Spring til indhold

Lavbundsjorde

Lavbundsjorde skal være med til at reducere udledningen af drivhusgasser og kvælstof til vores natur og miljø samt sikre biodiversiteten.

Holbæk kommune er med 5560 ha den kommune, der har mest lavbundsjord på Sjælland, heraf ca. 3330 ha i landbrugsmæssig drift. I kommunen står landbruget for ca. 40% af den samlede udledning af klimagasser. Heraf udgør udledning fra lavbundsjorde lidt over halvdelen af de 40%. Lavbundsjorde står dermed for en meget væsentlig del af kommunens samlede udledning. Derfor ligger der en meget stor og vigtig opgave med at få nedbragt disse lavbundsjordes negative udledning af klimagasser.

Udtagning af lavbundsjorder

Et lavbundsprojekt med udtagning af lavbundsjord etableres primært for at sikre en lavere udledning af drivhusgasser fra landbruget. Men klimaindsatsen via lavbundsprojekter bidrager også til både sikring af biodiversitet og reduktion af kvælstofudvaskning til vandløb, søer og fjorde. 

Ved udtagning eller ekstensivering af lavbundsjorde hæves vandstanden for derved at reducere jordens og landbrugets udledning af drivhusgasser. Når tørvejorde drænes og dyrkes, sker der en nedbrydning/forbrænding af jordens tørv, og denne nedbrydning resulterer i en stor CO2-udledning til atmosfæren. Det er denne nedbrydning af tørv og afledte udledning af CO2 som lavbundsprojekterne skal standse ved at hæve vandstanden på lavbundsjorderne. Herved vandmættes tørvejorden og sikrer en fastholdelse af jordens kulstofindhold. På vådgjort lavbundsjorder vil der på lang sigt ofte ske en kulstofopbygning og de vil give et positivt bidrag til klimasikringen.

Information om udtagning af lavbundsjorde

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36 eller på nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne her

Luk alle
Åben alle

Det er naturligvis helt frivilligt for lodsejere, om man vil deltage i et lavbundsprojekt.

Der findes forskellige projektordninger, der giver tilskud til gennemførsel af projekterne samt kompensation til de lodsejere, der lægger jord til projekterne.

Tilskudsordninger:

Tilskud til vand- og klimaprojekter

Klima-Lavbund

Tilskud til udtagning af lavbundsjorder

 

Krav om kompensation:

Der stilles følgende minimumskrav til et lavbundsprojekt.

  • Projektet skal omfatte minimum 10 ha 
  • Minimum 60% af projektområdet skal være jord med min. 6 % organiske kulstofindhold (tørveholdig jord)
  • Projektet skal være omkostningseffektivt 

Der ydes en engangskompensation til lodsejerne, som er afhængig af den tidligere anvendelse på arealerne:

Omdriftsarealer

82.500 kr./ha

Permanent græs

35.500 kr./ha

Naturarealer

  4.500 kr./ha

Man forpligter sig først efter der er udført en forundersøgelse, som detaljeret beskriver et eventuelt projekts effekt, konsekvenser og den enkelte lodsejers mulighed for kompensation. 

Forundersøgelsen skal dels beskrive de konkrete projektmuligheder, men skal også give lodsejerne et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for hvilke jorde, de vil lade indgå i lavbundsprojektet. Det er således muligt at springe fra et godt stykke inde i processen, når man kender konsekvenserne og kompensationsmulighederne. 

Lavbundsprojekt i Store Åmosen

Forundersøgelse er undervejs på Holbæk kommunes klima-lavbundsprojekt i Store Åmosen.


Feedback

Sidst opdateret

04.01.2024

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen