Spring til indhold

Vejledning om tekniske forhold ved ansøgning om enfamiliehuse, sommerhuse og sekundære bygninger

Erklæring om hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet, byggearbejdet er omfattet af (§ 10-erklæring) samt vejledning om dokumentation ved færdigmelding.

Når du ansøger om opførelse af et nyt byggeri, på www.bygogmiljoe.dk, skal du angive hvilke tekniske forhold i Bygningsreglementet BR18 din ansøgning er omhandlet af. Det fremgår af § 10 stk. 1 nr 5.

For at hjælpe lidt på vej med processen har vi lavet en generel vejledning for de forskellige kapitler i bygningsreglementet, med angivelse af hvilke kapitler der typisk skal afkrydses ved ansøgning om opførelse af et enfamiliehus eller sommerhus, tilbygning til samme, opførelse af sekundære bygninger samt nedrivninger (generelt).

Sekundære bygninger er eksempelvis bygninger som garage, carport, udhuse, drivhuse og overdækkede arealer.

Ud for hvert kapitel beskrives desuden hvilken dokumentation der typisk vil skulle indsendes ved færdigmelding af byggesagen. Byggesagen vil ikke kunne afsluttes – og der vil ikke kunne meddeles en evt. ibrugtagningstilladelse - før der er modtaget fyldestgørende materiale for de kapitler som din sag omhandler og som fremgår af din byggetilladelse.

Det er derfor vigtigt at du er opmærksom på både omfanget og kompleksiteten af den dokumentation der skal indsendes og sætter dig ind i reglerne under de enkelte kapitler. Det kan dog være både nødvendigt og/eller tidsbesparende at alliere sig med en rådgiver.

Den dokumentation der skal indsendes, både ved ansøgning og færdigmelding af en byggesag, skal sikre at byggeriet lever op til de gældende regler i bygningsreglementet. Og den vil ligeledes sikre at dokumentationen er til rådighed for en ny ejer, i forbindelse med ejerskifte. Ny ejer vil nemlig have mulighed for at rekvirere oplysningerne om byggesagen fra kommunen (filarkiv).

Nedenstående er en gennemgang af hvert enkelt kapitel i bygningsreglementet. Du skal være opmærksom på at nedenstående er en vejledning og at det til enhver tid er ejer/ansøger som har ansvar for at de relevante punkter bliver angivet. Dokumentationen kan ske ved forskellige metoder, f.eks. beskrivende tekst/tegninger/fotodokumentation/diagrammer. Men det er en god ide, hvis du skriver beskrivende tekst, at der henvises til fotos eller tegninger som viser det beskrevne forhold.

Ønsker du en yderligere uddybning, findes en vejledning på bygningsreglementets hjemmeside, Dokumentationsvejledning

Kapitel 2 – adgangsforhold (§48-62):

 • Skal ikke afkrydses ved sommerhuse og sekundære bygninger.
 • Skal altid afkrydses ved opførelse af et nyt enfamiliehus
 • Skal afkrydses ved tilbygninger til enfamiliehus eller sommerhus, hvis der etableres en yderdør.

Hvis punktet er gældende skal der ved færdigmelding indsendes:

 • Tegning der viser forberedelse til niveaufri adgang ved en af bygningens yderdøre i stueetagen.
 • Plantegning eller beskrivelse af, at alle yderdøre har en fri passagebredde på min. 0,77 m. På den side af døren der åbner mod personen, skal der være min. 0,5 m fri afstand ved siden af døren modsat hængselsiden – dette skal fremgå af plantegningen.

Kapitel 3 – affaldssystemer (§63-68):

 • Skal altid afkrydses ved opførelse af nyt enfamiliehus eller sommerhus.
 • Skal afkrydses ved tilbygninger og sekundære bygninger, hvis der laves ny placering til affaldshåndtering.

Hvis punktet er gældende skal der ved færdigmelding indsendes:

 • Oplysning om den valgte affaldsløsning. BR18 § 64 skal overholdes – dvs. affaldssystemerne må ikke skabe risiko for personers sundhed, der må ikke opstå gener f.eks. støj- og lugtgener. Kildesortering skal være mulig (medfører pladskrav) og der må ikke være unødig forbrug af energi.
 • Placering af affaldssystem skal vises på situationsplan. Vær opmærksom på at der er krav til placering af affaldsløsning aht. Renovationsfirmaets medarbejdere som f.eks. afstand til vejskel og hældning på adgangsvej.

Kapitel 4 – Afløb (§69-81):

 • Skal altid afkrydses, hvis der opføres en bygning som medfører et øget tagareal, dvs skal også afkrydses ved sekundære bygninger og tilbygninger
 • Skal afkrydses hvis bygningen kræver afløb til regn- eller spildevand.

Hvis punktet er gældende skal der ved færdigmelding indsendes:

 •  Redegørelse for valg af afløbsløsning – også i relation til anden lovgivning. Det gælder for både regn- og spildevand og vand fra tekniske installationer.
 • Afløbsplan med angivelse af afløb eks. på fundamentsplan eller plantegning.
 • Situationsplan med angivelse af afledning af regn- og spildevand. Af tegning skal rør-dimensioner, hældning på ledninger og dimensioner på brønde fremgå. Afløbsinstallationer skal dimensioneres som anvis i DS 432 Norm for afløbsinstallationer.
 • Hvis der etableres højvandslukker/pumper eller udluftning, skal disse fremgå af af-løbstegningerne.
 • Drift- og vedligeholdelsesmanual indeholdende tegninger med oplysning om placering af installationer samt beskrivelse af hvordan og hvor ofte vedligeholdelse skal udføres. Såfremt der er ubenyttede dele af en afløbsinstallation, skal der sikres mod rotter ved afpropning.
 • Redegørelse for, at tagvand holdes på egen grund.

Kapitel 5 – Brand (§82-158):

 • Skal altid afkrydses, hvis bygningen kan placeres i brandklasse 1-4.
 • Kun sekundære bygninger hvor det samlede areal (på hele ejendommen) er under 50 m², er undtaget fra krav om indplacering i brandklasser.
 • Ved delvis nedrivning af en bygning

Hvis punktet er gældende skal der ved færdigmelding indsendes:

(vejledningen gælder her kun ved brandklasse 1 og hvor de præaccepterede løsninger – for enten enfamiliehuse eller sekundære bygninger - er overholdt)
Tegning der viser bygningens størrelse (etageareal max. 600 m² og max. 2 etager).

 • Situationsplan, der viser bygningernes placering på ejendommen i forhold til anden bebyggelse, naboskel, skel mod sti og vej.
 • Beskrivelse af brandforhold. Det skal dokumenteres hvordan brandsikkerheden i den færdige bygning er udført og der skal refereres til de præaccepterede løsninger (bilag 1a eller 1b i BR18). Det er blandt andet et krav at bygningen udføres med røgalarm-anlæg som er tilsluttet strømforsyningen og som udføres med batteriback-up. Placering af røgalarmer med batteribackup kan vises på en plantegning.
  • Drift- og vedligeholdelsesmanual. Drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden i og ved bygninger skal ske, så det sikres at brandsikkerheden opretholdes i hele bygningens levetid. Eksempler på drift, kontrol og vedligehold er følgende:
   Røgalarmanlæg skal løbende vedligeholdes ved test af røgalarmen og udskiftning af batterier efter behov.
  • Ved branddøre, f.eks ved brandmæssig opdeling imellem kælder og stueetage, skal både dør og evt. dørpumpe testes jævnligt, så det sikres at branddøren altid lukker automatisk.
  • I bygninger med udvendige overfladesystemer med isoleringsmaterialer, der ikke er mindst materiale klasse D-S2, d2 (klasse B materiale), er det vigtigt at eventuelle skader i overfladen løbende udbedres, for ikke at forringe brandsikkerheden.
 • Ved sekundære bygninger er det tilstrækkeligt at erklære, at vedligeholdelse vil ske i hele bygningens levetid.
 • Redegørelse for brug af brandmæssig egnede materialer, konstruktioner og bygningsdele, eksempelvis i form af et tværsnit med materialebeskrivelse.
 • I de tilfælde hvor der er krav om brandmæssig adskillelse imellem bolig og garage/carport/udhus skal det fremgå af både tegninger og beskrivelser.

Kapitel 6 – Brugerbetjente anlæg (§159-160):

Skal kun afkrydses hvis der installeres brugerbetjente anlæg som f.eks. indkast til affaldssystemer, IT-standere, porttelefoner, betaling- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg med offentligt tilgængelige servicefunktioner.

Hvis punktet er gældende skal der ved færdigmelding indsendes:

 • Beskrivelser og tegninger af anlægget
 • Adgangsarealet frem til anlægget skal vises. Arealet skal være min. 1,3 m bredt og niveauforskelle skal være udlignet.
 • Anlæggets højde skal vises så det fremgår af brugeren kan benytte anlægget ved hjælp.

Kapitel 7 - Byggepladsens indretning og byggearbejdernes udførelse (§161-165):

Skal altid afkrydses når der udføres enhver form for byggearbejde - også nedrivning.

Hvis punktet er gældende skal der ved færdigmelding indsendes:

 • Redegørelse for byggepladsens indretning. Dette kan eks. være i form af en tegning af byggepladsens indretning eller fotos under byggeperioden. Vejareal og vejoverkørsler skal holde fri for byggematerialer, med mindre der er søgt om rådighedstilladelse (tilladelse til at anvende vejareal til opbevaring eller lignende) hos kommunen.
 • Redegørelse for hvordan affald håndteres.

Kapitel 9 - Bygningens indretning (§196-241):

 • Skal ikke afkrydses ved sekundære bygninger og sommerhuse
 • Skal altid afkrydses ved opførelse af nye enfamiliehuse
 • Skal altid afkrydses ved tilbygninger til enfamiliehuse - også udestuer.

Hvis punktet er gældende skal der ved færdigmelding indsendes:

 • Indretningsplan som viser, at boligen indeholder beboelsesrum, køkken, bade- og wc-rom. Der skal være wc-rum i adgangsetagen.
 • Målsat plantegning, der viser rummenes størrelse og udformning. De enkelte rum skal have en hensigtsmæssig udformning og størrelse.
 • Det skal også fremgå af plantegningen at boligens døre har en hensigtsmæssig bredde og at døre til vindfang, forstuer, gange, beboelsesrum, køkken, bade- og wc-rum i adgangsetagen har en fri passage på min. 0,77 m. Gange, vindfang, forstuer og lign. Skal har en fri bredde på min 1,0 m - hund 1,3 m hvis der er døre eller skabsdøre i siderne.
 • Snittegninger som viser rummenes lofthøjde samt naturligt terræn udenfor rummene. Gulvet i beboelsesrum må ikke ligge under det naturlige terræn udenfor.
 • Hvis der laves hems, skal den også fremgå af både plan- og snittegning.

Kapitel 10 - Elevatorer (§242-249):

 • Skal kun afkrydses hvis der etableres elevator

Kapitel 11 - Energiforbrug (§250-298):

 • Skal altid afkrydses ved opførelse af enfamiliehus eller tilbygninger hertil
 • Skal altid afkrydses ved sommerhuse eller tilbygninger hertil
 • Skal ikke afkrydses ved udestuer eller sekundære bygninger

Hvis punktet er gældende skal der ved færdigmelding indsendes:

 • Energirammeberegning. Hvis der er tale om nybyggeri skal beregnes også indeholde forudsætninger og værdier for de tekniske anlæg.
 • Trykprøvning, som dokumentation for tæthed. Dette gælder kun hvis der er tale om nybyggeri af helårsbolig
 • Oplysning om opvarmningsform.
 •  For tilbygninger til enfamiliehuse og nybyggede sommerhuse skal der fremsendes-varmetabsramme eller redegørelse for samtlige u-værdier og beregning af glas i%.

Kapitel 12 - Energiforsyningsanlæg (§299-328):

 • Skal altid afkrydses hvis der etableres energiforsyningsanlæg - f.eks. varmepumpe, solceller eller lignende - ved opførelse af enfamiliehuse, sommerhuse og tilbygninger til begge
 • Skal ikke afkrydses hvis varmeforsyningen er fjernvarme
  Hvis punktet er gældende skal der ved færdigmelding indsendes:
 • Drift- og vedligeholdelsesmanual. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installatør der skal vedligeholdes samt information om hvordan de skal vedligeholdes og tidsintervallet til vedligehold.

Kapitel 13 - Forurening (§329-333):

 • Skal altid afkrydses

Hvis punktet er gældende skal der ved færdigmelding indsendes:

 • Erklæring om at der kun er anvendt CE-mærkede materialer.
 • Ved enfamiliehus, sommerhuse, udestuer eller byggeri til ophold, skal det erklæres af der ikke er anvendt byggemateriale der påvirker bygningens indeklima, herunder afgive gasser, partikler, ioniserende stråling eller andet, der kan give anledning til sundhedsmæssig brug for forskellige indeklimaforhold. I forbindelse med ombygninger skal det sikres ved sundhedsskadelige stoffer som asbest, pcb, bly o.lign. ikke spredes til indeklimaet.
 • Ved enfamiliehuse, sommerhuse, udestuer eller byggeri til ophold skal der fremsendes snittegning som viser at bygningen er radonsikret.
 • Ved delvis nedrivning eller ombygning (eks. Nedrivning af skillevægge, lofter, indblæsningskanaler og lyddæmpere i indblæsningsanlæg) skal det sikres at der ikke afgives partikler fra mineraluld til indeklimaet

Kapitel 14 - Fugt (§334-339):

 • Skal altid afkrydses ved opførelse af enfamiliehus eller tilbygninger hertil
 • Skal altid afkrydses ved sommerhuse eller tilbygninger hertil
 • Skal ikke afkrydses ved udestuer eller sekundære bygninger

Hvis punktet er gældende skal der ved færdigmelding indsendes:

 • Snittegning eller beskrivelse af at bygningen er fugtsikret. Bygningen skal være sik-ret både mod fugt fra indeklima, undergrund, grundvand og overfladevand. Det skal desuden fremgå af tegningen, at der er udført vådrumssikring i alle vådrum (baderum, bryggers og wc).

Kapitel 15 - Konstruktioner (§340-357):

 • Skal altid afkrydses hvis bygningen kan indplaceres i konstruktionsklasse 1-4.
 • Skal ikke afkrydses ved sekundære bygninger under 50 m²

Hvis punktet er gældende skal der ved færdigmelding indsendes - gælder kun for konstruktionsklasse 1:

 • Statiske beregninger

Kapitel 16 - Legepladser (§358-367): er ikke omfattet af denne vejledning

Kapitel 17 - Lyd (§368-376):

 • Skal altid afkrydses ved opførelse af enfamiliehus eller tilbygninger hertil
 • Skal altid afkrydses ved sommerhuse eller tilbygninger hertil
 • Skal ikke afkrydses ved udestuer eller sekundære bygninger

Hvis punktet er gældende skal der ved færdigmelding indsendes:

 • Oplysning om at byggeriet er projekteret ihht. DS490 til boliger
 • For enfamiliehuse og tilbygninger til disse skal der redegøres for indendørs støj fra trafik samt støj fra teknisk anlæg i bygningen
 • Ved boliger som placeres op af en stærkt trafikeret vej skal der indsendes støjberegning.
 • Ved sommerhuse eller tilbygninger til disse skal der redegøres for at de tekniske installationer ikke må medføre og generere støjniveau leveres udenfor bebyggelsens vinder til beboelsesrum, køkken eller på de tilhørende rekreative arealer som terrasse, uderum og lign.

Kapitel 18 - Lys og udsyn (§377-384):

 • Skal altid afkrydses ved opførelse af enfamiliehus, tilbygninger hertil og udestuer
 • Skal altid afkrydses ved sommerhuse eller tilbygninger hertil
 • Skal ikke afkrydses ved sekundære bygninger

Hvis punktet er gældende skal der ved færdigmelding indsendes:

 • Det skal dokumenteres at der er til mulig daglys. Dette kan f.eks. Ske ved dokumentation for at glasarealet uden skyggende forhold, svarer til min. 10% af det relevante guldareal. Hvis der er skyggeforhold eller glas med reduceret lystransmittans, skal glasarealet korrigeres. Alternativt kan tilpligtelig dagslys dokumenteres ved at eftervise at den indvendige belysningsstyrke fra dagslys er 300 lux eller mere ved min. Halvdelen af ​​det relevante gulvareal i min. Halvdelen af ​​dagslystimerne.
 • Såfremt man opfører en udestue, skal det fremgå af tegningerne at de bagvedliggende rum har til muligelig dagslystilgang.
 • Plan- og facadetegninger der viser, at der er vinduer i alle beboelsesrum. Og at de er anbragt så brugerne af rummet kan se ud på omgivelserne.

Kapitel 19 - Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg (§385-392):

- Skal altid afkrydses ved opførelse af enfamiliehus eller tilbygninger hertil
- Skal altid afkrydses ved sommerhuse eller tilbygninger hertil
- Skal ikke afkrydses ved udestuer eller sekundære bygninger

Hvis punktet er gældende skal der ved færdigmelding indsendes:

 • Dokumentation for det termiske indeklima. Beregningen skal ske på grundlag af forhold i de kritiske rum og baseret på DRY 2013 (Design reference Year) for kalenderåret 2010. For boliger kan der laves og forenklet beregning, jf. SBI anvisning 213 Bygningers energibehov.
 • For boliger, hvor der er mulighed for at åbne vinduer og skabe udluftning, kan der udføres en beregning der efterviser, at der max. er 100 t pr. år af brugstiden, hvor rumtemperaturen overskrider 27 grader og 25 t pr år hvor temperaturen overskrider 28 grader. Det er dog en forudsætning for brug af disse temperaturgrænser, at der er mulighed for at lave udluftning, da udluftning giver mulighed for at acceptere højere temperaturer.
 • Beskrivelse af installatøren er isoleret i henhold til DS 452 samt udført i overensstemmelse med DS 460.
 • Dokumentation for at der er udført funktionsafprøvning af varme- og køleanlæg før ibrugtagning. Afprøvningen skal dokumentere ved varme- og køleanlæggene overholder bygningsreglementets krav til indregulering og styring.
 • Drift- og vedligeholdelsesmanual. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installatør der skal vedligeholdes samt information om hvordan de skal vedligeholdes og tidsintervallet til vedligehold.

Kapitel 21 - Vand (§385-392):

 • Skal altid afkrydses ved opførelse af enfamiliehus eller sommerhuse
 • Skal altid afkrydses ved tilbygninger til enfamiliehuse og sommerhuse, hvis der er tilbudt rom med vandforsyning (f.eks. Køkken, bad / wc eller bryggers)
 • Skal afkrydses ved sekundære bygninger, hvis der udføres vandinstallation

Hvis punktet er gældende skal der ved færdigmelding indsendes:

 • Dokumentation for at projektet er udført i henhold til DS 439 Norm for vandinstallationer. Det er bl.a. måske at der er sikkerhed mod tilbagestrømning.
 • Drift- og vedligeholdelsesmanual. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installatør der skal vedligeholdes samt information om hvordan de skal vedligeholdes og tidsintervallet til vedligehold.
 • Eks. på drift- og vedligehold er: Før en vandinstallation eller dele af installationen må tages i brug - ved udskiftning eller reparation - skal der foretages en gennemskylning med vand Ubenyttede installationer / dele af installationer skal demonstrere, for at forhindre bakterievækst mv.

Kapitel 22 - Ventilation (§429-452):

 • Skal altid afkrydses ved opførelse af enfamiliehus eller tilbygninger hertil
 • Skal altid afkrydses ved opførelse af sommerhus eller tilbygninger hertil
 • Skal ikke afkrydses ved sekundære bygninger.

Hvis punktet er gældende skal der ved færdigmelding indsendes:

 • Hvis enfamiliehuset eller sommerhuset kun ventileres med naturlig ventilation, skal følgende indsendes: Dokumentation for, at beboelsesrum og boligen som helhed har en udelufttilførsel på min. 0,3 l / s pr. m² opvarmet etageareal. Dokumentation for at køkken er forsynet med emhætte med udsugning over kogepladerne. Emhætten skal have regulerbar, mekanisk udsugning og afkast til det fri. Den skal også have tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavning. Udsugningen skal kunne forøges til min. 20 l / s.
 • Hvis enfamiliehuset eller sommerhuset ventileres med mekanisk ventilation skal følgende indsendes: Redegørelse for ventilationskoncept, herunder beskrivelser og tegninger som dokumenter på projektet er udført i henhold til DS 477, DS 428 og DS 452. Tegninger skal vise placering af lufttag og afkast. Ventilationsmængder og behovsstyring skal fremgå af enten tegninger eller en beskrivelse.
 • Energikrav skal fremgå af energiberegningen. Dokumentation for gennemført funktionsafprøvning af ventilationsanlæg inden ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere ved ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets krav til specifikt elforbrug til lufttransport af luftmængder, samt at evt. behovsstyring fungerer efter hensigten. Drift- og vedligeholdelsesmanual manuel indeholdende tegninger med oplysning om placering af installatør der skal vedligeholdes samt information om hvordan og hvornår vedligeholdelsen skal ske. Drift- og vedligeholdelsesmanualen skal udarbejdes i henhold til DS 447, Ventilation i bygninger - Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer.


Feedback

Sidst opdateret

02.11.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen