Spring til indhold

Olietanke under 6000 liter

Ved etablering, sløjfning eller fjernelse af olietanke, skal dette altid anmeldes til kommunen. Hvis kommunen har kendskab til din tank, er den allerede registreret i BBR-registeret og vil fremgå af din BBR-ejermeddelelse.

Holbæk Kommune oplever i øjeblikket rigtig mange henvendelse om mangelfulde registreringer af olietanke i BBR.
Dette sker på baggrund af de store prisstigninger på varme og i forbindelse med den nye lov om udbetaling af varmecheck, hvis ens bolig bliver opvarmet med:

  1. Individuelt gasfyr, eller
  2. Fjernvarme, hvor fjernvarmeværket anvender mere end 65 % gas eller en kombination af gas og varmepumper, der giver samme prisstigning, eller
  3. El-radiator eller varmepumpe som primær varmekilde med tilsvarende prisstigning med et forbrug på over 1.500 kWh i december 2021.

Når Holbæk Kommunen skal behandle disse sager, har vi behov for dokumentation for sløjfning eller opgravning af evt. nedlagte olietanke, som ikke er benyttes til opvarmning mere.
Det vil forsinke sagsbehandlingstiden, hvis vi ikke får disse dokumentationer ved anmeldelsen.

Vi kan desværre ikke færdigbehandle disse sager og registrere ændringerne i BBR, før vi har denne dokumentation.
Derfor bedes disse oplysninger indsendes sammen med anmeldelsen om ændring af energiformen, hvis det omhandler registreringer af ændringer om olietanke.

Anmeldelsesskema til olietank

Du skal udfylde en anmeldelse ved etablering, sløjfning eller fjernelse af olietanke. For at anmelde olietanke skal du bruge selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø i højre sides selvbetjening. Byg og Miljø guider dig igennem anmeldelsesprocessen og sørger for at hjælpe dig med at få de korrekte oplysninger og dokumenter sendt til kommunen.

Etablering af olietank

Du skal vedhæfte følgende oplysninger ved anmeldelsen, når du etablere en olietank:

  • tankattest
  • placeringsskitse

Er olietanken af plast?

Der er særlige brandmæssige krav til placeringen af olietanke fremstillet af plast.
Du kan læse mere om de brandmæssige krav i vejledningen fra Beredskabsstyrelsen om brandfarlige væsker, side 93, bilag A.

Her finder du Beredskabsstyrelsens vejledning

Når du skal etablere en olietank i plast skal du overholde de gældende krav og vejledninger der er på området.
Du skal sammen med anmeldelsen sende en facadetegning som viser, hvor der er døre og vinduer. Du skal også oplyse, hvilket materiale væggen er lavet af.

Hold øje med din plasttank

Desværre har olieselskabernes forsikring konstateret et øget antal skader og revner på plasttanke. I den forbindelse oplyser de på deres hjemmeside, at det er en god idé løbende at holde øje med din olietank og tjekke den for revner og skader - især når tanken står udendørs og ikke er overdækket og den er udsat for direkte sollys og varme.

Læs her hvordan du tjekker din olietank

Sløjfning af olietank

Restindholdet i tanken skal opsuges og anlæg over jorden skal fjernes. Tanken skal også afproppes, så påfyldning ikke kan ske. Sløjfning af tanken skal anmeldes til kommunen senest 4 uger før du sløjfer tanken.
I selvbetjeningsboksen i højre side kan du afmelde din olietank på Byg og Miljø
Du skal vedhæfte følgende oplysninger ved anmeldelsen, når du sløjfer en olietank:

  • dokumentation for opsugningen og afblænding af tanken

Sløjfningsfrister for olietanke

Nedgravede olietanke af stål under 6000 liter, hvor alderen ikke kan bestemmes, skal straks sløjfes. Hvis olietanken er af plast er sløjfningsfristen 31. marts 2015. Hvis terminen er overskredet er tanken ulovlig.

Fjernelse af olietank

Du skal vedhæfte oplysninger klar, når du fjerner en olietank:

  • dokumentation for fjernelsen

Opgravningen af tanken skal inden 4 uger anmeldes til kommunen.

Lav en jordprøve

Af forsikringsmæssige hensyn anbefaler kommunen, at du som ejeren får udtaget en jordprøve når en nedgravet tank afblændes eller opgraves. Du kan bestille en prøvetagning og analyser hos et miljølaboratorie eller rådgivende ingeniørfirma. 

Forsikring mod forurening

Alle ejere af villaolietanke, (det vil sige tanke mindre end 6.000 liter, hvor et olieselskab leverer olie til) er omfattet af den kollektive olieforureningsforsikring. Det er dog et krav, at mindst halvdelen af det opvarmede areal bliver anvendt til beboelse. Derudover er det en betingelse, at tanken skal være lovligt installeret.

Den kollektive olieforureningsforsikring dækker et halvt år efter, at en lovlig tank er taget ud af brug. Hvis der bliver konstateret en olieforurening på et senere tidspunkt, må du som ejer selv betale for en oprensning af grunden, og det kan let blive en udgift på 1 mill. kroner.

Her kan du læse om olieforureningsforsikringen

Lovgivning vedr. olietanke

Du kan læse mere om regler for etablering, sløjfning og forældelsesfrister for olietanke i oliebekendtgørelsen.

Her finder du link til olietankbekendtgørelse

Det er ikke muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger pr. 1. juli 2016

I bygningsreglementet er der udstedt en ændringsbekendtgørelse til bygningsreglementet, der betyder at pr. 1. juli 2016 er det fremover er forbudt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme og naturgas. Det vil fortsat være muligt, at installere oliefyr i eksisterende bygninger uden disse alternativer.

For nye bygninger indføres stop for brug af olie- og naturgasfyr. Der er dog mulighed for undtagelse, hvis der ikke er egnede alternativer til rådighed.Feedback

Sidst opdateret

27.04.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Akut forurening

Hvis du får øje på et akut forureningsuheld, skal du ringe 112.

Akut forureningsuheld kan for eksempel være olieudslip på veje eller forurening af vandløb og af jordoverfladen.

Ønsker du oplysninger om en forureningssag, der er i gang, kan du kontakte kommunens miljøafdeling på telefon: 72 36 36 36.

Olietank - rettelse til BBR

Er der forkerte oplysninger i BBR om din olietank?

Du er som ejer af en ejendom forpligtet til at sørge for, at BBR-registeret indeholder korrekte oplysninger - også om din olietank.

Hvis der er forkerte oplysninger, kan du via selvbetjeningsløsningen "Ret BBR" give os besked.

Skal du sløjfe eller fjerne en olietank, skal du bruge selvbetjeningsløsningen "Byg og Miljø".