Spring til indhold

Naturplejeprojekt Udby Vig 2017

I Udby Vig er der blevet ryddet en masse vegetation og etableret græsningsfolde, så køerne kan pleje de beskyttede naturtyper. Projektet begyndte i 2017 og fortsat aktuelt.

Projektet, der omhandler rydning og etablering af græsningsfolde i Udby Vig, med støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond og Miljø- og Fødevareministeriet, er nu afsluttet.

Rydning og forberedelse til afgræsning, Udby Vig

Projektområdet består af naturtyperne rigkær og våd eng. Området er Natura-2000 samt omfattet af fredning og naturbeskyttelseslovens § 3. Projektets formål er at sikre truede plante- og dyrearter – og dermed biodiversiteten.

Dette er sikret ved rydning af opvækst og etablering af folde til afgræsning. Det forventes, at de for naturtyperne typiske arter hurtigt vil indfinde sig i de ryddede områder.

Erfaringen viser nemlig, at der dels er en frøbank i jorden, dels vil de indvandre fra naboarealerne. Området bliver afgræsset af kvæg, der giver de bedste forudsætninger for biodiversiteten i området.

Projektets naturværdier

Områdets største botaniske værdier er knyttet til rigkær og våde enge. Rigkær er en naturtype, der kan udvikles på vandmættede jorde, som moser og enge, der gennemstrømmes af kalkholdigt grundvand.

Dette skaber meget næringsfattige forhold, som mange sjældne planter og dyr er tilpasset. Kvaliteten af disse naturtyper i projektområdet er forringet på grund af tilgroning.

Kærene rummer mange sjældne og halvsjældne plantearter. Særligt skal fremhæves landets største bestand af den rødlistede orkidé, langakset trådspore, som har meget få voksesteder i Danmark, og den ligeledes meget sjældne og rødlistede hvidgul gøgeurt.

Af andre ualmindelige plantearter fra området kan blandt andet nævnes engtroldurt, vibefedt, bredbladet kæruld, salep-gøgeurt, eng-klaseskærm og leverurt.

De to sjældne snegle, sumpvindelsnegl og kildevældsvindelsnegl, findes endvidere i projektområdets rigkær.

Inden for de seneste 20-30 år har området huset endnu er par rødlistede orkidéarter, myg-blomst og pukkellæbe. De findes muligvis stadig i området eller kan indvandre igen efter passende pleje.

Den Europæiske Landbrugsfond

Den Europæiske Landbrugsfond håndterer blandt andet miljø- og landbrugsmæssige områder. Fonden har støttet projektet i Udby Vig.

Læs mere om EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne ved at klikke her.

Billedet viser overskriften: "Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne". Derunder ses tre logoer. Første logo er fra Miljø- og Fødevareministeriet. Det andet logo er fra Den Europæiske Landsbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Det tredje og sidste logo er fra Landdistriktsprogrammet 2020.

Foto af det nordlige projektområde i Udby Vig taget med drone.

Ovenstående er et foto af det nordlige projektområde i Udby Vig. Fotoet er taget med drone.Feedback

Sidst opdateret

27.11.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til kommunens naturpleje, eller vi du vide mere om, hvordan du selv kan bidrage til naturen i Holbæk Kommune, kan du kontakte naturteamet.

Mail: natur@holb.dk 

Telefon: 72 36 25 03.

Find Udby Vig på et kort

Udby Vig er den sydøstlige fjordbred på Tuse Næs. 

Du kan finde information og se området i vores digitale kort.

Klik her for at se kommunens digitale kort.