Spring til indhold

Ejendomsskat og dækningsafgift

Læs mere om ejendomsskattebilletten - skatten af din faste ejendom.

Skatten af fast ejendom, som også kaldes grundskyld, beregnes på baggrund af grundværdien/grundskatteloftværdien. Visse erhvervsejendomme beskattes desuden af bygningsværdien, dette kaldes dækningsafgift.

Indefrysningsordning for ejerboliger

Fra 2018 har folketinget indført en automatisk indefrysning af stigning i grundskyld for boligejendomme. Er din ejendom omfattet af denne indefrysning, har du fået indefrosset ovenstående stigning (se beregningsgrundlaget) i grundskylden. Det betyder, at du ikke skal betale stigningen nu, men I stedet har du fået et lån, som svarer til stigningen i grundskylden. Lånebeløbet er derfor trukket fra i din opkrævning.

Du kan ikke fravælge indefrysningen eller vælge at indfri lånet i perioden 2018 -1. halvår 2021 (inkl.) Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit. Skifter din ejendom ejer i perioden 2018- 1. halvår 2021 (inkl.), eller af vurderingsmæssige årsager ophører med at være omfattet af ordningen, skal det indefrosne beløb betales tilbage. I så fald modtager du automatisk opkrævningen fra Holbæk Kommune. Opkrævningen er delt i forhold til antallet af ejere og ejerandele.

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside

Den midlertidige indefrysningsordning gøres frivillig fra 2. halvår 2021 eller tidligst muligt herefter, så boligejerne hurtigst muligt får mulighed for at fravælge ordningen. 

Et fravalg vil medføre, at det indefrosne beløb fra 2018 og frem til fravalgstidspunktet vil forfalde til betaling. 

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld videreføres rentefrit til og med 2023.

I Holbæk Kommune beregnes ejendomsskatterne efter følgende satser:

 

2021

 

 

 

Grundskyld

25,092

promille

 

 

Dækningsafgift

2,0

promille

 

 

Forfaldstidspunkt

Ejendomsskattebilletten for 2021 sendes til e-Boks den 8. januar 2021.

Hvis du ikke er tilmeldt betalingsservice, får du ét indbetalingskort særskilt via e-Boks eller som almindelig post til brug for indbetaling af 1. rate i februar. Sidste rettidige indbetalingsdato er 5/2 2021. 1. rate dækker perioden 1/1 – 30/6/2021.

Indbetalingskort på 2. rate udsendes særskilt i juli måned. Sidste rettidige indbetalingsdato er 5/8/2021. 2. rate dækker perioden 1/7 – 31/12/2021.

Skyldige renter og gebyrer fra tidligere år vil ikke fremgå af ejendomsskattebilletten, men opkræves sammen med 1 rate. ejendomsskat 2021.

Ved for sen indbetaling af ejendomsskat opkræves morarenter. Morarenter udgør i 2020 0,4% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

Hvis du har brug for en kopi af din ejendomsskattebillet kan du hente den nedenfor.

Du skal logge på med din NemID for at få vist din ejendomsskattebillet og for at udskrive en kopi.

 

Ejendomsskattebillet

Udskydelse af betaling af dækningsafgift for 2. rate 2020

Der er i december måned 2020 udsendt nye skattebilletter vedrørende den udskudte betaling af 2. rate dækningsafgift 2020.

Den udskudte dækningsafgift opkræves samtidig med ejendomsskatten for 2021, og skal betales med halvdelen 5. februar 2021 og halvdelen den 5. august 2021.

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 8. april 2020, at 2. rate dækningsafgift 2020 blev udskudt til betaling i 2021.  

Grundskyldspromille og dækningsafgift

Grundskyldspromillen for 2021 er 25,092 promille. Grundskyldspromillen for landbrug er 7,2 promille.
Grundskylden beregnes af den afgiftspligtige grundværdi (grundværdi minus fradrag for forbedringer).
Den afgiftspligtige grundværdi må maksimalt være sidste års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent på højst 7 %.

Læs mere om reguleringsprocenten på Skatteministeriets hjemmeside

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at dækningsafgift på erhvervsejendomme genindføres med 2 promille fra 2018.

Holbæk Kommune opkræver dækningsafgift på erhvervsejendomme, der anvendes til visse typer erhverv (kontor, forretning, fabrik, værksted og lign.)

Dækningsafgiften svares af den del af den afgiftspligtige forskelsværdi, der overstiger 50.000 kr.

Eksempel:

Ejendomsværdi 2.500.000 kr. minus grundværdi 510.000 kr. minus 50.000 kr. Beregningen 1.940.000 x 2 promille= 3.880 kr. opkræves i dækningsafgift.

Hvem betaler jeg ejendomsskat til?

Du betaler ejendomsskat til kommunen.

Lån til betaling af ejendomsskat

Du kan som boligejer søge om et lån til at betale dine ejendomsskatter og tilslutningsbidrag til kloak


Feedback

Sidst opdateret

17.12.2020

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost

Husk at læse din digitale post

Husk at:

  • Der kan komme vigtig post i din digitale postkasse
  • Du kan angive din e-mail eller dit mobilnummer, så får du direkte besked om post.

 

Læs mere om Digital Post