Spring til indhold

Udby Vig på Tuse Næs - plejeplan 2020

Udby Vig er uforstyrret natur med stor variation af naturtyper og sjældne arter – blandt andet forskellige slags vilde orkideer. Den nye plejeplan skal være med til at forbedre biodiversiteten i det fredede område.

Plejeplanen for Udby Vig omfatter privatejede arealer, som er omfattet af Fredningen vedr. Udby Vig, Tuse Næs, nr. 7899. Formålet med planen er at beskrive konkret, hvordan formålet med fredningen kan opnås.

Udby Vig er ligeledes en del af et Natura 2000-område nr. 155 Udby Vig.
Naturen i Udby Vig fredningen består af enge med forskellig fugtighed og saltpåvirkning. Engene
rummer både rigkær, væld, tidvis våde enge, strandoverdrev, saltpåvirkede enge med saltpander og
loer samt rørsump. Desuden findes en lang række rødlistede og sjældne arter knyttet til de forskellige
naturtyper.


Undersøgelser, som er gennemført i forbindelse med plejeplanen, viser, at der først og fremmest er
behov for følgende plejetiltag:

  • Mere målrettet græsning af engene og pleje af rørskov for at begunstige og fastholde en stor
    biodiversitet.
  • Rydning af træopvækst og invasive arter.
    Trampestier holdes fri for opvækst, og udsigtspunkter genskabes.

Her finder du plejeplanen for Udby Vig.

 Feedback

Sidst opdateret

19.01.2024

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen