Spring til indhold

Landsbyfornyelse

I puljen til landsbyfornyelse kan du søge om støtte til istandsættelse og nedrivning af nedslidte bygninger.

I Holbæk Kommune vil vi gerne understøtte en positiv udvikling i det åbne land og i byer med færre end 3.000 indbyggere ved at gøre brug af statens midler til landsbyfornyelse. Du kan som bygningsejer søge om støtte til nedrivning eller istandsættelse.

Det er afgørende at projektet har en synlig effekt på omgivelserne og forbedrer oplevelsen af et område for andre end ejeren selv. Søger du om tilskud til istandsættelse af en bygning, er det vigtigt, at projektet har en kulturhistorisk værdi.

 

Hvad er landsbyfornyelse

Landsbyfornyelse er et statsligt initiativ, der har til formål at hjælpe kommunerne med at sanere den nedslidte bygningsmasse, der findes mange steder i det åbne land og mindre byer. Med hjemmel i byfornyelsesloven kan kommunerne støtte konkrete projekter og hente refusion dertil fra statens puljer (rammer). Byfornyelsesloven giver kommunerne mulighed for at støtte bl.a. udvendig istandsættelse og nedrivning direkte til private bygningsejere.

I Holbæk Kommune er det besluttet at bruge puljemidlerne målrettet til projekter, der har en synlig effekt i et lokalområde, og som har en kulturhistorisk værdi, der videreføres i projektet.

Tilskud til bygningsejere

Er du ejer af en bygning, der er i en fysisk dårlig tilstand og trænger til istandsættelse, kan du søge tilskud til udvendig istandsættelse af klimaskærmen (tag, facade, vinduer, døre mm.) eller evt. nedrivning af bygningen. Når du søger om istandsættelse, er det en betingelse, at bygningen er opført før 1960, er væsentlig nedslidt og har behov for en ekstraordinær vedligeholdelsesindsats. Du kan læse mere om de krav, som byfornyelsesloven stiller, i de nedenstående bokse. Derudover opsætter Holbæk Kommune en række kriterier, som skal opfyldes for, at ens projekt vil blive indstillet til at få tildelt støtte.

 

KriterierFølgende kriterier opstilles for projekter hvor der søges
om støtte til istandsættelse:

 • Projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse
  i et lokalsamfund eller være synlig fra offentlig
  befærdet vej
 • Projektet skal være en del af et værdifuldt kulturmiljø
  eller vurderes at have en kulturhistorisk
  værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske
  fortælling.
 • Derudover kan der gives støtte til istandsættelse
  af forsamlingshuse, da disse har stor betydning for
  livet i lokalsamfundene

Følgende kriterier opstilles for projekter hvor der søges
om støtte til nedrivning og oprydning på boliggrunde
med affald og skrot:

 • Projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse
  i et lokalsamfund eller være synlig fra offentlig
  befærdet vej.
 • Bygningen der søges om støtte til nedrivning af
  skal have en udtalt negativ visuel effekt på omgivelserne.
 • Der gives som udgangspunkt ikke støtte til nedrivning
  af bygninger der er udpeget som bevaringsværdige,
  selvom en nedrivning er begrundet i
  bygningens fysisk dårlige tilstand

Hvilke bygninger er omfattet? • Private en- og tofamiliershuse
 • Forsamlingshuse o. lign.
 • Private udlejningsboliger
 • Andelsboligejendomme
 • Bygninger med blandet beboelse og erhverv
 • Private erhvervsbygninger i byer under 5000 indbyggere
  (gælder kun nedrivning og ombygning til
  udlejningsboliger)

Hvilke betingelser stilles der? • Boligen skal være opført før 1960 og være væsentlig
  nedslidt
 • Ved private ejer- og andelsboliger skal boligen bebos
  af ejeren/andelshaveren
 • Arbejdet må ikke påbegyndes før kommunen har
  givet tilsagn om tilskud
 • Arbejdet skal udføres af en momsregistreret håndværker
 • Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have
  behov for en ekstraordinær vedligeholdelsesindsats.
 • Kommunen kan stille forskellige relevante arkitektoniske,
  miljømæssige og udførelsesmæssige krav.
  Der kan være tale om krav til valg af materialer og
  arkitektoniske krav til f.eks. vinduer og kviste
 • Ved nedrivning, er det en betingelse at nedrivningen
  er begrundet i bygningens fysisk dårlige
  tilstand

Tilskuddets størrelseStøtte ydes som kontant tilskud til bygningsejeren, til de arbejder kommunen har godkendt. Støtten udbetales først når arbejdet er udført og regnskab samt dokumentation er modtaget. Det er kommunen, der fastsætter tilskuddets størrelse på baggrund af reglerne i byfornyelsesloven. Det må forventes at der vil være en vis egenbetaling, typisk halvdelen af projektets udgifter.

Hvilke arbejder er omfattet? • Udvendig istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger.
 • Udvendig istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger (ejeren skal bebo ejendommen)
 • Udvendig istandsættelse og tilgængelighedsforanstaltninger af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse.
 • Udvendig istandsættelse af erhvervslokaler beliggende i bygninger med blandet beboelse og erhverv som er privat ejet. Det er en betingelse at der samtidig ydes støtte til udvendig istandsættelse af boligdelen i bygningen.
 • Ombygning af erhverv til udlejningsboliger (udvendige arbejder)
 • Nedrivning af nedslidte boliger, grundet i bygningens fysisk dårlige tilstand.
 • Nedrivning af tomme erhvervsbygninger i mindre byer.
 • Etablering af offentlig tilgængelige byrum efter nedrivning.
 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme

Grønne rum

Som noget nyt i byfornyelsesloven er det nu muligt at give tilskud til etablering af offentlige tilgængelige byrum efter en nedrivning, for at understøtte en ny anvendelse og kvalitet af det efterladte sted i byens rum. Det kunne f.eks. være etablering af træer og anden beplantning, bænke, belægninger mm. Det vil kræve en nærmere undersøgelse i hvert enkelt tilfælde, om det ansøgte initiativ kan støttes efter byfornyelsesloven.

Hvordan ansøger jeg?Du skal som ejer af en bygning sende din ansøgning om tilskud til Holbæk Kommune. Ansøgningsskema kan findes herunder. Ansøgningsskema i word-format kan fås ved at kontakte Holbæk Kommune. Du kan ringe på telefonnummer: 72 36 25 07 eller skrive til byfornyelse@holb.dk.

Ansøgningen sendes elektronisk til byfornyelse@holb.dk.

Holbæk Kommune vil løbende behandle de indkomne ansøgninger administrativt og politisk. Ansøgninger behandles så længe der er kommunale og statslige midler til at støtte projekter i 2017 og 2018.
Alle ansøgninger vil udover de kriterier der er oplistet, blive vurderet efter byfornyelseslovens regler, og kun de projekter der lever op til byfornyelseslovens krav, samt de oplistede kriterier vil kunne støttes.

Se byfornyelsesloven (LBK nr 1228 af 03/10/2016) her: Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Det er op til dig som ansøger selv at orientere dig i den gældende lovgivning om hvorvidt dit projekt lever op til de gældende regler. Kommunen vil gerne være behjælpelig med spørgsmål, men den endelig vurdering af projektet vil først ske når selve ansøgningen behandles.

AnsøgningsskemaFeedback

Sidst opdateret

14.06.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om Pulje til Landsbyfornyelse, kan du kontakte:

 

Plan og Åben Land på 72 36 25 07 eller byfornyelse@holb.dk

 

Bygningsforbedring

Bygningsforbedringsfonden for Holbæk Kommune kan yde økonomisk støtte i form af lån til private bygningsejere i forbindelse med bygningsbevarende tiltag. 

Du kan læse mere om fonden her