Spring til indhold

Beskyttet natur

Vidste du, at det er ulovligt at dyrke arealer som er udlagt til beskyttet natur?

Naturbeskyttelse

Har du områder på din ejendom, som ikke har været dyrket i 7-10 år? Så har du måske beskyttet natur på din ejendom, som det er ulovligt at opdyrke. Du har måske også hørt arealerne betegnet som §3-naturområder.
Det er din pligt som lodsejere at holde dig orienteret om hvad der gælder for din ejendom. Du kan i de 2 foldere læse mere om hvad du skal være opmærksom på og hvad kommunen kan hjælpe dig med.

Link til folder om Information om den beskyttede natur (pdf)

Har du planer om at etablere eller ændre en sø, mose, overdrev eller anden beskyttet natur, skal du anmelde det til kommunen. Du skal bruge selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

Gå til Byg og Miljø

Naturpleje

Naturpleje udføres for at sikre, at de beskyttede naturtyper, såsom moser, enge og overdrev bevares. Det skyldes, at den naturlige udvikling for enge og overdrev mv. er, at der efterhånden vil ske en opvækst af mindre buske og træer, såfremt arealerne ikke græsses eller slås. Efter lang tid vil der have udviklet sig skov og de karakteristiske planter og dyr der lever på enge og overdrev mv. forsvinder.

Naturpleje består derfor typisk i at rydde opvæksten af buske og træer, sætte hegn op og lade kvæg eller får afgræsse arealet. Det er også muligt at slå arealet med le eller maskiner. Hvilken naturpleje der iværksættes, vil afhænge af de enkelte naturtyper.

Af større projekter, har Holbæk Kommune indenfor de seneste år udført naturpleje på de fredede arealer omkring Maglesø og de fredede kystskrænter på Børrehoved, der ligger på Orø.

 Feedback

Sidst opdateret

25.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen