Spring til indhold

Støjgener

Der findes mange typer af støj. Nogle støjgener kan kommunen hjælpe med at regulere og andre er der ikke lovgrundlag for.

Støj fra naboer

Kommunen kan ikke regulere:

  • Støj fra privates musikanlæg, instrumenter, fester, leg, råben og skrigen. Dette hører under Politiet (Ordensbekendtgørelsen)
  • Støj fra andre aktiviteter (fx værktøj, maskiner mv. fra private hjem), som foregår indendørs for lukkede døre og vinduer.

Kommunen kan hjælpe med at regulere:

  • Støj fra aktiviteter der foregår udendørs (fx brug af værktøj, gokarts, maskiner, motoriserede haveredskaber mv.), hvis kommunen vurderer, at støjgenen er væsentlig. Kommunen kan ved påbud fastsætte tidsbegrænsning for aktiviteterne.
  • Særligt støjende maskiner/aktiviteter i boligområder (fx fra brændesavning med benzindrevne kædesave). Kommunen kan forbyde dette.

I modsætning til støj fra virksomheder, er støj fra private ejendomme ikke reguleret direkte i miljølovgivningen. Miljøministeriet har udgivet nedenstående pjece med gode råd om, hvordan vi kan tage hensyn til vores naboer.
Link til pjece om nabostøj i hus og have

Anmeldelse af gener

Her kan du anmelde generende støj

Vi skal oplyse dig om, at der vil blive oprettet en sag, og at oplysningerne vil indgå i sagens dokumenter. Kommunen har i medfør af persondataloven pligt til at underrette den, der klages over om, at der er oprettet en klagesag. Vedkommende kan få aktindsigt i sagen.

Støj fra biler

Bilisterne i Holbæk Kommune er fra 1. marts 2012 omfattet af et tomgangsregulativ. Det betyder, at det ikke er tilladt at lade et motorkøretøj holde i tomgang i mere end 1 minut. Herved sparer bilisterne i kommunen miljøet for luftforurening og støjbelastning.
Link til tomgangsregulativ for Holbæk Kommune 

Retningslinjer for støj

For at sikre ens sagsbehandling i de sager om støj fra private som kommunen kan/skal behandle, har kommunen fastlagt nogle vejledende retningslinjer. Som hovedregel gælder følgende:
Støj fra erhvervsaktiviteter på private ejendomme (fx værksteder), reguleres som andet erhverv efter særlige regler om støj fra virksomheder eller Holbæk Kommunes forskrift for restaurationer.
Her finder du link til forskrift for bygge- og anlægsarbejder i Holbæk Kommune
Her finder du link til forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune

Vurdering af støj

Ved problemer med støj, fx i forbindelse med naboklager, har kommunen mulighed for at meddele påbud om, at brugen af støjende maskiner, redskaber mv. skal begrænses. Når kommunen skal vurdere om en støjgene er væsentlig og om den skal nedbringes, vil vi foretage en konkret vurdering af hvert anliggende.

Lovgivning

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter nr. 639 af 13. juni 2012; § 19: "For at forebygge støjgener kan kommunalbestyrelsen meddele påbud eller fastsætte bestemmelser, som begrænser ikke-erhvervsmæssig anvendelse af støjende, motordrevne redskaber, værktøj og lignende samt generende knallertkørsel eller lignende på privat grund uden for godkendte baner".

Her finder du link til bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteterFeedback

Sidst opdateret

08.08.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen