Spring til indhold

Ingen køkkenkværne

Generelt må køkkenkværne kun monteres, hvis kommunen giver en tilladelse hertil. Holbæk Kommune tillader det ikke.

Køkkenkværne bliver annonceret af butikker, der sælger hårde hvidevarer. Kværnene må kun monteres med kommunens tilladelse, og langt de fleste kommuner – herunder Holbæk – tillader det ikke.

Det skyldes, at brug af køkkenkværne modarbejder vores intentioner om at genanvende bioaffaldet. En køkkenkværn findeler det organiske affald i køkkenvasken, hvorefter det ledes med spildevandet gennem kloaksystemet til renseanlægget. Herved går vigtige ressourcer tabt, og borgerne i Holbæk Kommune bidrager desuden til, at rotterne i kloakken får endnu mere at leve af.

Holbæk Kommune er også imod køkkenkværne, fordi det organiske affald belaster kloakker, som mange steder ikke er dimensioneret til at transportere større mængder fast affald. For den enkelte husstand er der endvidere stor risiko for tilstopning af kloakken på egen grund, fordi der ikke er fald nok på stikledningen til kloaksystemet. Samtidig vil køkkenkværne betyde, at der bruges mere vand og strøm.

Reglerne fremgår af regulativ for husholdningsaffald

Genanvendelse af affald

I de private husstande i Holbæk Kommune indsamles bioaffaldet, hvorefter det køres til bioforgasning på et biogasanlæg, så der kommer en klimavenlig biogas ud til forbrugerne samt en værdifuld gødningskompost til landbruget.

I EU såvel som i Danmark er der nemlig en fælles strategi om, at meget mere affald skal genanvendes de kommende år.

På lokalt plan er strategien beskrevet i Holbæk Kommunes affaldsplan. Det overordnede mål er her at opnå endnu mere genanvendelse og bioforgasning og mindre forbrænding.

Læs Holbæk Kommunes affaldsplan

 

Lovgivning

I Holbæk Kommunes gældende regulativ for husholdningsaffald §9.3. står: Dagrenovation indsamles fra samtlige husstande i kommunen. Samtlige husstande har pligt til at sortere affaldet i bio- og restaffald. Indsamling af dagrenovation sker med henblik på at nyttiggøre restaffald til energiformål og bioaffald til produktion af biogas og kompost.

Ifølge affaldsbekendtgørelsen nr. 1309 af 18. december 2012 §39 stk. 1 gælder: ”Når en kommunal ordning er fastlagt i regulativet for husholdningsaffald, jf. §24, stk. 1, og regulativet er trådt i kraft, er borgere og grundejere forpligtet til at benytte ordningen, som foreskrevet. Når kommunalbestyrelsen giver en konkret anvisning, jf. §24, stk. 6, er borgere og grundejere forpligtet til at følge anvisningen.”

Derudover skal borgere og grundejere sikre at sortering af affald sker i overensstemmelse med de ordninger, der fremgår af regulativet for husholdningsaffald, hvilket fremgår af affaldsbekendtgørelsen nr. 1309 af 18. december 2012, §39 stk. 2.Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen