Spring til indhold

Rotter

Rotter er alvorlige skadedyr og skal bekæmpes. Har du rotter eller bare en mistanke om, at du har rotter, har du pligt til at anmelde det. Det kan du gøre gratis på denne side.

Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner. De æder eller inficerer fødevarer til både mennesker og dyr, og de udsætter kloakrør, husinventar, elinstallationer og meget andet for daglige angreb. Rotter bærer desuden forskellige smitsomme sygdomme med sig, hvoraf nogle kan være livstruende for mennesker.

Derfor har du pligt til at anmelde, hvis du ser rotter eller tegn på rotter på din ejendom. Vi i kommunen vil derefter sørge for at bekæmpe problemet. 

Anmeldelse af rotter

Det er gratis at anmeldelse rotter på din ejendom, og du har pligt til at gøre det. Holbæk Kommune har indgået aftale med firmaet Anticimex A/S, der står for bekæmpelsen i hele kommunen.

Rottebekæmperne kører på hverdage i tidsrummet kl. 08.00-15.30. Lørdage samt søn- og helligdage kører bekæmperne i et begrænset tidsrum, hvis det drejer sig om akutte anmeldelser.

Hvis du har rotter inde i beboelse, vil du blive kontaktet inden for 24 timer.

Anmeld rotter

​Der går sædvanligvis op til tre dage, inden rottebekæmperen kontakter dig, hvis det drejer sig om rotter udendørs i skure, garager, carporte, kompost eller andet.

Gebyr for rottebekæmpelse

Gebyr for rottebekæmpelse betales af alle ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien.
Alle grundejere skal betale for rottebekæmpelse, også selvom du som grundejer har en privat ordning.

Såfremt der ved et tilsyn konstateres fejl og mangler (kloakbrud m.m.) inde på grundejers egen matrikel, er det på grundejeres egen regning at disse udbedres, hvis der ikke er tegnet en forsikring, der dækker.

Bekæmpelse af rotter

Rotter må kun bekæmpes med kemiske midler af autoriserede eller bemyndige personer eller personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar. Det indebærer, at der ikke må udleveres rottegift til borgere, og at ikke autoriserede personer ikke må være i besiddelse af rottegift. Overtrædelse kan straffes med bøde.

Det er tilladt at foretage privat rottebekæmpelse i Holbæk kommune hvis man er autoriseret R1 eller R2 rottebekæmper.

Læs på Miljøstyrelsens hjemmeside om autorisationer og certificering til forebyggelse og rottebekæmpelse

Mere viden om rotter

Skadedyrlaboratoriets hjemmeside.

Ni kommuner har udarbejdet en fælles infoside

Gode råd til forebyggelse af rotter

Du kan gøre mange ting for at vanskeliggøre rotternes trivsel ved forskellige foranstaltninger. Ved at være opmærksom på de forhold der tiltrækker rotter, kan du nemlig selv være med til at gøre en forskel på, om rotterne har gunstige levemuligheder på din egen bolig.

Undgå fuglefordring, så vidt muligt
Lad være med at strå løse korn direkte på jorden. Det er i en god hensigt at vi fodre fuglene, men rotterne bliver også tiltrukket af maden.

Sikring af hønsegårde og kaninbure mv.
Det er vigtigt at bruge fintmasket hønsenet ved bunden af hønsegården og bure. 60 centimeter fra jord og op, kan gøre en forskel. Almindeligt hønsenet holder hønsene inde i gården, men holder ikke rotterne ude. De kan komme igennem åbninger på 20 mm.
Det er også en god ide, at intervalfodre hønsene. Dvs. sætte foderet frem i 15- 30 minutter og derefter tage det væk. Så ligger det ikke på jorden og tiltrækker rotterne.

Sikring af spiseligt foder 
Sørg for at opbevarer dyrefoder, evt. fugle- og græsfrø i lukkede beholdere, hvis det er placeret udendørs i f.eks. udhuse og garager.

Læg ikke forarbejdede madvarer i kompostbeholderen

Vær opmærksom på evt. opholdssteder for rotterne
Rotter uden for huset vælger typisk brændestakke, kompostbeholdere og f.eks. ophobet byggemateriale at opholde sig i.

Affaldsstativer skal sikres mod rotter
Har affaldscontaineren bundprop, skal denne altid være monteret.

Undgå tæt vegetation, materialer etc. op ad husmure/bygninger
Rotter klatre gerne op ad bevoksning ved muren og op i tagudhænget. Dermed kan de også få adgang til lofter på boliger.

Ydermure, sokler og tage skal være intakte
Rotter har som sagt kun brug for åbninger/sprækker over 2 cm for at komme ind.

Sørg for intakte ventilationsriste i sokkel og mur

Undgå åbenstående kældervinduer eller sørg for sikring af vinduer med net

Sikring af kloak og afløb er tætte
Tjek samlebrønde med jævne mellemrum: Grus eller jord i bunden tyder på en defekt. Huller i jorden uden opgravet jord, eller sammensunkne fliser kan være tegn på kloakbrud.

Faldstammeudluftninger skal være forsynet med vakuumventil og evt. metalnet

Tagnedløb skal udmunde under rist eller dæksel

Afløbsriste i boligen skal være fastskruede

Opdag tegnene på rotter i tide

De bedste metoder til at undgå rotter er at sørge for, at der er rent og ryddeligt på ejendommen.

Følgende fire tegn kan vise, at der er rotter:

Lugt

Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og grisestald.

Ekskrementer

Rotter efterlader sig mange ekskrementer. De er sorte, cylinderformede og cirka 6 mm tykke og 10-17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller

Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan for eksempel være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret området. Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

Lyde

Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus, husmår eller andre dyr, der er kommet indendørs. Lad kommunens rottebekæmper afgøre, hvem du har på besøg.

Udendørs fodring

Det er rart og hyggeligt at kigge på havens fugle ... men det sker også, at der er kommer ubudne gæster. Hvis du ønsker at fodre havens vilde fugle og samtidig undgå rotterne, så husk følgende:

  • Undgå at overfodre fugle og husdyr - "lidt men godt".
  • Læg aldrig foder direkte på jorden - dette inviterer rotterne til at deltage i måltidet.
  • Hold arealet under foderbrættet rent - kan let gøres ved at feje og fjerne "levninger" regelmæssigt.

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Holbæk Kommune har lavet en handlingsplan, som beskriver de tiltag og initiativer i den forebyggende og bekæmpende indsats over for rotter, som vi vil have fokus på i årene 2016-2018.

Handlingsplanen for 2019-2021 er under udarbejdelse.

Indsatserne i handlingsplanen er:

  1. Viden om rotter skal sikre en målrettet kommunal rottebekæmpelse
  2. Sikring mod kloakrotter
  3. Tilsynspraksis i landzone
  4. Sikring af fremdrift og kvalitet i rottebekæmpelsen

Gå til handlingsplanen

 

Lovgivning

Reglerne om bekæmpelse og forebyggelse af rotter er bestemt ved bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

I bekendtgørelsen kan du blandt andet læse om de generelle pligter og kommunalbestyrelsens pligter.

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotterFeedback

Sidst opdateret

09.04.2019

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme