Spring til indhold

Skolebestyrelsen ved Holbæk By Skole

Dato:
Navn: Morten Mygind Jensen
Institution/forening: Holbæk By Skole

Holbæk Kommune har besluttet at sende forslag til ændret skolestruktur i høring og i den forbindelse udtaler skolebestyrelsen ved Holbæk By Skole følgende:
Indledningsvis vil skolebestyrelsen anerkende den politiske vilje til at lytte og inddrage skolebestyrelsen i de forudgående politiske beslutninger. Skolebestyrelsen oplever sig taget alvorligt som det demokratiske organ skolebestyrelsen er og som den der varetager Holbæk By Skoles interesser.
I forlængelse heraf har skolebestyrelsen ikke bemærkninger til det principielle i forslaget om at ændre skolestrukturen. Skolebestyrelsen har offentlig udtalt, at man anerkender ønsket om en ændret struktur og det synspunkt gælder uændret.

Skolebestyrelsen har bemærkninger til konkrete dele af det fremlagte forslag:

Skolebestyrelsens virke, valgperiode, ansvar mm.
I henhold til folkeskolelovens bestemmelser og styrelsesvedtægten for folkeskolen i Holbæk Kommune gælder en række forhold omkring skolebestyrelsen og dens valgperiode, bemyndigelse af en række opgaver og ansvar mm. Skolebestyrelsen ser ikke, at man har forholdt sig til dette i det fremlagte forslag.
Konkret spørger vi om
- Hvilken valgperiode er gældende for de nuværende skolebestyrelser
- Hvilket ansvar har de nuværende skolebestyrelser i forhold til opstart af nye skoler, herunder hvem behandler og vedtager skolernes budget, hvilket har betydning for, at der kan planlægges på de nye skoler
Ifald der på et senere tidspunkt skal ske ændringer i skolernes styrelsesvedtægt, skal dette igen i fornyet høring, hvilket både forsinker planlægningsprocesserne på skolerne i foråret og skaber derved unødig usikkerhed.
Lokal frihed og central styring
Skolebestyrelsen anerkender og er stolte af, at man politisk prioriterer en lokal folkeskole med lokal forankring.
I kommunalbestyrelsens budgetaftale fremgår det, at man ønsker, at; ”En ny skolestruktur skal understøtte en mere lokalt forankret skole”
Skolebestyrelsen er derfor opmærksom på om denne formulering holder vand når beslutningerne udmøntes. Vi ser et fagcenter, der vokser i volumen, en øget centralisering af mange ressourcerne på specialområdet og fortsat tættere styring af skolerne fra fælles kommunal side. Vi vil pointere vigtigheden af tilstrækkelig og nødvendig lokal ledelse, der også kan løfte strategiske og udviklings orienterede opgaver
Skolebestyrelsen ser, at netop den lokale forankring, den lokale opbakning og det lokale tilhørsforhold skal styrkes idet skolen derved igen kan blive børn og forældres skole. Den lokale skole har gode muligheder for at involvere elever, forældre og medarbejdere i sin udvikling.
Skolebestyrelsen ved Holbæk By Skole har de sidste år vist vejen ved at tage beslutninger om at udvikle en lokal skole i byen. Det arbejde vil man gerne fortsætte og have rum til at kunne fortsætte – nu i regi af to nye skoler.
Skolebestyrelsen finder det relevant, at man politisk sætter sig mål for folkeskolen i Holbæk og man herefter overlader det til lokale kræfter at føre målene ud i livet.
Ny tildelingsmodel
Skolebestyrelsen udtrykker tilfredshed med, at man politisk vil tilføre folkeskolen i Holbæk yderligere midler i form af et kvalitetsløft og underskudsdækning. De penge er der rigtig god brug for.
Modsat er skolebestyrelsen utryg ved, at festen igen skal betales af de store skoler i byen. Alle skoler skal have realistiske budgetter. Sidste gang man ændrede på tildelingsmodellen endte det med, at skolerne i Holbæk By blev frataget midler. Det må ikke gentage sig.
Skolerne i Holbæk By er kendetegnet ved at have en elevsammensætning, der er markant anderledes end det, der gælder i de øvrige distrikter. Oveni er skolerne i Holbæk kendetegnet ved meget høje klassekvotienter. Det giver et større udgiftsbehov til elever med vidtgående specialundervisning og påvirker desuden i høj grad skolernes hverdag, hvor der er øgede udgifter til AKT indsatser, sprogstøtte og øget adgang til faglig vejledning på tværs af klasser og fag.
Tildelingsmodellen varsles først at være klar senere. Desuden er det helt uklart, hvem der træffer beslutning om skolernes budgetter. Det giver de nye skoler en meget usikker start.
Oveni er økonomien på det specialiserede område også i spil, hvilket medfører, at nye skoler kan stå med en ukendt økonomi og dermed kan ende med at skulle planlægge et skoleår i blinde. Alene fordi det politiske beslutningsgrundlag ikke er fuldendt.

På vegne af skolebestyrelsen
Nis Rømer, formand
Jasper Viltoft, næstformandFeedback

Sidst opdateret

07.12.2020

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen