Spring til indhold

Høringssvar - Ny struktur i folkeskolen, forældreperspektiv - Skolebestyrelsen Kildedamsskolen

Dato: 29.11.2020
Navn: Anne Marie Antonsen
Institution/forening: Skolebestyrelsen Kildedamsskolen

I forældrebestyrelsen på Kildedamsskolen anerkender vi, at der har været et politisk ønske om at ændre strukturen på folkeskoleområdet. Vi har i mange år bedt om arbejdsro og mener godt, at der kunne være lavet gode løsninger i den nuværende struktur, men vi kan også se fordele ved den struktur, der er lagt op til, helt overordnet. Dog har vi også en række tanker og bekymringer, som vi håber, KB vil tage med ind i det videre arbejde med, hvordan vi i en ny struktur understøtter de forskellige skolesammensætninger, der er lagt op til.
Vi har i processen med høringssvaret haft afholdt online møder på alle skoler, hvor alle forældre har været inviteret til at give deres input til strukturen, ligesom vi har haft inviteret vores elevråd med til at give deres input. Disse har vi inddraget i det samlede svar, da det helt naturligt har lagt meget op ad de tanker skolebestyrelsen også har haft i processen.
Forældrene blev forinden høringen satte i gang på nogle skoler spurgt til hvor de havde størst tilknytning for at kunne træffe beslutningen om, hvorvidt f.eks. Ugerløse, St. Merløse og Stestrup skulle høre sammen med Tølløse skole. Der har efterfølgende været savnet et indblik i, hvordan resultaterne har fordelt sig og et indblik i, hvorfor beslutningen endte, som det gjorde; at man vælger at lave én skoleafdeling i Holbæk Kommune uden egen overbygning?
Der ønskes etableret en struktur, der nu vil være levedygtig mange år frem, så de tiltag der laves, får en reel mulighed for at leve, også selvom der er bump på vejen. Dem kan vi arbejde med, men hvis alle ressourcer for ofte allokeres i strukturændringer, går for meget tabt. Vi har derfor samlet vores vigtigste input til den endelige beslutning:
• Vi oplever med den nye struktur, at ledelsen kan komme tættere på hverdagen i området, dette finder vi positivt. Omvendt skal KB være opmærksom på at de ting en skoleleder førhen har skullet udføre nu skal udføres samlet set flere gange, og det vil derfor kræve et større samlet ressourceforbrug. Vi finder dette realistisk, men vi kan også have en tanke om hvorvidt de midler, der er fundet til folkeskolen vil drukne i netop dette øgede ressourceforbrug samlet set.
• Generelt er vi tilfredse med, at der kommer en større grad af nærledelse på skolerne, men vi beder også KB være opmærksomme på, at en strukturændring er meget ressourcekrævende for alle parter, og det er et opmærksomhedspunkt for os, at dette sker samtidig med, at der skal sættes et frihedsprojekt i gang i Kommunen. Vi ser muligheder i det, men det vil kræve en mere langsigtet økonomisk plan for folkeskolen, så der fortsat tilføres midler til at styrke arbejdet omkring læring og trivsel, ikke på den lange bane, men på den korte bane – så der kan fokuseres på den udvikling, der skal til for at skabe bedre resultater på bare en treåring periode.
• Mange forældre på skoler hvor udskiftningen af leder har været stor udtrykker bekymring for, at netop dette sker igen. Fra skolebestyrelsen ønsker vi, at der fokuseres på at de rette profiler ansættes i de nye skolelederjobs. Kontinuitet er positivt, hvor det er den rigtige profil til at løse opgaven, og det vil vi opfordre til at tænke ind i processen. Vi kan sagtens på nogle skoler se en fortsættelse af løsningen, hvor en leder også varetager SFO’en – dette har nogle steder fungeret godt.
• Der er et behov for, at der gives klare udmeldinger på, hvordan det tænkes med eksempelvis de tre små skoler Ugerløse, St. Merløse og Stestrup ift. udnyttelse af kapaciteter mv. Vi har i skolebestyrelsen noteret os, at udvalget siger, at der fortsat skal være nye årgange på alle afdelinger, men der er et behov for at dette meldes klart ud når den samlede beslutning løftes ud kommunikativt. Det betyder meget for forældrene i netop disse områder, at de ikke risikerer, at deres børn skal transporteres på tværs af de tre afdelinger. Det samme er gældende for SFO’erne. Dette er et utrolig vigtigt element, når nye forældre skal overveje skoletilbud og skal vælge den lokale folkeskole frem for at f.eks. privatskolerne kommer i spil.
• Det er vigtigt, at administrationen understøtter arbejdet i at lave gode, gennemskuelige og velkommunikerede samarbejdsaftaler mellem særligt Tølløse skole og skolen Ugerløse, St. Merløse og Stestrup. Dette er eneste set up, hvor der ikke er en ”storebror”-skole, og derfor kræver det en stor understøttelse, at når der skal træffes nyt skolevalg at folkeskolen fortsat er det naturlige valg, når der skal træffes skolevalg. Dette kan f.eks. være i arbejdet inden overgangen med klubaftener i klubben på tværs af skoler, så de unge mennesker får en sund fritidsrelation, allerede inden de skal gå i klasse sammen.
• Der er i dag valg til forældrebestyrelserne hvert 4. år – dette bør der være et opmærksomhedspunkt omkring for de skoler, der er fødeskole til Tølløse Skole, så forældre fra disse skoler fortsat kan have mulighed for at påvirke udskolingen på deres børns skole. Samtidig skal man i styrelsesvedtægterne være opmærksomme på at skabe ”ligevægtige” bestyrelser, så de store skoler ikke er overrepræsenterede og på den måde forfordeles de mindre skoleafdelinger.
Økonomi har også været et stort tema på møderne med forældrene, og vi afventer i det nye år at se den nye tildelingsmodel, der skal understøtte den nye struktur. I forældrebestyrelsen på Kildedamsskolen vil vi være særligt opmærksomme på, at alle skoler understøttes, så børnene har samme muligheder, og at det er ligeså attraktivt at gå i skole på en mindre afdeling, som på en stor – for vi ved allesammen allerede nu, at det er mere omkostningsfuldt at drive en mindre skole. Vi håber, at udvalget i arbejdet ligeledes tænker ind, at det er realistisk at tiltrække den rigtige arbejdskraft i de stillinger, der kan tilbydes på de forskellige typer skolesammensætninger.
Specialbørnene har i vores høringssvar fortjent en selvstændig plads. Vi har fra mødet noteret os, at der pt. foregår et stykke arbejde med BDO om en fremtidig organisering omkring netop disse børn. Vi har dog samtidig noteret os, at der IKKE vil ske flytninger af børnene, og at Z-klasserne på Tølløse skole samt X-klasserne i Ugerløse, og at det vil fortsætte med nuværende børn i sin form. Det er et vigtigt budskab for os, da netop disse børn har særligt brug for tryghed i deres skolegang og struktur i deres hverdag. Vi har derfor noteret os, at arbejdet handler om den fremtidige visitering til tilbud. Det samme er gældende for vores hybridbørn, der har en plads i Z og X-klasserækken men samtidig har timer i almenklasserne for at understøtte den samlede inkludering.
På organiseringssiden er det utrolig vigtigt, at der er et kraftfuldt administrationscenter til at understøtte de skoler, der nu får brug for understøttelse. Det betyder, at vi fra Kildedamsskolen vil støtte, at der fortsat er et administrativt center til at varetage en stor del af de administrative opgaver samt sikre understøttelsen af den enkelte skoleleder på budgetområdet. For nogen vil det være en ny arbejdsopgave, for andre får de andre nye arbejdsopgaver at tilegne sig kompetencen til. Det er samtidig vigtigt, at der tilføres ressourcer således at de nye skoleledere ikke også skal til at udføre opgaver, der tidligere har været løst i det administrative center.
I det oplæg der er lavet til den nye struktur flyttes snitfladerne for, hvornår børn hører til den nye Tølløse skole, hvor de før har hørt til de tre små skoler. I dialogen med udvalget blev dette bragt op, og noteringen fra udvalget var, at det forventede antal børn det påvirker er i niveauet 5. Vi beder om at grænserne bliver, hvor de har været tidligere med det perspektiv, at 5 børn har utrolig stor betydning. Når vi nogle steder står med opstart af nye klasser på ned til 6 børn, har det en stor virkning for klassedynamikken, om der tilføres yderligere 5 børn. Vi vil dog altid anbefale, at det er den enkelte forældres frie valg, men vi ønsker, at ”det naturlige valg” fortsat kan være de mindre skoler.
Der ligger et stort arbejde foran os alle i den kommende tid – i forældrebestyrelsen på Kildedamsskolen ser vi frem til at give vores bidrag og selvfølgelig se de endelige streger på netop denne beslutning, da den danner rammen om vores videre arbejde. Vi ser særligt frem til arbejdet omkring tildelingsmodellen, da det med den nye struktur også er svært at lave ”One size fits all”, men vi vil sørge for at være opmærksomme på at hjælpe med de input der skal til for at alle børn i Holbæk Kommune har samme vilkår og muligheder, når de går i skole i Holbæk Kommunes fælles folkeskole.
Vi ser også frem til at komme i gang med arbejdet omkring ”frihedsforsøget” – der er mange ting, vi skal passe på, men der er også mange ting, vi kunne gøre anderledes for på den måde at kunne intensivere undervisningen mere over måske færre timer. Bevægelse, udeskole og et reelt fælles ansvar for skolens udvikling bliver et spændende projekt at udvikle i fællesskab.

Med ønske om et godt samarbejde den kommende tid.

Skolebestyrelsen KildedamsskolenFeedback

Sidst opdateret

08.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen