Færgefarten Orø-Holbæk

Busser, lastvogne og grupper på mindst 20 personer kan reservere plads. Andre køretøjer skal være klar senest fem min. før afgang. Overfartstiden er 25 minutter.

Afgangstider fra Orø

Mandag - fredag Lør-, søn- og helligdag
6.00  
7.10  
8.20  8.20
9.30  9.30
   10.40
12.30  12.30
13.55  13.55
15.10 15.10
16.20 16.20
17.30* 17.30*
18.40* 18.40*
21.50* 21.50*

* Ikke 24/12 og 31/12 

 

Afgangstider fra Holbæk

Mandag - fredag Lør-, søn- og helligdag
6.35  
7.45  
8.55 8.55
  10.05
 11.30 11.30
13.20 13.20
14.30 14.30
15.45 15.45
16.55 16.55
18.05* 18.05*
19.30* 19.30*
22.20* 22.20*

Takster

Almindelige takster pr. 1. januar 2017 Enkelt Retur
Voksen 34 kr. 54 kr.
Barn 4-11 år 18 kr.  29 kr. 
Personbil < 6 m. og motorcykel med sidevogn 65 kr. 110 kr. 
Motorcykel eller knallert  31 kr.  50 kr. 
Cykel eller cykelanhænger  18 kr.  29 kr. 
Lastbil 3500 - 6000 kilo 116 kr. 222 kr.
Lastbil over 6000 kilo 394 kr.  752 kr. 
Lastbilhænger 210 kr. 399 kr.
Campingvogn/trailer 65 kr. 110 kr.
Turistbus inkl. fører og max. 50 passagerer 517 kr. 998 kr.
Minibus inkl. fører og max. 20 passagerer 339 kr. 648 kr.
Grupperejse (min. 20 personer) - voksen 20 kr. 39 kr.
Grupperejse (min. 20 personer) - barn 10 kr. 19 kr.
Grupperejse (min. 20 personer) - cykel 10 kr. 19 kr.
Entreprenør - landbrugsmaskiner
(L: ≤ 6 meter eller B: ≤ 2,60 meter)
66 kr. 126 kr.
Entreprenør - landbrugsmaskiner
(L: ≥over 6 meter eller B: ≥ 2,60 meter)
393 kr. 752 kr.
Ekstra tur inden for fartplantider (tillægspris) 528 kr. -
Varebiler(u/4tons) med CVR 116 kr. 222 kr.

 

Turkort, periodekort og kontantkort  20 enkeltture  Månedskort 
 Voksen  407 kr. 558 kr.
Barn 4-11 år   200 kr. 280 kr.
Personbil < 6 m. og motorcykel med sidevogn 680 kr. 1028 kr.
Personbil < m. og motorcykel med sidevogn - Pensionist  645 kr. -
Motorcykel eller knallert  328 kr. 489 kr.
Cykel eller cykelanhænger  189 kr. 267 kr.
Campingvogn/trailer 680 kr. -

* Ikke 24/12 og 31/12 

 

Betaling

På færgen kan du betale med kontanter samt betalingskort (Dankort, Mastercard, Visa og Visa Elektron). Dog ikke MobilePay.

Erhvervskunder kan få en kontoordning.

Få driftsinformationer på din mobiltelefon

Du kan tilmelde og få driftsinformationer på din mobiltelefon. Det er en gratis sms-service.
Du styrer selv til- eller afmelding sådan: 

Tilmelding - skriv Orø og send til 445

Afmelding - skriv Orø stop og send til 445

Frikort til øboere

Øboere, der ifølge Folkeregistret er bosiddende på Orø, har ret til at sejle gratis med Færgefarten Orø-Holbæk færgen inkl. cykel / invalidebil

Som beskrevet i "Regulativ for billettering - punkt 6.0.1" har øboere, der ifølge Folkeregistret er bosiddende på Orø, ret til at sejle gratis med Orø færgen inkl. cykel / invalidebil.

I 2014 blev der sendt frikort til beboere på Orø. Frikortene er gældende indtil der sendes nye frikort.

Hvis du skifter adresse på Orø, skal du stadig benytte dit nuværende frikort.

Hvis du ønsker at bestille et frikort til færgen, bedes du sende en e-mail til Færgefarten Orø-Holbæk med disse oplysninger:

 • navn
 • adresse
 • dato for tilflytning
 • fødselsdato og år
 • e-mail

Oplysningerne sendes til liks@holb.dk

Regulativ for billettering

Færgefarten Orø–Holbæk regulativ af 1. januar 2014

Regulativ for billettering på Færgefarten Orø-Holbæk

1.0 Formål

Regulativets formål er at fastsætte bestemmelser for billettering af passagerer, køretøjer og fragt på færgefarten.

2.0 Udførelse af billettering

Færgefartens styrmænd udfører billettering.

3.0 Kontrol

Der kan med jævne mellemrum forekomme kontrol af, om passagererne har gyldigt rejsehjemmel i henhold til billetteringsregulativets bestemmelse.
Kontrollen foretages af kontrollører udpeget af Holbæk Kommune.
Kontrollen foretages uanmeldt på forskellige dage og ved forskellige sejltider.
Kontrollen udføres ved færgens ankomst til Orø eller Holbæk.

4.0 Billettering af passagerer og køretøjer

Billettering udføres, når færgen har lagt fra land.

4.0.1 Almindelige takster

Billettering foretages med en håndterminal, hvorfra styrmanden printer en billet med den aktuelle takst.
Betaling modtages i kontanter (kroner og Euro) og fra kreditkort (Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, UnionPay og American Express).
Såfremt passageren ikke har kontanter / kreditkort, indtastes passagerens navn og adresse samt billettype på håndterminalen. På grundlag heraf udfærdiges en regning pålagt et fakturagebyr på 40 kr..
Færgefarten udsender regninger 1 gang om måneden.
Tabte eller bortkomne billetter erstattes ikke, og der sker ikke refusion af ubrugte billetter.

4.0.2 Periodekort

Periodekort kan udstedes som 20 turs kort, månedskort eller kontantkort.
Ved salg aktiveres kortet på håndterminalen, og der printes kvittering.
Billettøren påfører ved køb af periodekort solgt som månedskort køberens navn på kortet. Kortet kan kun anvendes af køberen.
Hvis et periodemånedskort mister navnet vil billettøren påføre navnet på ny. Indehaveren betaler 40 kr. i gebyr.
Ved billettering køres kortet gennem håndterminalen, og der printes billet.
Når kortet er opbrugt, aktiveres det på ny.
Der betales 40 kr. i depositum for et periodekort. Beløbet refunderes ved tilbagelevering af kortet.
20 turs kort og kontantkort er gyldige i 12 måneder og månedskort 30 dage fra udstedelsesdag.
Kontantkort kan kun bruges ved køb af ordinære billetter t/r til voksen, barn, bil, motorcykel, knallert, cykel, lastbil, campingvogn, bus og entreprenør- og landbrugsmaskine.
Tabte eller bortkomne periodekort erstattes ikke, og der sker ikke refusion af ubrugte kort.
I forbindelse med færgens driftsstop indsættes bus. Refusion af manglende mulighed for brug af periodekort sker ikke.

4.0.3 På konto

Færgefarten kan godkende, at erhvervskunder der bruger færgen meget, oprettes som kontokunder.
Kontokunder er oprettet på håndterminalerne og billettering foretages med disse.
Der printes billet ved billettering
Færgefarten udsender regninger 1 gang om måneden.

5.0 Billettering af fragt

Pakker, der skal fragtes med færgen, afleveres af fragtfirma / afsender til styrmanden, når færgen ligger i havn. Hvis færgen ikke ligger i havn, kan pakker afleveres i et af færgefarten opstillet bur / skur på kajen på Orø / i Holbæk.
Modtagere af pakker skal hente disse hos styrmanden første gang færgen lægger til kaj i modtagerhavnen.
Såfremt dette ikke sker, vil pakker blive placeret i et bur / skur på modtagerkajen.
Pakker skal være forsynet med navn og adresse på fragtfirmaet, afsenderen og modtageren samt pakkens vægt.
Billettering foregår med håndterminal. Der betales med kontanter, kreditkort eller på konto.
Færgefarten er ikke ansvarlig for pakker, der ikke afleveres til styrmanden eller som styrmanden ikke kan afleverer til modtagerne – se befordringsbestemmelserne pkt. 3.
Færgefarten udsender regninger 1 gang om måneden.
Regning sendes til fragtfirmaet subsidiært afsenderen eller modtageren, hvis fragtfirmaet ikke er anført på pakken.

6.0 Fritagelse for billettering

6.0.1 Øboere

Passagerer, der ifølge Folkeregistret er bosiddende på Orø (øboere), sejler gratis inkl. cykel / invalidebil.
Færgefarten udsteder et frikort til alle øboere med navn, adresse og fødselsdag.
Frikortet gælder, indtil der udstedes et nyt frikort.
Ved billettering skal der altid fremvises frikort og på anmodning sundhedskort / anden legitimation.
Billettering sker ved at frikortet scannes på håndterminalen og der udskrives billet, som er øboerens gyldige rejsehjemmel.
Ved billettering af invalidebiler skal indehaveren af det blå invalidebilskilt være med i bilen.
Invalidebilskiltet med navn, billede og gyldighedsperiode skal fremvises samt på anmodning sundhedskort / anden legitimation.
Hvis gyldigt frikort / invalidebilskilt ikke kan fremvises, skal der betales takst i henhold til gældende takstblad.
Ved fraflytning fra Orø får færgefarten besked herom fra Kommunedata, og kortet vil herefter blive slettet i håndterminalen, så det ikke kan bruges.
Ved tilflytning til Orø får færgefarten besked herom fra Kommunedata, og øboeren får tilsendt et frikort fra Færgefarten.
Hvis et frikort mistes, skal der betales 40 kr. for et nyt kort.

6.0.2 Andre

Skibsførere og styrmænd samt ægtefælle / samlever og hjemmeboende børn kan sejle gratis inkl. bil.
Fratrådte skibsførere og styrmænd, der har været ansat mere end 25 år ved færgefarten kan sejle gratis inkl. bil.
Reder og forretningsfører sejler gratis inkl. bil, såfremt transporten relaterer til arbejde for færgefarten.
Færgefarten udsteder frikort med navn, adresse og fødselsdag.
Frikort gælder indtil der udstedes et nyt.
Ved billettering skal der altid fremvises frikort og på anmodning sundhedskort / anden legitimation
Billettering sker ved at frikortet scannes på håndterminalen, og der udskrives billet, som er gyldig rejsehjemmel.
Hvis gyldigt frikort ikke kan fremvises, skal der betales takst i henhold til gældende takstblad.
Færgefarten inddrager frikort ved fratrædelse / død eller fraflytning af ægtefælde / samlever eller hjemmeboende børn.
Hvis et frikort mistes, skal der betales 40 kr. for et nyt kort.

7.0 Ansvar

Befordring af passagerer, biler, gods og rejsegods sker i henhold til Sølovens bestemmelser.
Der henvises til oplag på færgen og i venterum samt www.holbaek.dk.

8.0 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 1. januar 2014.
Regulativ af 2. april 2013 bortfalder samtidig med ikrafttrædelse af nærværende regulativ.

Færgefarten Orø - Holbæk
December 2013

Befordringsbestemmelser Færgefarten Orø–Holbæk

Befordringsbestemmelserne for Færgefarten Orø-Holbæk er fastsat i henhold til Sølovens bestemmelser.

Fartplan, gods og ansvar

 1. Fartplan og overfartstid kan ændres af færgefarten uden varsel i tilfælde af f.eks. udefra kommende forhold. Færgefarten kan ikke drages til ansvar eller gøres erstatningsansvarlig for forsinkelser i forhold til fartplanen.
 2. Visse typer farligt gods herunder rejsegods medtages ikke.
 3. Uledsaget gods (pakker), der ikke afleveres til styrmanden, når færgen er i havn, men afleveres på kajen, er færgefarten ikke ansvarlig for. Det samme gælder uledsaget gods, der ikke afhentes af modtageren, når færgen er i havn.
 4. Færgefarten er ikke ansvarlig for skade på personer, køretøjer, håndbagage og rejsegods m.v. eller andet tab i tiden før ombord stigning / ombord kørsel samt efter ilandstigning / ilandkørsel på og fra skibet, selv om skade eller tab skyldes fejl eller forsømmelse fra færgefartens side.
 5. Færgefarten er ikke ansvarlig for levende dyr, heller ikke levende dyr som medbringes af passagerer, selvom skade eller tab skyldes fejl eller forsømmelse fra færgefartens side.
  6. Færgefarten er ikke ansvarlig for de skader, køretøjer forvolder hinanden ved sammenstød, forskubning, vælten eller lignende. Sådanne skader afgøres mellem ejerne af køretøjerne og disses forsikringsselskaber.

Orden og sikkerhed ombord

 1. Passagerer skal udvise en adfærd / opførsel, så de ikke er til gene for andre passagerer eller færgefartens mandskab.
 2. Passagerer skal rette sig efter mandskabets anvisninger / henstillinger.
 3. Passagerer skal tage vare på sig selv samt medfølgende børn og dyr.
 4. Personer, der er berusede eller på anden måde udviser en adfærd / opførsel, der kan være til gene for andre, kan færgefartens mandskab nægte transport med færgen.


Færgefarten
December 2013

Oplev Orø

Orø er kærlighed og tid til hinanden. Orø er den friske luft, vandet og stilheden. Men samtidig er Orø også kendetegnet ved det særdeles aktive fællesskab, hvor interesser dyrkes sammen og opretholdes af den helt unikke ildsjæle-kultur.

Lad dig fortrylle af tidslommerne og den uspolerede idyl på Orø Feedback

Sidst opdateret

08.12.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Kontakt

Overfartsleder

Telefon: 72 36 64 28
(mandag-fredag 08.00-16.00)

E-mail: lahan@holb.dk 

Vedrørende frikort er det e-mail: liks@holb.dk

Nyheder

Kunst på færgen

Kunstnergruppen Kunst på Orø har skiftende udstillinger på færgen.

For tiden er udstillingen billeder, der er malet af børnene på Orø skole.

 

Ta' Isefjorden rundt med 4 færger