Spring til indhold

Naturplejeprojekt Udby Vig 2017

I Udby Vig er der blevet ryddet en masse vegetation og etableret græsningsfolde, så køerne kan pleje de beskyttede naturtyper. Projektet begyndte i 2017 og fortsat aktuelt.

Projektet, der omhandler rydning og etablering af græsningsfolde i Udby Vig, med støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond og Miljø- og Fødevareministeriet, er nu afsluttet.

Rydning og forberedelse til afgræsning, Udby Vig

Projektområdet består af naturtyperne rigkær og våd eng. Området er Natura-2000 samt omfattet af fredning og naturbeskyttelseslovens § 3. Projektets formål er at sikre truede plante- og dyrearter – og dermed biodiversiteten.

Dette er sikret ved rydning af opvækst og etablering af folde til afgræsning. Det forventes, at de for naturtyperne typiske arter hurtigt vil indfinde sig i de ryddede områder.

Erfaringen viser nemlig, at der dels er en frøbank i jorden, dels vil de indvandre fra naboarealerne. Området bliver afgræsset af kvæg, der giver de bedste forudsætninger for biodiversiteten i området.

Projektets naturværdier

Områdets største botaniske værdier er knyttet til rigkær og våde enge. Rigkær er en naturtype, der kan udvikles på vandmættede jorde, som moser og enge, der gennemstrømmes af kalkholdigt grundvand.

Dette skaber meget næringsfattige forhold, som mange sjældne planter og dyr er tilpasset. Kvaliteten af disse naturtyper i projektområdet er forringet på grund af tilgroning.

Kærene rummer mange sjældne og halvsjældne plantearter. Særligt skal fremhæves landets største bestand af den rødlistede orkidé, langakset trådspore, som har meget få voksesteder i Danmark, og den ligeledes meget sjældne og rødlistede hvidgul gøgeurt.

Af andre ualmindelige plantearter fra området kan blandt andet nævnes engtroldurt, vibefedt, bredbladet kæruld, salep-gøgeurt, eng-klaseskærm og leverurt.

De to sjældne snegle, sumpvindelsnegl og kildevældsvindelsnegl, findes endvidere i projektområdets rigkær.

Inden for de seneste 20-30 år har området huset endnu er par rødlistede orkidéarter, myg-blomst og pukkellæbe. De findes muligvis stadig i området eller kan indvandre igen efter passende pleje.

Den Europæiske Landbrugsfond

Den Europæiske Landbrugsfond håndterer blandt andet miljø- og landbrugsmæssige områder. Fonden har støttet projektet i Udby Vig.

Læs mere om EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne ved at klikke her.

Ovenstående er et foto af det nordlige projektområde i Udby Vig. Fotoet er taget med drone.

 

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36 eller på nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne herFeedback

Sidst opdateret

31.01.2024

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen