Spring til indhold

Byggetilladelse

I Holbæk Kommune skal du søge din byggetilladelse digitalt.

Overgang til certificerede rådgivere 

Fra nytår overgår sagsbehandlingen af brandklasse 2-4 og konstruktionsklasse 2-4 til certificerede rådgivere. Skulle man ønske at nå at få kommunal sagsbehandling på disse områder, skal der ansøges inden nytår med en fyldestgørende ansøgning, herunder eventuelle tilladelser fra andre myndighedsområder, fx landzone.

Er en ansøgning ikke fyldestgørende, vil vi desværre være nødsaget til at bede ansøger søge igen, efter de nye regler.

Det er altid muligt at kontakte os enten via byggevagten på 72 36 36 36 eller reservere et møde (link til mødebooking) inden der søges, for at afstemme om en ansøgning er fyldestgørende. Vi kan allerede nu mærke at der kommer flere sager og møder, og man kan derfor forvente længere sagsbehandlingstider.

Byggetilladelser

Alle ansøgninger om byggeri skal sendes til Holbæk Kommune digitalt. Du skal bruge selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Det gælder både ved byggetilladelser, men også ved byggeanmeldelser.

Når du benytter Byg og Miljø, skal du bruge dit NemID.

Når du er inde i systemet, bliver du guidet gennem ansøgningen. Du kan altid afbryde midt i forløbet - din ansøgning bliver først registreret, når du godkender den sidst i processen. Hvis du ønsker at gemme din ansøgning, kan du gøre det, inden du sender den ind.

Se sagsbehandlingstider og gebyrer for byggesager

Se de tegninger, vi har liggende i vores byggesagsarkiv

Dispensation

Fælles for alle byggerier er, at hvis du ikke kan overholde byggelovgivningen og derfor ønsker at få en dispensation, skal du søge skriftligt. Husk at begrunde din ansøgning om dispensation.

Undgå fejl i håndværkeraftalen

Skal du i gang med et byggeprojekt? Du kan undgå de mest almindelige fejl, når du indgår aftalen med håndværkeren, ved at læse mere på forbrug.dk. Det er den offentlige forbrugerportal, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag. De har samlet gode råd til forbrugere, der skal bygge.

STRAKS-byggesagsbehandling af enfamiliehuse og sommerhuse

Holbæk Kommune indfører STRAKS-byggesagsbehandling af byggesager. Det betyder, at vi fremover kan behandle visse typer byggesager indenfor maksimal 3 arbejdsdage, hvis du som ansøger ønsker en særlig hurtig behandling.

De byggesager, der på nuværende tidspunkt er omfattet af STRAKS-byggesagsbehandlingen, er:

 • nye enfamiliehuse i byzone
 • nye sommerhuse i sommerhusområder med tilslutning af spildevand til et offentligt kloaksystem

For at få byggesagen STRAKS-byggesagsbehandlet skal følgende forhold være opfyldt:

 • Ansøgningen skal indeholde alle relevante oplysninger, som angivet i Bygningsreglement 2018 § 10 (diverse tegninger, brandstrategi, fuldmagt mm.)
 • De bygningsregulerende bestemmelser i Bygningsreglement 2018 kap. 8 skal være overholdt
 • Relevante bestemmelser i lokalplan, servitutter eller deklarationer skal være overholdt. Lokalplaner vises i Byg og Miljø når adressen søges frem
 • Terrænet reguleres højest +/- 0,50 m.

Ansøgningen skal indsendes via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. I ansøgningen skal det tydeligt fremgå at ovennævnte forhold er kontrolleret.

I Byg og Miljø skal der skrives STRAKS i projektets navn, så kommunen ved, at du ønsker en hurtig behandling. Her finder du vejledning til ændring af projektnavn i Byg og Miljø.

Hvis sagen ikke opfylder ovenstående forhold, vil sagen blive behandlet som ”almindelig” byggesag. Du vil blive orienteret herom.

I sjældne tilfælde kan en ansøgning indeholde forhold (strandbeskyttelse, skovbyggelinje og andet), der skal behandles af andre myndigheder. I disse tilfælde kan kommunen ikke lave en STRAKS-behandling af byggesagen, men vil sætte sagen i gang ved de aktuelle myndigheder, og du vil blive orienteret om det.

Har du spørgsmål til STRAKS-byggesagsbehandling, kan du ringe til byggesagsvagten på tlf.: 72 36 36 36.

Carporte, garager, udhuse, drivhuse og overdækkede terrasserSamlet areal på max. 50 m²

Følgende byggearbejder kan udføres uden byggetilladelse:

 • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, når det samlet areal på bygningen/bygningerne er max. 50 m².

Hvis du opfører bygninger uden byggetilladelse, skal du sørge for at bygningerne bliver registreret i BBR (Bygnings- og Boligregisteret). I selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø kan du oplyse om ændringerne til BBR.

Gå til Byg og Miljø

Samlet areal over 50 m²

Er det samlede areal på bygningerne større end 50 m² skal du have en byggetilladelse.

Gå til Byg og Miljø

Almindelige bestemmelser (uafhængig af arealet)

Carporte og udhuse m.m. der opføres på helårsgrunde (enfamiliehuse, rækkehuse), må placeres ved naboskel.

Følgende regler gælder for bygninger, der opføres nærmere skel end 2,5 m.:

 • Den maksimale højde må højst være 2,5 m.
 • Den maksimale samlede længde, af de sider der vender mod skel, må højst være 12 m. Bemærk, at højden måles fra laveste punkt af oprindeligt terræn.

De første 35 m² småbygning tæller ikke med i bebyggelsesprocenten.

Carporte og udhuse på sommerhusgrunde
Disse bygninger må ikke opføres nærmere naboskel end 2,5 m. Fra 2,5 m og indtil 5 m ind på grunden må højden maksimalt være 2,5 m. Den maksimale samlede længde må højst være 12 m.

Husk også at tjekke om der er regler i en evt. lokalplan som skal overholdes.

Søg efter lokalplaner 

EnfamiliehuseDer skal søges om byggetilladelse til:

Du skal søge om byggetilladelse, fordi kommunen skal sikre, at byggeriet overholder reglerne i Bygningsreglementet, samt lokalplaner, m.m.

Til nogle byggearbejder skal der vedlægges statisk beregning. Spørg i Vækst og Bæredygtighed, om det berører dit projekt.

De almindeligste bestemmelser, der skal overholdes, er:

 • Bygningen skal placeres mindst 2,5 m fra naboskel
 • Maksimal højde er 8,5 m
 • Bebyggelsesprocenten må normalt være højst 30% - dog kan der være angivet andet i en lokalplan - I de fleste områder er der lokalplaner, der beskriver tilladelige byggematerialer, tilladelig placering på grunden m.m.

Byggeriet må ikke startes uden byggetilladelse og er det ikke startet inden et år fra tilladelsens dato, bortfalder den.

LandbrugsbyggeriØnsker du at bygge avls- eller driftsbygninger, skal du søge om byggetilladelse til det. Du skal søge om byggetilladelse, fordi kommunen skal sikre, at byggeriet overholder reglerne i Bygningsreglement samt lokalplaner, deklarationer m.m.

Øvrigt landbrugsbyggeri skal blot oplyses til BBR (Bygnings- og Boligregisteret):

 • gylletanke
 • gyllelaguner
 • møddingspladser
 • ensilagepladser
 • siloer til korn- og foderopbevaring og lign.

Ændringer til BBR oplyses på BBR.

Gå til BBR

Landbrugsbyggeri, gyllebeholdere m.m., som medfører ændringer i ejendommens dyrehold, skal udover byggeloven også behandles efter miljøloven. Inden byggeriet kan gå i gang skal kommunens miljøafdeling vurdere, om byggeprojektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsen.

En byggetilladelse gælder 1 år og bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden for dette år.

De almindeligste bestemmelser, der skal overholdes ved landbrugsbyggeri, er følgende:

 • Bygninger skal placeres mindst 2,5 m fra naboskel.
 • Maksimal højde for driftsbygninger er 12,5 m og for siloer op til 20 m. 
 • Bygninger skal opføres højst 20 m fra andre bygninger, idet landbrugsbyggeri skal fremtræde som liggende i en samlet bebyggelse. Overholdes denne afstand ikke, kræves der landzonetilladelse i forhold til Planloven, hvor der tages stilling til, hvorvidt det ansøgte kan godkendes.
 • Driftsbygninger skal brandcelle/eventuelt brandsektionopdeles, og bygningerne skal opføres med afstande mellem bygningerne på mindst 5 m. og op til 10 m, alt efter hvilken beklædning der bruges til ydervægge.

SommerhuseI forbindelse med opførelse af sommerhuse eller tilbygninger til sommerhuse skal der søges om byggetilladelse. Du skal søge om byggetilladelse, fordi kommunen skal sikre, at byggeriet overholder reglerne i Bygningsreglement samt lokalplaner, deklarationer m.m.

Gå til ansøgning om nyt sommerhus

Reglerne gælder for sommerhuse beliggende i et område, som i kommuneplanen er udlagt til sommerhusområde.

De almindeligste bestemmelser, der skal overholdes ved sommerhuse, er:

 • Bygningen skal placeres mindst 5 m. fra naboskel
 • Maksimal højde er 5 m. til tagryg og højst 3 m. i sidehøjde (facadehøjde)
 • Bebyggelsesprocenten må normalt være højst 15%
 • Der må kun bygges i én etage

Byggeriet må ikke startes uden byggetilladelse og er det ikke startet inden et år fra tilladelsens dato, bortfalder den.

Større byggerierErhvervsbyggeri (industri, butikker m.m.) lejligheder i flere plan, institutioner m.m.

Til disse byggearbejder skal der søges om byggetilladelse. Du skal søges om byggetilladelse, fordi kommunen skal sikre, at byggeriet overholder reglerne i Bygningsreglementet samt lokalplaner m.m.

I nogle tilfælde skal byggesagen også brandteknisk sagsbehandles hos Beredskabet i kommunen, miljøsagsbehandles eller behandles af eksterne så som f.eks Arbejdstilsynet.

Byggeriet må ikke startes uden byggetilladelse og er det ikke startet inden et år fra tilladelsens dato, bortfalder den.Feedback

Sidst opdateret

05.12.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Digitale kort

På det digitale kort kan du finde oplysninger om daginstitutioner, skoler, lokalplaner og mange andre informationer, der har en geografisk relation.
Gå til det digitale kort