Regler for at få genoptræning

Hvorvidt du kan få tilbudt genoptræning, bestemmes ud fra Holbæk Kommunes kvalitetsstandarder og Sundhedsloven.

Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 

§ 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om genoptræningsplaner.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner.
Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud.

Genoptræning efter Servicelovens § 86.1

Kvalitetsstandard for genoptræning

Servicelovens § 86 stk.1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.
Personkreds: Bestemmelsen omfatter efter lovforarbejderne typisk ældre borgere, som ikke har været på sygehuset, men som er midlertidigt svækkede;
På grund af længere tids sygdom i hjemmet under f.eks. influenza eller efter et fald.
Efter svækkelse over tid hvor det vurderes, at borgeren er i risiko for indenfor en kort periode, at svækkes yderligere og få behov for hjælp og hvor det vurderes, at genoptræning vil kunne udvikle muligheden for igen, eller fortsat, at kunne klare hverdagen uafhængig af andre.
Hvor det vurderes at borgeren i et rehabiliteringsforløb, med et samtidigt træningstilbud efter § 86.1. i højere grad vil kunne udvikle muligheden for at klare hverdagen helt eller delvist uden hjælp.

Genoptræning efter Servicelovens § 86 stk.2

Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning

Servicelovens § 86 stk.2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

 

 Feedback

Sidst opdateret

13.12.2017

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen

Kontakt visitationen

Visitation
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Tlf. 72 36 36 36


Telefontid kl. 08.30-10.00
E-mail: visitation@holb.dk


Ved uopsættelige behov kan visitationen kontaktes på hverdage ml. kl. 8.00 - 13.00
på telefon 72 36 36 36