Spring til indhold

Høringssvar fra Ugerløse Lokalforum

Dato: 02.12.2020
Navn: Anders Rasmussen
Institution/forening: Ugerløse Lokalforum

Indledningsvis så hæfter vi os ved den indledende tekst. Her hæfter vi os ved sætningen “Forslaget vil ikke ændre på antallet af skole matrikler (fysiske enheder).
Vores kommentar er den, at vi går ud fra, at derved sikres det økonomiske grundlag for drift, af skoler i de små landsbysamfund. Herunder også Ugerløse.

Ugerløse er en by hvor sammenhængskraft er vigtig for borgerne i byen. Der er sammenhæng mellem dagtilbud, skole og lokalsamfund. Derfor er det vigtigt for Lokalforum Ugerløse at Ugerløse skole fortsat vil være en del af denne sammenhæng.

Lokalforum har derudover kommentarer til høringen vedr. skolestruktur i Holbæk.

 Bekymring vedr. at der fortsat kan sikres skoledrift i de små landsbyskoler. Set i forhold til børnetallet i lokalområderne. Der ønskes derfor et øget fokus på Bosætningsstrategien i Ugerløse. Idet at der er en sammenhæng i forhold til at sikre børn og familier til såvel dagtilbud som skole.

 Bekymring i forhold til, at de små klassestørrelser kan medføre klassesammenlægning skolerne i mellem. Hvis eleverne eksempelvis flyttes fra skolerne i Ugerløse og Stestrup til skolen i St. Merløse. Så er der ingen garanti for at forældrene vælger, at lade deres børn gå på den pågældende skole. Forældrene kan i stedet vælge privatskoler frem for at vælge en skole, som ikke længere er lokal. Derved forsvinder fordelene ved sammenlægning af klasserne.

 Der er i høringsmaterialet ikke nævnt noget i forhold til SFO ledelse generelt og specifikt til SFO. Lokalforum ønsker fortsat, at der skal være et pædagogisk og kvalitativt fokus på drift af skolens SFO tilbud. Sådan at SFO tilbud fortsat er et attraktivt, som forældre i Ugerløse vil til vælge. Det vil ligeledes bidrage til fortsat drift af skolen.

 Bekymring ved valg af sammenlægning af Ugerløse – st. Merløse - Stestrup skole hvor der ikke er det fornødne synergi skolemæssigt og hvor der ikke er den fornødne trafikale sammenhæng for børn mellem dem.

Umiddelbare konsekvens ved den nuværende konstellation, har været for Ugerløse at der overvejene har været elevflugt over på privatskoler, lærer som vælger at arbejde andre steder, pga. Manglende pædagogisk og personale ledelse. Feks. Ved start var der 22 elever i børnehave klassen, og da de nåede 6 klasse var der så lidt tilbage at 6 klasse blev nedlagt.
Der er udbredt bekymring for at en ny sammenlægning, vil give endnu mere uro, ledelsen kommer endnu længere væk og deraf vil flere vælge den offentlige skole i Ugerløse fra.

Som Lokalforum stiller vi os undrende over at man vælger at ophæve den tidligere skolereform og foreslår en ny med sammenlægning af kun nogle skoler. Vil Holbæk kommune afvikle Ugerløse som By ????

Hilsen Anders Rasmussen
Formand Ugerløse LokalforumFeedback

Sidst opdateret

07.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen