Spring til indhold

Landsbyfornyelse

I puljen til landsbyfornyelse kan du søge om støtte til istandsættelse og nedrivning af nedslidte bygninger.

I Holbæk Kommune vil vi gerne understøtte en positiv udvikling i det åbne land og i de mindre byer ved at gøre brug af statens midler til landsbyfornyelse. Du kan som bygningsejer søge om støtte til nedrivning eller istandsættelse.

Det er afgørende at projektet har en synlig effekt på omgivelserne og forbedrer oplevelsen af et område for andre end ejeren selv. Søger du om tilskud til istandsættelse af en bygning, er det vigtigt, at projektet har en kulturhistorisk værdi.

Hvad er landsbyfornyelse

Byfornyelsesloven giver kommunerne mulighed for at støtte bl.a. udvendig istandsættelse og nedrivning direkte til private bygningsejere. Puljen til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land.

Tilskud til bygningsejere

Du kan læse mere om mulighederne for at søge støtte, samt de betingelser, som byfornyelsesloven stiller, i de nedenstående bokse. Derudover gælder en række kriterier for Holbæk Kommune, som skal opfyldes for, at ens projekt vil blive indstillet til at få tildelt støtte. Det er i sidste ende en politisk beslutning om det enkelte projekt støttes.

 

Du kan søge om støtte til • Udvendig istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger. Ejer skal selv kunne bidrage med min. halvdelen af projektets samlede udgifter.
 • Udvendig istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger. Ejeren skal bo på ejendommen, der kan ikke gives støtte til sommerhuse eller flexboliger. Ejer skal selv kunne bidrage med min. halvdelen af projektets samlede udgifter.
 • Udvendig istandsættelse af og etablering af tilgængelighedsforanstaltninger ved forsamlingshuse, og bygninger med lignende anvendelse. Forsamlingshuse kan søge om støtte, med op til det fulde beløb af projektets samlede udgifter. Det skal oplyses i ansøgningsskemaet hvor meget forsamlingshuset evt. selv kan bidrage med til projektet.
 • Udvendig istandsættelse af erhvervslokaler beliggende i bygninger med blandet beboelse og erhverv. Det er en betingelse at der samtidig ydes støtte til udvendig istandsættelse af boligdelen i bygningen.
 • Ombygning af tomme erhvervsbygninger til udlejningsboliger (kun støtte til udvendige arbejder). Ejer skal selv kunne bidrage med min. halvdelen af projektets samlede udgifter.
 • Nedrivning af nedslidte boliger, begrundet i bygningens fysisk dårlige tilstand. Ved nedrivning kan man søge om støtte, med op til det fulde beløb af projektets samlede udgifter. Det skal oplyses i ansøgningsskemaet hvor meget ejer evt. selv kan bidrage med til projektet.
 • Nedrivning af tomme erhvervsbygninger. Ved nedrivning kan man søge om støtte, med op til det fulde beløb af projektets samlede udgifter. Det skal oplyses i ansøgningsskemaet hvor meget ejer evt. selv kan bidrage med til projektet.
 • Etablering af offentlig tilgængelige byrum på tomter efter en nedrivning.
 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme. Ejer skal selv kunne bidrage med min. halvdelen af projektets samlede udgifter.

 

Grønne rum
Det er muligt at søge støtte til etablering af offentlige tilgængelige byrum efter en nedrivning (også til steder der tidligere har fået støtte til nedrivning), for at understøtte en ny anvendelse og kvalitet af det efterladte sted i byens rum. Det kunne f.eks. være etablering af træer og anden beplantning, bænke, belægninger mm. Det vil kræve en nærmere undersøgelse i hvert enkelt tilfælde, om det ansøgte initiativ kan støttes efter byfornyelsesloven.

Kriterier i Holbæk KommuneFølgende kriterier opstilles for projekter hvor der søges om støtte til istandsættelse:

 • Projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse i et lokalsamfund eller være synlig fra offentlig befærdet vej.
 • Projektet skal være en del af et værdifuldt kulturmiljø eller vurderes at have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.
 • Derudover kan der gives støtte til istandsættelse af forsamlingshuse, da disse har stor betydning for livet i lokalsamfundene.

Følgende kriterier opstilles for projekter hvor der søges om støtte til nedrivning og oprydning på boliggrunde med affald og skrot:

 • Projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse i et lokalsamfund eller være synlig fra offentlig befærdet vej.
 • Bygningen der søges om støtte til nedrivning af skal have en udtalt negativ visuel effekt på omgivelserne.
 • Der gives som udgangspunkt ikke støtte til nedrivning af bygninger der er udpeget som bevaringsværdige, selvom en nedrivning er begrundet i bygningens fysisk dårlige tilstand.

Hvilke betingelser stilles der? • Ejendommen skal være beliggende i det åbne land eller i mindre byer med færre end 4.000 indbyggere
 • Boligen skal være opført før 1960 og være væsentlig nedslidt
 • Ved private ejer- og andelsboliger skal boligen bebos af ejeren/andelshaveren
 • Arbejdet må ikke påbegyndes før kommunen har givet tilsagn om tilskud
 • Arbejdet skal udføres af en momsregistreret håndværker
 • Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en ekstraordinær vedligeholdelsesindsats.
 • Kommunen kan stille forskellige relevante arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige krav.
  Der kan være tale om krav til valg af materialer og arkitektoniske krav til f.eks. vinduer og kviste
 • Ved nedrivning, er det en betingelse at nedrivningen er begrundet i bygningens fysisk dårlige tilstand.

Tilskuddets størrelseStøtte ydes som kontant tilskud til bygningsejeren til de arbejder, kommunen har godkendt. Støtten udbetales først når arbejdet er udført og regnskab samt dokumentation er modtaget. Det er Holbæk Kommune, der fastsætter tilskuddets størrelse på baggrund af reglerne i byfornyelsesloven. Det må forventes at der vil være en vis egenbetaling, typisk halvdelen af projektets udgifter, læs mere om dette under fanen "du kan søge om støtte til" eller kontakt os.

Hvorvidt et projekt kan støttes eller ej afgøres i en politisk behandlingsproces, hvor ansøgningen skal igennem flere politiske fagudvalg, og til sidst selve kommunalbestyrelsen. En ansøgning har derfor en behandlingstid på min 3-4 måneder.

Hvordan ansøger jeg?Du skal som ejer af en bygning sende din ansøgning om tilskud til Holbæk Kommune. Ansøgningsskema kan findes i pdf herunder. Ansøgningsskema i word-format kan fås ved at kontakte Holbæk Kommune. Du kan ringe på telefonnummer: 72 36 25 07 eller skrive til byfornyelse@holb.dk.

Ansøgningen sendes elektronisk til byfornyelse@holb.dk.

Holbæk Kommune vil løbende behandle de indkomne ansøgninger administrativt og politisk. Ansøgninger behandles så længe der er kommunale og statslige midler til at støtte landsbyfornyelsesprojekter. 

Alle ansøgninger vil blive vurderet efter de beskrevne kriterier og efter byfornyelseslovens regler. Kun de projekter, der lever op til begge dele, vil kunne støttes.

Se byfornyelsesloven (LBK nr 1228 af 03/10/2016 med senere ændringer) her: Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Det er op til dig som ansøger selv at orientere dig i den gældende lovgivning om, hvorvidt dit projekt lever op til de gældende regler. Kommunen vil gerne være behjælpelig med spørgsmål, men den endelig vurdering af projektet vil først ske, når selve ansøgningen behandles.

Ansøgningsskema til landsbyfornyelseFeedback

Sidst opdateret

05.03.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om Pulje til Landsbyfornyelse, kan du kontakte:

 

Plan og Åben Land på 72 36 25 07 eller skrive en mail til byfornyelse@holb.dk

 

Bygningsforbedring

Bygningsforbedringsfonden for Holbæk Kommune kan yde økonomisk støtte i form af lån til private bygningsejere i forbindelse med bygningsbevarende tiltag. 

Du kan læse mere om fonden her