Spring til indhold

Samarbejdspartnere

Læs om hvem der samarbejder med familien og barnet.

Et godt samarbejde forudsætter at forskellige fagpersoner kender hinandens områder og kompetencer. På den måde kan vi sikre de bedste løsninger, og at der sammen med familien og barnet sættes gode mål for barnets udvikling.

Matrikelkort - her finder vi hinanden

Vi har lavet et matrikelkort til hvert børnehus og skoleafdeling.

Matrikelkortet er en kort beskrivelse af de faggrupper, som findes i Læring og Trivsel samt navnet på den kontaktperson, man skal henvende sig til, når man skal i dialog med den pågældende faggruppe.

Her finder du navne på de fagpersoner der samarbejder med det enkelte børnehus og skole - Matrikelkortet kan p.t. ikke tilgås - kortet bliver opdateret efter sommerferien.

Når der sker en ændring af kontaktperson i en given faggruppe, er det lederen af den pågældende faggruppe, som har til ansvar at give besked videre. Hvis der skal ændres ift. den pædagogiske leder eller ressourcepædagog, skal beskeden sendes til bou@holb.dk. Hvis der skal ændres ift. en medarbejder i Børneindsatsen skal beskeden sendes til Boerneindsatsen@holb.dk. Samtidig skal lederen orientere sine samarbejdspartnere på afdelings- og pædagogisk ledelsesniveau om ændringen. 

Hvem er vi?

Psykolog 

 • KF: Der er tilknyttet særlige psykologer til dagtilbuddene på baggrund af den forud aftalte ramme.
 • UM/Netværksmøde tilbydes efter aftale med psykologen.
 • Psykologen kan endvidere tilbyde sparring/observation mv. i forbindelse med opgaver, hvor der arbejdes med den pædagogiske kontekst.
 • Pædagogiske psykologiske vurderinger i forbindelse med specialundervisning aftales direkte med psykologen.
 • Ved evt. kriseopgaver skal psykologen kontaktes.
 • Der kan være opgaver, som grundet kompetence eller kapacitet er nødvendige at have med ind over Børneindsatsens interne koordineringsmøde.
 • Ved evt. overgrebssager skal ledelsen i Børneindsatsen kontaktes direkte.

Sprogkonsulent

 • Sprogkonsulenten tilbyder sparring med ledelse/sprogvejleder omkring dagtilbuddets sprogmiljø og arbejdet med dette.
 • Sprogkonsulenten kan deltage på UM/Netværksmøder efter aftale
 • Endvidere tilbydes sproglige indsatser efter aftale.
 • Der kan være opgaver, som grundet kompetence eller kapacitet er nødvendige at have med ind over Børneindsatsens interne koordineringsmøde.

Fysio-/ergoterapeut

 • Fysio- eller ergoterapeut tilbyder samarbejde omkring, hvordan dagtilbud (og skoler i mindre omfang) kan understøtte børn med motoriske og sansemæssige vanskeligheder.
 • Alle ønsker om samarbejde skal drøftes indledningsvist med områdets terapeut.
 • Der kan opstå behov for udvidede forløb med enkelte særligt udsatte børn. Disse visiteres af terapeuten efter aftale med faglig leder i Børneindsatsen.
 • Der kan være opgaver, som grundet kompetence eller kapacitet er nødvendige at fordele til andre terapeuter.

Fælles indgang (FI)

FI er indgangen til Børneindsatsen, via mail og telefon.

 • Der kan gives sparring i forhold til bekymring for et barn/en ung og hvilke handlemuligheder der er f.eks. udarbejdelse af ”Den gode underretning” /mulighed for netværksmøde.
 • Der kan vejledes omkring, hvem der kan kontaktes i Børneindsatsen I i forhold til en specifik problematik og/eller et konkret barn.
 • Der tilbydes rådgivning omkring gratis, forebyggende tilbud og familiekurser og i forhold til andre muligheder udenfor BI, når der er tale om familiemæssige udfordringer.
 • Der tilbydes ”Åben -anonym rådgivning” til familier samt børn og unge til og med 9. klasse, via telefon 72 36 30 49 (onsdage 11-13). Alternativt, også via mail

Myndighed for børn og familier

 • håndterer børn og unge, der er i udsatte positioner, hvor der er bekymring for deres udvikling og sundhed
 • håndterer børn og unge med varige og indgribende fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser.
 • Der kan gives sparring i forhold til bekymring for et barn og hvilke handlemuligheder, der er.
 • Rådgivning i forhold til muligheder udenfor Børneindsatsen, når der er tale om familiemæssige udfordringer.
 • Rådgivning i forhold til arbejdsgange, såfremt der er behov for yderligere indsats i form af undersøgelser, økonomiske handicapkompenserende ydelser (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste) eller foranstaltninger eks. Familiebehandling, aflastning, kontaktperson og anbringelser.

Familiebehandler

Familiebehandling visiteres via myndigheden. Familiebehandlerne i de konkrete familier kan indgå i det tværfaglige samarbejde med forældrenes samtykke.

Sundhedsplejen

 • Tilbyder alle familier besøg i barnets 1.leveår og skolesundhedspleje til udvalgte klassetrin.
 • Kan tilbyde sparring i skiftet fra sundhedspleje til dagtilbud især for udsatte familier og børn med særlige behov.
 • Kan deltage i relevante møder efter behov.
 • Kan tilbyde sparring og bistand ved udviklings- og trivselsproblematikker.
 • Kan i særlige tilfælde deltage i forældre- eller temamøder.
 • Kan henvise til overvægtsbehandling.
 • Tilbyder sparring og vejledning vedrørende hygiejniske forhold og andre sundhedsrelaterede emner i dagtilbud.
 • Kan tilbyde udvidet sundhedspleje via tilbuddet ”En god start

Tandplejen

Tandlæger og klinikassistenter kan efter behov deltage i tværfaglige netværk, især omkring udsatte børn, der kan have et særligt behov for tandpleje.

Børnespecialcentret

 • Når der er behov for mere specialiseret viden end Børneindsatsen almindeligvis kan tilbyde, kan Børnespecialcentrets medarbejdere inddrages omkring børn med særlige behov til rådgivning/vejledning eller sparring.
 • Der kan være tale om lærere/pædagoger, fysio- og ergoterapeuter eller tale-hørekonsulenter.


Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen