Spring til indhold

Beskyttet Natur

I Holbæk kommune er der omkring 4000 ha § 3 beskyttet natur. Den natur vil vi gerne værne om, bl.a. for at sikre levesteder for dyre- og plantearter tilknyttet disse naturperler.

Naturbeskyttelse

Mange af vores lysåbne naturtyper er forsvundet fra den danske natur og med dem levestederne for et væld af arter. Beskyttet natur kaldes i daglig tale § 3 natur, da den er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Naturbeskyttelsesloven har til formål at beskytte vores natur og miljø, den omfatter specifikke naturtyper samt dyre- og plantearter.

Den § 3 beskyttede natur er beskyttet ved et forbud mod ændringer af arealets tilstand. I særlige tilfælde f.eks. ved naturforbedrende tiltag, kan der dispenseres for forbuddet.

Hvilke naturtyper er omfattet:

  • Heder, moser, strandeng, fersk eng og overdrev på 2.500 m2 og større.
  • Søer på 100 m2 og større.
  • Vandløb der er særligt udpeget.
  • Moser der er mindre end 2.500 m2, men som ligger i forbindelse med en beskyttet sø eller vandløb.
  • Mindre naturtyper der støder op til eller er integreret i andre naturtyper, som tilsammen giver 2.500 m2
  • Søer der er mindre end 100 m2, men som indgår som en del af et beskyttet vandløb.
  • Bemærk at når disse naturtyper befinder sig i skov, er de beskyttet under skovloven uanset størrelse.

For at være beskyttet skal naturtyperne leve op til nogle krav udover deres størrelse. Kravene omhandler bl.a. arealets jordbundsforhold, historik, plante- og dyreliv. Er man i tvivl om et areal er beskyttet, kan man kontakte kommunen.

Figur 1. Tabellen viser hvor mange arealer (antal) af de forskellige naturtyper, der er i Holbæk kommune. OBS størrelsen på arealerne svinger meget. Vi har i Holbæk kommune ingen heder.

Et samarbejde

I Holbæk kommune ligger største delen af de beskyttede naturarealer hos private lodsejere. Derfor er samarbejdet med lodsejere en vigtig prioritering for os.

Et areal kan godt være beskyttet selv om det ikke er registreret, derfor er det altid en god idé at kontakte kommunen, hvis der er tvivl om et område. Det er kommunen der er myndighed på § 3 natur. Dette betyder at kommunen kan træffe afgørelse om et areal er § 3 natur eller ej. Det betyder at man som lodsejer skal søge dispensation hos kommunen, hvis man overvejer at lave ændringer på et beskyttet areal.

Udover § 3 beskyttet natur findes der også en række fredninger samt de såkaldte Natura 2000 områder i Holbæk kommune. Af fredninger kan der bl.a. nævnes områderne omkring Maglesø og Brorfelde, Holbæk fælled, Udby Vig samt de fredede kystskrænter på Børrehoved på Orø.

Læs om Maglesø

Luk alle
Åben alle

Naturpleje udføres for at sikre, at de beskyttede naturtyper bevares. Den naturlige udvikling for den lysåbne natur er, at der vil ske en opvækst af mindre buske og træer. Hvis der ikke er naturlige forhold til stede som forhindre dette som f.eks. planteædende dyr, vil arealet efter noget tid udvikle sig til skov. Her vil planter og dyr der er tilknyttet den lysåbne natur med tiden forsvinde.

Naturpleje består typisk af at rydde opvæksten af buske og træer og foretage et høslæt. Den videre pleje kan være i form af hegnsopsætning og græsning af arealet. Hvilken naturpleje der iværksættes, afhænger af de enkelte naturtyper.

Læs om naturpleje

Der findes en række natur apps og hjemmesider omkring beskyttet natur og hvor den er placeret. Dog er det vigtigt at pointere at de ikke altid er opdateret. Hvis du er i tvivl om et område er beskyttet, så kontakt gerne kommunen.

App:

§3 - Natur - Miljøstyrelsens mobil app om beskyttet natur

Hjemmesider:

Arealinfo - Danmarks Miljøportal

Beskyttet Natur - Miljøstyrelsen side om §3 beskyttet natur

Beskyttet natur på privatejendom

Har du beskyttet natur på din ejendom? Her kan du læse mere om hvad det kan betyde for dig som lodsejer.


Feedback

Sidst opdateret

28.03.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Kontakt en naturmedarbejder

Naturteamet

Telefon. 72 36 25 03

E-mail: natur@holb.dk