Spring til indhold

Ny helhedsplan for Holbæk Fælled

Planen viser vejen til, hvordan naturen/biodiversiteten på Fælleden i fremtiden skal styrkes, og åbner nye muligheder for friluftsliv, kultur, motion og idræt.

Holbæk Fælled blev fredet i 2014. I fredningskendelsen er Fælleden inddelt i tre områder, A, B og C, der hver især indeholder naturelementer og forskellige muligheder for menneskelig aktivitet. Den nye helhedsplan, der er udarbejdet på baggrund af fredningen, ligger nedenfor som pdf. I planen kan du læse, hvordan kommunen tænker at udmønte fredningen i den fremtidige udvikling af Fælleden – og meget mere.

Fredningens område A, Fælledens nordlige del, består i høj grad af beskyttet natur, dvs. natur, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 – eng, overdrev, mose og vandhuller. Her vil beskyttelse og pleje af levesteder for planter, insekter, fugle, svampe osv. have højere prioritet end menneskers benyttelse – men det vil fortsat være muligt at færdes i området.

Området er under tilgroning. Hvis vi ikke gør noget, vil den lysåbne natur forsvinde og dermed de arter, der er knyttet til den. Der vil derfor blive ryddet en del træer og buske, først og fremmest omkring udvalgte søer og vandhuller. Når solens lys kan opvarme vandet og bredderne, vil levesteder og ynglemuligheder for padder desuden blive meget bedre. Det lange, snorlige hegn af fyrretræer vil også blive ryddet, men enkelte stammer vil blive stående som ”spættetræer”.

Store græsningsdyr er gode til at sikre, at arealer forbliver lysåbne og artsrige. Der vil derfor i første omgang blive etableret to indhegninger i område A, hvor en flok kreaturer kan græsse.

Der vil fortsat blive taget høslet på mange arealer i både område A, B og C

Område B er Fælledens aktive område med eventzone, Multihus og sportsbaner. Græsset vil fortsat blive slået, hvor det er nødvendigt af hensyn til færdsel, aktiviteter og ophold. Men der vil fremover også være større områder med højt græs og vilde blomster til glæde for insekterne.

Område C er til den stille, rekreative benyttelse. Her vil fokus være på mere snoede stiforløb, nye beplantninger for at skabe landskabelige rum samt evt. kunst/landart, som kan understøtte oplevelsen af ro i naturen.

Vi kan ikke realisere alt det, der står i Helhedsplanen på én gang, men indenfor de kommende 6-8 måneder vil du på ”naturfronten” blandt andet kunne opleve disse nye tiltag:

  • Rydning af træer og buske i udvalgte områder
  • Rydning af vegetation i og omkring udvalgte søer/vandhuller
  • Opsætning af elhegn
  • Kreaturer på fælleden

Kommunen vil løbende fortælle om udvikling i naturen på Fælleden her på siden.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til natur@holb.dk eller ringe på tlf. 72 36 80 61.

Helhedsplan for Holbæk Fælled (pdf)

Kortbilag 1 Eksisterende forhold (pdf)

Kortbilag 2 Fredningen (pdf) 

Kortbilag 3 Rumlig analyse (pdf) 

Kortbilag 4 Højdekonturer (pdf) 

Kortbilag 5 Illustrationsplan (pdf) 

Kortbilag 6 Aktivitetsplan (pdf) 

Kortbilag 7 Stiplan (pdf) 

Kortbilag 8 Kort til plejeplan (pdf) 

 

 Feedback

Sidst opdateret

13.11.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Beskyttede arter på Fælleden

På Fælleden findes flere paddearter, bl.a. Stor vandsalamander og Spidssnudet frø, som er såkaldte ”bilag IV-arter”. Det vil sige, at de er opført på EF-Habitatdirektivets bilag IV som strengt beskyttede.

Billedet viser en Spidssnudet frø, der sidder i græsset.
Foto af Stefan Zier

Områderne A, B og C

På kortet ses fredningens tre områder på Holbæk Fælled.
Område A er vist med grønt, område B med rødt og område C med gult.

Kort over fredningens tre områder

Hjælp naturen på Holbæk Fælled

Vil du gerne være aktiv og hjælpe naturen på Fælleden?

Så kontakt Bente Meehan på beme@holb.dk

Telefon: 72 36 80 61

Holbæk fælled - find vej