre en mindre andel af skolens budget.

4. Helhedstænkning og inddragelse: Vi opfordrer til, at man i forbindelse med arbejdet med frikommuneforsøget på skoleområdet benytter lejligheden til at anlægge et helhedsperspektiv på skolerne, ikke mindst i landområderne. Det betyder, at man skal være parat til at inddrage områder, som ikke traditionelt har hørt til skoleforvaltningen, fx transport. Manglende offentlig transport og usikre skoleveje er et reelt problem i vores område og tilskynder desværre familier til at vælge Stestrup skole fra. Man kan tænke i løsningsmodeller, som i dag er kendt hos friskoler, som fx at skolen kunne have egen bus eller understøtte samkørsel, ”cykel/gå-bus-ordninger” eller andet. Et andet emne, som har været en stående diskussion i mange år, er, at nogle familier fravælger den kommunale skole til fordel for privatskoler. Hvis denne tendens skal vendes, kræver det, at man fra skolens side går aktivt ind i en åben og lydhør dialog med lokalsamfundet og forældrene, og at man viser reel nysgerrighed og vilje til inddragelse. Fx med inspiration fra erfaringerne fra Amager Fælled Skole, se link her. Det er et arbejde, som vi i lokalforum meget gerne deltager i, men som kræver en indsats fra skolens og kommunens side, hvis det skal lykkes.
Vi håber, at ovenstående kan bidrage til det videre arbejde og stiller os selvfølgelig til rådighed for opfølgende spørgsmål mv.Feedback

Sidst opdateret

07.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen