Spring til indhold

Ingen køkkenkværne

Holbæk Kommune tillader ikke køkkenkværne.

Køkkenkværne bliver annonceret af butikker, der sælger hårde hvidevarer. Holbæk Kommune tillader det dog ikke.

Det skyldes, at brug af køkkenkværne modarbejder vores intentioner om at genanvende bioaffaldet. En køkkenkværn findeler det organiske affald i køkkenvasken, hvorefter det ledes med spildevandet gennem kloaksystemet til renseanlægget. Herved går vigtige ressourcer tabt, og borgerne i Holbæk Kommune bidrager desuden til, at rotterne i kloakken får endnu mere at leve af.

Holbæk Kommune er også imod køkkenkværne, fordi det organiske affald belaster kloakker, som mange steder ikke er dimensioneret til at transportere større mængder fast affald. For den enkelte husstand er der endvidere stor risiko for tilstopning af kloakken på egen grund, fordi der ikke er fald nok på stikledningen til kloaksystemet. Samtidig vil køkkenkværne betyde, at der bruges mere vand og strøm.

Reglerne fremgår af regulativ for husholdningsaffald

Genanvendelse af affald

I de private husstande i Holbæk Kommune indsamles bioaffaldet, hvorefter det køres til bioforgasning på et biogasanlæg, så der kommer en klimavenlig biogas ud til forbrugerne samt en værdifuld gødningskompost til landbruget.

I EU såvel som i Danmark er der nemlig en fælles strategi om, at meget mere affald skal genanvendes de kommende år.

På lokalt plan er strategien beskrevet i Holbæk Kommunes affaldsplan. Det overordnede mål er her at opnå endnu mere genanvendelse og bioforgasning og mindre forbrænding.

Læs Holbæk Kommunes affaldsplan

 

Lovgivning

I Holbæk Kommunes gældende regulativ for husholdningsaffald §9.3. står: Det påhviler borgere, grundejere og kommunale institutioner i Holbæk Kommune at sortere dagrenovation i henholdsvis bio- og restaffald. Brug af køkkenkværne er ikke tilladt i Holbæk Kommune.

Ifølge affaldsbekendtgørelsen nr. 1309 af 18. december 2012 §39 stk. 1 gælder: ”Når en kommunal ordning er fastlagt i regulativet for husholdningsaffald, jf. §24, stk. 1, og regulativet er trådt i kraft, er borgere og grundejere forpligtet til at benytte ordningen, som foreskrevet. Når kommunalbestyrelsen giver en konkret anvisning, jf. §24, stk. 6, er borgere og grundejere forpligtet til at følge anvisningen.”

Derudover skal borgere og grundejere sikre at sortering af affald sker i overensstemmelse med de ordninger, der fremgår af regulativet for husholdningsaffald, hvilket fremgår af affaldsbekendtgørelsen nr. 1309 af 18. december 2012, §39 stk. 2.Feedback

Sidst opdateret

14.03.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen