Flytning af jord

Flytning af jord i Holbæk Kommune skal anmeldes. Du kan læse mere om reglerne på denne side.

Hvad skal du anmelde?

 • Forurenet jord
 • Jord fra en grund, der er kortlagt som forurenet
 • Jord fra en kortlagt del af en grund
 • Jord fra en offentlig vej
 • Jord fra lettere forurenede områder (gælder fra 1. januar 2008)
 • Jord fra et godkendt modtageanlæg for jord

Hvis du flytter under 1 m³ jord, fra et areal som ikke er kortlagt, kan du aflevere det på genbrugspladsen uden at skulle anmelde det.

Se genbrugspladser i Holbæk Kommune

Hvordan skal du anmelde?

Anmeldelsen foregår digitalt og sendes til Vækst og Bæredygtighed.

Anmeld jordflytning

I anmeldelsen skal du oplyse:

 • Hvor jorden kommer fra
 • Hvem der kører jorden
 • Hvor jorden skal hen
 • Hvornår jorden køres
 • Mængde og kvalitet af jorden
 • Dokumentation for jordens kvalitet , herunder kopier af analyseblanketter og oversigt over analyser
 • Et kort, der viser hvor på grunden, du graver jorden op
 • Eventuel jordhåndteringsplan

Har du flere slags jord, skal du lave en anmeldelse for hvert enkelt parti af jorden.

Dokumentation og plan for håndtering af jorden

Fra 1. januar 2008 gælder der nye regler for dokumentation af jorden. I bilagene til Bekendtgørelse om anmeldelse i forbindelse med flytning af jord kan du se kravene til:

 • Udtagning af prøver
 • Antal prøver
 • Analyser (stoffer og metoder)
 • Inddeling i forureningskategorier
 • Dokumentation af ren jord i intakte jordlag

Bekendtgørelsen opdeler jorden i 3 hovedgrupper, hvor:

Kategori 1 er jord, som sædvanligvis betragtes som uforurenet. Kategori 1 jord kan du bruge frit de fleste steder, men der kan være skrappere krav eksempelvis i naturområder og på landbrugsjord.
Kategori 2 er lettere forurenet jord
Kraftig forurenet jord, er jord, der indeholder mere eller andre forureninger end fastsat for kategori 1 og 2.

Prøver af jorden

Du kan få prøverne taget på opgravningsstedet eller hos modtageren, hvis denne er godkendt til at gøre det.

For at du kan planlægge din prøvetagning er det vigtigt at du kender den historik, der er på arealet. Ved opgravningen skal du som minimum adskille fyldjord og intakt jord. Du skal også afgrænse de kraftigere forureninger (hotspots) og håndtere dem hver for sig. Kraftigere forureninger må du ikke blande med kategori 1 og 2 jord.

Du skal altid have taget prøver af fyldjord. For intakt jord behøver du kun prøver, hvis der er risiko for jorden er mere forurenet end kategori 2 eller hvis jorden kommer fra et kortlagt areal.

Antallet af prøver afhænger både af hvor jorden kommer fra og hvor du flytter jorden hen. For uforurenet og lettere forurenet jord er udgangspunktet mindst 1 prøve pr. 120 tons. Skal du anvende jorden som uforurenet eller kommer den fra et kortlagt areal stiger kravet til mindst 1 prøve pr. 30 tons. På kortlagte arealer kan antallet af prøver sænkes, hvis kommunen har godkendt en plan for håndtering af jorden.

Modtageanlægget kan have særlige krav til, hvor mange prøver du skal have taget. Kontakt derfor altid modtageren, inden du får taget dine prøver.

Hvornår må du flytte jorden?

Flytter du jorden til et godkendt anlæg, må du flytte jorden, så snart du har anmeldt det. For kortlagte arealer gælder det dog kun, hvis du også har en jordhåndteringsplan, som er godkendt af kommunen.

Ønsker du at flytte jorden andre steder hen - eller har du ikke en godkendt plan - må du ikke flytte jorden, før Jord og Vand har accepteret flytningen eller der er gået 4 uger fra anmeldelsen. I de 4 uger kan vi kræve supplerende oplysninger, hvilket kan forlænge fristen. Desuden skal vi underrette den kommune og den region, der er, der hvor jorden skal hen.

En kopi af anmeldelsen skal følge med jorden under hele flytningen.

Senest 3 måneder efter flytningen skal du sende os dokumentation for, hvordan du har bortskaffet jorden.

Hvor må du flytte forurenet jord hen?

Du kan selv vælge, hvor du kører jorden hen, hvis det er til et godkendt anlæg.

Modtageanlæg i Region Sjælland (pdf)

Modtageanlæg på resten af Sjælland (pdf)

Hvordan bortskaffer du ren jord?

Ren jord må du i princippet anvende frit. Men ren jord er ikke det samme overalt. Hvis jorden skal bruges i byområder, vurderer vi om den er ren nok til at opfylde kravene til kategori 1 jord. Du skal være opmærksom på, at råstofgrave, som må modtage ren jord, ofte har skærpede krav til jorden.

Små mængder ren jord (under 1 m³), kan du aflevere på en af genbrugspladserne.

Større mængder ren jord kan du aflevere til et godkendt modtageanlæg.

Ren jord, som ikke er omfattet af anmeldepligten, kan du også anvende frit. Kommunen kan dog bede dig om at dokumentere, at jorden, du bortskaffer eller har modtaget, er ren.Feedback

Sidst opdateret

20.02.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen