Spring til indhold

Udby Vig på Tuse Næs - plejeplan 2020

Udby Vig er uforstyrret natur med stor variation af naturtyper og sjældne arter – blandt andet forskellige slags vilde orkideer. Den nye plejeplan skal være med til at forbedre biodiversiteten i det fredede område.

Udby Vig blev fredet i 1998. På baggrund af fredningen har kommunen fået lavet en ny plejeplan, som kan findes nederst på siden.

Det fredede område i Udby Vig er ejet af forskellige private lodsejere. Derudover ejer Naturstyrelsen to mindre områder, hvor Naturstyrelsen selv har ansvaret for naturplejen.

Den nye plejeplan er et godt udgangspunkt for dialog mellem lodsejere og Holbæk Kommune om, hvordan vi i fællesskab bedst beskytter den særlige natur på de privatejede arealer i Udby Vig.

Udover fredningen er området udpeget til Natura 2000 område, som er den fineste naturbeskyttelse, vi har i EU. Formålet med Natura 2000 er at bevare og beskytte de naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er karakteristiske for EU-lande, men samtidig er sjældne eller truede. Udby Vig er Natura 2000-område Nr. 155. 

Naturen i Udby Vig

I Udby Vig er der flere forskellige, beskyttede naturtyper. Der er strandenge med forskellig fugtighed og saltpåvirkning. Engene rummer både rigkær, væld, tidvis våde enge, strandoverdrev, saltpåvirkede enge med saltpander og loer samt rørsump. Til de forskellige naturtyper hører der en lang række planter, insekt- og dyrearter. Mange arter forsvinder dog med tiden, hvis der ikke foretages naturpleje i form af afgræsning og/eller høslet, fordi arterne er tilpasset lysåben natur. Afgræsning er derfor et vigtigt element i plejeplanen.

Mange af arterne i Udby Vig er rødlistede. Det vil sige, at de er sjældne og i fare for at forsvinde. I Danmark er det Aarhus Universitet, der udarbejder den røde liste.

Holbæk Kommune - plejeplan for Udby Vig (pdf)

Naturstyrelsens plejeplan over deres to områder i Udby Vig (pdf)

 

Vil du vide mere om Natura 2000 i Holbæk Kommune?

Holbæk Kommune har udarbejdet en handleplan for Natura 2000 områder i Kommunen. Du kan læse om handleplanen her.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om rødlistede arterFeedback

Sidst opdateret

05.03.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard

Vilde orkideer i Udby Vig

Orkideer er kræsne planter, der stiller store krav til voksested. I Udby Vig er der ca. 15 forskellige arter, hvilket understreger områdets høje naturværdi.

Find Udby Vig på et kort

Udby Vig er den sydøstlige fjordbred på Tuse Næs. 

Du kan finde information og se området i vores digitale kort.

Klik her for at se kommunens digitale kort.

Det fredede område - Udby Vig