Spring til indhold

Pædagogiske redskaber - mest for medarbejdere

Her kan du finde beskrivelser af en række af de aktiviteter og udviklingsprojekter, vi arbejder med på dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune. En stor del af materialet er målrettet det pædagogiske personale.

Siden indeholder inspirationsmateriale fra aktiviteter, udviklingsprojekter og frivillige indsatser. Du kan samtidig orientere dig om, hvad vi arbejder på i forhold til kompetenceudvikling og finde relevante fagartikler.  

Sprogvurdering af børn i dagtilbud

I Holbæk er det besluttet, at alle børn, der går i dagtilbud, tilbydes en sprogvurdering omkring 3- års alderen.

Kompetenceudvikling

På denne side finder du aktuelle kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere i Holbæk Kommune.

Inklusion i dagtilbud og skole

I Holbæk arbejder vi med et fælles inklusionsgrundlag. Alle skal opleve at være en del af et fællesskab.

Modtagelse af flygtningebørn og deres familier

Når familierne har fået asyl, bliver de visiteret til en kommune, hvor de bliver omfattet af et tre-årigt integrationsprogram. Børn i førskolealderen vil i løbet af få uger begynde i daginstitution.

Handleplaner i dagtilbud

Vi har revideret skabelonen til handleplaner for børn i udsatte positioner. Handleplanen skal benyttes, når der er bekymring for et barns udvikling, læring og trivsel.

Forebyggelse af seksuelle krænkelser - dialogmateriale

Vi har i Holbæk udarbejdet et dialogmateriale, der kan anvendes som et led i at forebygge grænseoverskridende adfærd og seksuelle krænkelser af børn i dagtilbud.

Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Som voksne og fagprofessionelle har vi et ansvar for at beskytte børn og unge mod vold og seksuelle overgreb.

Forebyggelse og håndtering af magtanvendelser

Procedurer og retningslinjer for medarbejdere på 0-18 års området.

Billeder og video i dagtilbud og skole

Her finder du den fælles vejledning omkring brug af billeder og videoklip på børne- og ungeområdet i Holbæk kommune.

Skriftlig kommunikation og dialog med forældrene

Det er afgørende, at det pædagogiske personale, der er tæt på barnet, kan videreformidle sin viden om og oplevelser af barnet på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde.

Sikkerhed for børn der sover i dagtilbud

Her finder du vejledning om børn, der sover i dagtilbud, der også indeholder retningslinjer for brug af soveseler.

Den pædagogiske læreplan - redskaber og inspiration

Her finder du redskaber, der kan understøtte arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Sprog og læsestrategi

Strategi for sprog - og læseudvikling sætter rammer og retning for de nye sprog- og læsekompetencer, som gør børn i stand til at opnå personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse i samfundet.

Vejledning om børn der hentes uden tilladelse

Her finder du en vejledning til ledere og medarbejdere i tilfælde af, at et barn forsøges afhentet uden tilladelse i sit dagtilbud.


Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen