Afledning af regnvand

Du må gerne selv anlægge og tilkoble faskiner på din egen grund til regnvand. Du skal huske at få en tilladelse fra kommunen inden du begynder på arbejdet.

Regnvandsfaskiner

Du må gerne selv anlægge og tilkoble regnvandsfaskiner eller andre regnvandsløsninger på din grund. Du skal søge kommunen om tilladelse, hvis du vil anlægge faskiner til nedsivning af regnvandet.

For at søge om tilladelse skal du bruge Byg og Miljø. Byg og Miljø er en løsning som guider dig igennem ansøgningsprocessen og sørger for at hjælpe dig med at få de korrekte oplysninger og dokumenter sendt til kommunen.

Når du har udført faskinerne, kan du anmelde det til kommunen.

Gå til færdigmelding af faskine

Undtagelsen

Frakobling af regnvand fra det eksisterende kloaksystem må du ikke selv udføre. Arbejdet skal laves af en autoriseret kloakmester for at sikre at frakoblingen sker korrekt og der lukkes forsvarligt af til kloakken, bl.a. for at sikre kloaksystemet mod rotter.

VejledningerDu kan finde flere vejledninger på nettet når du eller din kloakmester, skal etablere en løsning for afledningen af dit regnvand.

Holbæk Kommune har i samarbejde med nogle andre kommuner fået udarbejdet disse to videoer som er tilgængelige via nettet:

Her kan du se en video om regnvandsfaskiner
Her kan du se en video om regnbede

 

Faktaark om regnvandsløsninger

Faskine
Regnbede

Vejledninger om nedsivning og regnbede

Hvordan laver du en nedsivningstest?

Vejledning til beregningsskema og dimensionering
Beregningsskema om dimensionering af faskiner og regnbede

Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund

Anvisningen indeholder blandt andet råd om valg af anlægstype og beskrivelser af forskellige løsninger for afledning af regnvandet.

Genanvendelse af regnvand i husholdningenØnsker du at opsamle og genanvende dit regnvand til fx tøjvask og toiletskyl, gælder der særlige regler.

Der skal bl.a. installeres et separat rørsystem til regnvandet som sikrer, at det ikke får kontakt med drikkevandssystemet. I vejledningen Brug af regnvand, udgivet af Teknologisk Institut, kan du læse mere om genanvendelse om regnvand og regler for genanvendelse.

Hjemmesiden Bolius.dk har også udgivet en artikel om genbrug af regnvand.

Ansøgning om nedsivning af regnvand

For at søge om tilladelse til nedsivning af regnvand, skal du bruge selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Ved valg af ”nedsivning af regnvand” guider løsningen dig igennem ansøgningsprocessen og sørger for, at vi får alle oplysninger og dokumenter indsendt.

De nødvendige oplysninger om anlægget og jordbundsforholdene, som skal opgives i forbindelse med myndighedsbehandlingen (ud over ja/nej-koderne) er:

  • Størrelse af tagflader der skal afvandes
  • Størrelse af evt. andre overflader der skal afvandes
  • Type af tagbelægning og type af tagrender
  • Typen af faskine/anlæg
  • Faskine-oplysninger (højde, bredde, længde og volumen)
  • Jordbundstype hvor anlægget placeres samt metode til jordbundsundersøgelse. Her kan det anbefales at bruge nedsivningstesten
  • Der skal vedhæftes en tegning over ledningsføring og placering af nedsivningsanlæg. 

Dimensionering af anlæg

Til dimensionering af faskinernes størrelse anbefales at benytte Rørcenterets dimensioneringsark til faskiner og regnbede.

I tilfælde af ansøgninger som resulterer i tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, vil Holbæk Kommune som udgangspunkt stille krav til, at anlægget skal opfylde Spildevandsplanens krav til dimensionering af regnvandssystemer. Her er det et krav, at et vandsystem i boligområder højst må være fyldt op med vand, så der sker oversvømmelse på terræn hvert 5. år, mens dette krav er hvert 2. år på grønne områder.

I dimensioneringsskemaet fra Rørcentret bør beregning af anlæggets størrelse derfor udregnes efter disse krav. Her skal det dog nævnes, at krav til oversvømmelseshyppighed afhænger af den aktuelle arealanvendelse, så afvigelser skal begrundes. Rent praktisk sker beregningen ved at indsætte tallet for oversvømmelses hyppighed i dimensioneringsskemaet under punktet: Gentagelsesperiode (år mellem oversvømmelser).

Fors A/S tilbagebetaler 40% af tilslutningsbidraget til de ejendomme, der ligger i fælleskloakerede områder og som etablerer LAR løsninger på egen grund. Hermed frasiger ejendommen sig mulighed for at aflede regnvand til forsyningens ledninger.

Myndighedsbehandling

Når Holbæk Kommune modtager en ansøgning via Byg og Miljø, undersøger vi, om alle ovennævnte fakta er oplyst og i tilfælde af ønsket om udtrædelse af Fors A/S med hensyn til regnvand, undersøger vi om anlægget er stort nok til at håndtere tag- og overfladevandet, jf. ovenfor nævnte krav om gentagelsesperiode mellem oversvømmelser.

Derefter udarbejder Holbæk Kommune en tilladelse til nedsivning /lokal håndtering af tag- og overfladevand.

Færdigmelding

Når anlægget er udført skal dette færdigmeldes via Byg og Miljø.

I tilfælde af at Fors A/S skal tilbagebetale tilslutningsbidrag, skal en autoriseret kloakmester færdigmelde arbejdet og samtidig kontrollere og dokumentere, at der ikke længere ledes regnvand til forsyningens fælles-/spildevandsledning. Når kommunen modtager en færdigmelding orienteres Fors A/S, som derefter udbetaler 40% af tilslutningsbidraget til grundejer.Feedback

Sidst opdateret

15.12.2016

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

LAR i Danmark

På hjemmesiden LAR i Danmark, kan du finde mere information om forskellige løsninger til regnvandshåndtering på din egen grund eller større løsninger til fx udlejningsejendomme og andelsboligforeninger.