Ingen køkkenkværne

Generelt må køkkenkværne kun monteres, hvis kommunen giver en tilladelse hertil. Holbæk Kommune tillader det ikke.

Generelt må køkkenkværne kun monteres, hvis kommunen giver en tilladelse hertil. Holbæk Kommune tillader det ikke, hvilket fremgår af Holbæk Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Læs regulativ for husholdningsaffald

Holbæk Kommune ønsker at genanvende endnu mere affald

I EU såvel som i Danmark er der en fælles strategi om, at meget mere affald skal genanvendes de kommende år.

På lokalt plan er strategien beskrevet i Holbæk Kommunes affaldsplan. Det overordnede mål er her, at opnå endnu mere genanvendelse og bioforgasning og mindre forbrænding.

Læs Holbæk Kommunes affaldsplan.

Bioaffald bliver til klimavenlig biogas og værdifuldt kompost til landbruget

I de private husstande indsamles bioaffaldet, hvorefter det køres til bioforgasning på et biogasanlæg, så der kommer en klimavenlig biogas ud til forbrugerne samt en værdifuld gødningskompost til landbruget.

Hvorfor ikke køkkenkværn?

Køkkenkværne bliver annonceret af butikker, der sælger hårde hvidevarer. Kværnene må kun monteres med kommunens tilladelse og langt de fleste kommuner – herunder Holbæk – tillader det ikke. Eventuel brug af køkkenkværne modarbejder Holbæk Kommunes strategi, da køkkenkværne findeler det organiske affald i køkkenvasken, hvorefter det ledes med spildevandet gennem kloaksystemet til renseanlægget. Herved går vigtige ressourcer tabt og borgerne i Holbæk Kommune bidrager til at rotterne i kloakken får endnu mere at leve af.

Affald fra køkkenkværne belaster kloaksystemet og øger vandforbrug og el-udgifter

Holbæk Kommune er også imod køkkenkværne, fordi det organiske affald belaster kloakker, som mange steder ikke er dimensioneret til at transportere større mængder fast affald.
For den enkelte husstand er der endvidere stor risiko for tilstopning af kloakken på egen grund, fordi der ikke er fald nok på stikledningen til kloaksystemet. Samtidig vil køkkenkværne betyde, at der bruges mere vand og strøm.

Lovgivning

I Holbæk Kommunes gældende regulativ for husholdningsaffald §9.3. står: Dagrenovation indsamles fra samtlige husstande i kommunen. Samtlige husstande har pligt til at sortere affaldet i bio- og restaffald. Indsamling af dagrenovation sker med henblik på at nyttiggøre restaffald til energiformål og bioaffald til produktion af biogas og kompost.

Ifølge affaldsbekendtgørelsen nr. 1309 af 18. december 2012 §39 stk. 1 gælder: ”Når en kommunal ordning er fastlagt i regulativet for husholdningsaffald, jf. §24, stk. 1, og regulativet er trådt i kraft, er borgere og grundejere forpligtet til at benytte ordningen, som foreskrevet. Når kommunalbestyrelsen giver en konkret anvisning, jf. §24, stk. 6, er borgere og grundejere forpligtet til at følge anvisningen.”

Derudover skal borgere og grundejere sikre at sortering af affald sker i overensstemmelse med de ordninger, der fremgår af regulativet for husholdningsaffald, hvilket fremgår af affaldsbekendtgørelsen nr. 1309 af 18. december 2012, §39 stk. 2.Feedback

Sidst opdateret

01.05.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen