Spring til indhold

Høringssvar MED udvalg Kildedamsskolen

Dato: 02.12.2020
Navn: Per Gjerrild
Institution/forening: Kildedamsskolen MED udvalg

Høringssvar skolestruktur MED Kildedamsskolen
Kildedamsskolens MED udvalg anerkender kommunalbestyrelsens ønske om at lave ny skolestruktur, og KB’s ønske om at høre hvad medarbejderne tænker om forslaget. Vi håber, at KB vil giver skolerne den fornødne tid og ro til at etablere alle de ny organer som MED, skolebestyrelse, faglige netværk osv. En ny struktur kræver mange ressourcer for alle medarbejdere på Holbæk kommunes skoler, og de ressourcer går fra arbejdet med eleverne.
I den nuværende struktur er der skabt faglige netværk på tværs af skolerne. Hvordan skal det understøttes i den nye struktur? Det er MED’s opfattelse, at der i den nye struktur er et tab ift. faglige netværk og fælles MED. MED giver et forum, hvor skolerne tænker ud over egne grænser. Det opfatter vi som et positivt element for Holbæk kommunes skolevæsen. Hvordan understøttes dette i ny struktur? Hvordan undgår vi, at de nye skoler bliver for navlebeskuende?
Vi håber, at der i den nye struktur vil blive tildelt tilstrækkelig ledelse til skolerne. I vores område håber vi, at der bliver mulighed for at se på alternative løsninger på ledelse på Ugerløse, Stestrup, St. Merløse skole. Når man politisk har indstillet til, at de tre små skoler skal være en skole, håber vi at denne skole får mulighed for at lave en ledelsesstruktur der understøtter modellen.
Vi håber, at der i den nye ledelsesstruktur er mulighed for fortsat at have fælles SFO og skoleledelse, således at begge faggrupper føler at deres interesser bliver varetaget og det bliver muligt at lave skole og SFO med kvalitet, tilknytning til nærmiljøet og de små samfund ikke må lukke. Vi har ikke gode erfaringer med, at en leder deler sin tid mellem flere skole/SFO matrikler.
MED undrer sig over, at der er ændret på grænserne for skoledistrikterne. Nr. Vallenderød er flyttet fra Ugerløse til Tølløse. Soderup er flyttet fra Stestrup til Tølløse. Dvs. de små skolers distrikter er blevet mindre. Det bekymrer, da det kan betyde små skoler udsultes for børn, og bliver lukningstruede.
Der skal arbejdes med busruter, da de ikke understøtter den nye struktur, da det ellers kan blive svært at samarbejde omkring børnene på tværs af afdelingerne. Børn og voksne skal have mulighed for at transportere sig mellem skole-afdelingerne uden at skulle leje en bus.
Vi kan med stor tilfredshed se at kommunalbestyrelsen har valgt, at tilføre folkeskolen flere penge. Vi har dog en bekymring for skolernes økonomi set i relation til den langsigtede tryghed for arbejdet på skolerne. Er kommunalbestyrelsen indstillet på at givet et langsigtet håndslag på, at der er økonomi til at drive skole af alle størrelser?
Vi er ligeledes bekymret for økonomien i de små SFO’er. På de små skoler, er det meget svært at lave SFO af en rimelig kvalitet, da normeringen næsten udelukkende er styret af børnetallet. Den nuværende struktur giver mulighed for at understøtte de mindre afdelinger, og den mulighed forsvinder, med mindre gives et bæredygtighedstillæg som på daginstitutionsområdet. Vi har ifm. Corona oplevet, at forældre melder deres børn ud af SFO. Det har haft store konsekvenser for vores SFO’er.
Vi opfordrer til at der kommer en tidlig afklaring på organiseringen af de administrative centre, så der ikke opstår medarbejderflugt på baggrund af usikkerhed om strukturen og så vi stadig kan have fokus på opgaveløsningen. Vi finder det logisk at man forfølger tanken om at bevare de administrative centre, der skal understøtte skole og dagtilbud og som fortsat har udgangspunkt i at de specialiserede opgaver fastholdes hos enkelte medarbejdere – så skolesekretæren som administrativ blæksprutte ikke genopstår.
Generelt er vi bekymret omkring økonomien på skolerne Det er dyrere at drive 11 skoler end at drive 4. Den meget komplekse opgave med at lave en tildelingsmodel, der rummer skoler fra 180 til 1100 elever, bekymrer MED. Vi frygter, at en tildelingsmodel enten favoriserer store eller små skoler, uhensigtsmæssigt. Vi mener at det bør sikres med tildelingsmodellen, at der ikke opleves forskel på den daglige kvalitet af skole og SFO tilbud, om man er på en stor eller lille skole.
Vi håber, at Holbæk kommune vil tænke langsigtet og sende et tydeligt signal om investeringer i de mindre skoler, således at de mindre lokalområder bliver mere attraktive for børnefamilier. Vi er sikre på, at det betyder meget for en børnefamilies interesse i at slå rod i et lokalsamfund, hvis man synligt kan se, at der er en langsigtet stabilitet og tryghed om den lokale folkeskole.
Administrativt center har ønsket, at medsende et særskilt høringssvar
Høringssvar fra medarbejderne i Administrativt Center i Område Kildedam
De administrative medarbejdere har i ca. 10 år arbejdet hen i mod at blive specialister. Det er vigtigt for os at en fremtidig organisering/ledelse har forståelse for det alsidige og komplekse administrative arbejde på skole- og dagtilbudsområdet.
Vi opfordrer til at der kommer en tidlig afklaring på organiseringen af de administrative centre, så der ikke opstår medarbejderflugt på baggrund af usikkerhed om strukturen og så vi stadig kan have fokus på opgaveløsningen.
Vi finder det logisk at man forfølger tanken om at bevare administrative centre der skal understøtte skole og dagtilbud og som fortsat har udgangspunkt i at de specialiserede opgaver fastholdes hos enkelte medarbejdere – så skolesekretæren som administrativ blæksprutte ikke genopstår.
Det er vigtigt for os administrative medarbejdere at fastholde vores høje kvalitet i opgaveløsningen og faglige fællesskaber. Der er skabt mange administrative snitflader og samarbejdsrelationer, ud over vores egen organisation i bl.a. vores Erfa-grupper, Aula-projektgruppen, kommunikationsgruppen, NemPlads/pladsanvisningen og mange andre.
Det administrative center har gennem de sidste år opbygget rutiner som nu er kendte hos medarbejderne og ledere på skoler og dagtilbud. Når de har brug for støtte i hverdagen ved de nu hvem de skal gå til for at få et kvalificeret svar.
Der er en synergieffekt i at vi løfter de store og tunge opgaverne i fællesskab og at der aldrig er nogen af vores kolleger der efterlades alene med opgaverne. Det giver en god trivsel, højner arbejdsglæden og giver glade medarbejdere.
Skulle der mod forventning flyttes arbejdsopgaver fra det administrative center til fagcenteret eller andre afdelinger, ønsker vi at de administrative medarbejdere skal tilbydes at følge med opgaverne.
Vi vil gerne pointere at de administrative medarbejdere løber rigtig stærkt. Opgaverne er de seneste år blevet flere og større til færre hænder.
Der er ingen tvivl om at der vil være mange ekstraordinære opgaver som følge af ændringerne og ekstra opgaver når vi skal understøtte flere enheder, skoleledere, MED-udvalg, skolebestyrelser, områdeleder m.fl. 

 Feedback

Sidst opdateret

07.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen